Senior adviseur openbaar vervoer

Gemeente Amsterdam Kennis en kaders


Provincie: Noord-Holland
Website: Klik hier
Direct solliciteren: Klik hier

Senior adviseur openbaar vervoer
Vaste baan voor 32-36 uur per week
Vacaturenummer: 18070164.


De functie
Wil jij bijdragen aan de OV-bereikbaarheid en leefbaarheid Amsterdam en de regio? Heb je affiniteit en ervaring met zeer complexe OV-vraagstukken? Ben je een verbinder, die ook van onderhandelen en aanpakken weet? Ben je analytisch sterk en daarbij resultaatgericht? Heb je ten slotte ruime ervaring in OV/verkeerskundige vraagstukken en bestuurlijke advisering en processen? Dan ben jij de persoon die we zoeken om onze beleidsteam te versterken!

Als senior adviseur weet jij in een complex stedelijk, regionaal en landelijk speelveld de openbaar vervoer belangen te analyseren, uit te dragen en voor de gemeente Amsterdam te behartigen. Daarmee draag je bij aan een bereikbare stad en een goed openbaarvervoersysteem.

Achtergrond
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is één van de motoren van de Nederlandse economie. Steeds meer bewoners, bedrijven en bezoekers trekken naar de steden in de MRA en met name naar Amsterdam. De komende jaren groeit de stad verder (tot 2025 50.000 nieuwe woningen in Amsterdam alleen al). De druk op de openbare ruimte en de infrastructurele netwerken zal hiermee verder toenemen. Deze verdichting noodzaakt daarom tot investeringen in kwaliteitsverbetering en uitbouw van de stedelijke netwerken.

Het Openbaar Vervoer is belangrijk voor de ontwikkeling van de nieuwe gebieden en voor de bereikbaarheid van een stad die steeds autoluwer wordt. De vervoerregio is opdrachtverlener voor het OV. De gemeente is eigenaar van het OV-netwerk in de stad (metro, tram en bus) en maakt met de vervoerregio en vervoerders afspraken over het gebruik van dit netwerk. En voor een goede bereikbaarheid van de stad moet het optimaal aansluiten op het netwerk van auto, fiets en voetganger.

De gemeente denkt na over het OV Toekomstbeeld (spoor) en een (regionale) OV-schaalsprong (metro). Daarnaast liggen er ook vragen voor het OV-netwerk in de stad, bijvoorbeeld voor het ontsluiten van de nieuwe gebieden en voor het verbeteren van de kwaliteit van het netwerk met een investeringsagenda OV.

Wij vragen
In deze functie ben je als senior adviseur verantwoordelijk voor:

Inhoudelijk:

 • Op de hoogte zijn van regionale en landelijke trends en ontwikkelingen rond mobiliteit en openbaar vervoer en daar een eigen visie op te vormen en uit te dragen.
 • In staat zijn om regionale en landelijke ontwikkelingen te koppelen aan de belangen voor Amsterdam en hierop een strategie te ontwikkelen om (gezamenlijke met regionale en landelijke partners) deze belangen te borgen.
 • Regionale opdrachten (laten) uitvoeren, naar vervoersbewegingen en -systemen in relatie tot ruimtelijke, sociaal-economische en bereikbaarheidsopgaves.
 • Verzorgen van vervoersplanologische input voor regionale en stedelijke (ruimtelijke) verkenningen en inpassingsvraagstukken op verschillende schaalniveaus.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren over OV ontwikkelingen en maatregelen.


Proces rollen en taken:

 • Het functioneel aansturen van multidisciplinaire projectgroepen.
 • Belangen van de gemeente Amsterdam en specifiek van de dienst Verkeer en Openbare Ruimte zekerstellen in overleggen en onderhandelingen op regionaal niveau.
 • Vormgeven van de adviesrol van de gemeenteraad in de OV-concessies.
 • Samenwerken met de Vervoerregio Amsterdam in vraagstukken met betrekking tot aanbestedingsstrategie en evaluaties van de OV-concessies en vormgeving van het Lijnennet.
 • Netwerker en aanspreekpunt zijn voor thema’s, projecten, situaties, tussen extern regionaal, en intern gemeentelijk netwerk voor bereikbaarheid, mobiliteit en openbare ruimte.
 • Gevraagd en ongevraagd management en bestuur adviseren op de regionale strategie over de bereikbaarheid van de stad.


Competenties

 • Een afgeronde opleiding op wo-niveau, bij voorkeur in de ruimtelijke sector.
 • Ruime aantoonbare ervaring op gebied van complexe OV en/of ruimtelijke vraagstukken.
 • Leidend, verbindend, inspelend en overtuigend.
 • Mondeling en schriftelijk sterk in opbouw en formulering in begrijpelijke taal.
 • Ervaring met projectleiding en procesmanagement.
 • Ervaring met onderhandelingstrajecten.
 • Een goede antenne voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Gevoel voor belangen van andere beleidsvelden en partijen.
 • Flexibel kunnen omgaan met onzekerheid en druk, soms even flink doorzetten.


Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.520,- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.


De organisatie
De Dienst Verkeer & Openbare Ruimte, onderdeel van het cluster Ruimte en Economie, draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten. Met onder meer als ontwikkelopgave:

 • Integrale stedelijke programmering en kaderstelling.
 • Gemeente brede invoering van assetmanagement.
 • Gebruiksmanagement, het optimaal gebruik van het verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte.

Binnen de Dienst V&OR zorgt de afdeling Kennis en kaders voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en legt deze voor aan het bestuur. Kennis en kaders weet hoe de stad beweegt, signaleert veranderende trends en agendeert deze. Op basis van deze kennis stelt de afdeling richtinggevende stedelijke (beleids)kaders en plannen op en levert bijdragen binnen grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden om Amsterdam in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Kennis en kaders werkt evidence based, integraal, schakelt strategisch tussen stad en regio en zorgt ervoor dat het beleid echt werkt.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met M. Wagener, bereikbaar per mail: m.wagener@amsterdam.nl. Of kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze gemeente.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 17 oktober 2018 via het online sollicitatieformulier onder vermelding van Senior adviseur openbaar vervoer - 18070164.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Per: 18-09-2018 | 36 uur | WO

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl