Afgelopen vrijdag maakte minister Schouten van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, bekend de regio Foodvalley te steunen met een impuls van 20 miljoen euro. De provincies Gelderland en Utrecht en de regiogemeenten uit de Foodvalley gaan met vele partners* aan de slag met de versnelling van de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. In totaal investeren het Rijk en de regiopartners ruim 70 miljoen euro in de regio Foodvalley.

Schiphol is wel degelijk naar zee te verplaatsen. Op de vrijkomende grond is ruimte voor de bouw van een nieuwe polderstad voor 200.000 bewoners. Het ontwikkelen van ‘Schiphol Stad’ levert volgens een berekening van KuiperCompagnons en Fakton tot 17 miljard op, waarmee de businesscase voor een deel rond is.

Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland en voorzitter van Vereniging Deltametropool, stelt dat de verschillende belangen rond het landschap alleen te behartigen zijn door ‘de complexiteit’ te omarmen. Alleen door die belangen op elkaar af stemmen kan het landschap als vestigingsvoorwaarde fungeren. ‘De kwaliteit van de leefomgeving is de belangrijkste economische asset.

Ondernemersorganisatie VNO-NCW West stelt dat het een goed plan is om meer woningen te bouwen in Nederland, maar zet daar tegenover dat er niet zomaar op bedrijventerreinen gebouwd moet worden. Deze terreinen zijn er voor bedrijven en niet voor woningbouw, meent de organisatie.

Aanvullende maatregelen om extra energie te besparen, een versnelling van de productie van duurzame energie zoals wind op land en een informatieplicht voor bedrijven: met dit pakket extra maatregelen moet het Energieakkoord alsnog gered worden. De maatregelen staan in de Uitvoeringsagenda van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, die voorzitter Ed Nijpels vandaag naar het Kabinet stuurde.

Het is de werklocatie met de grootste spin-off van Nederland: Schiphol. De organisatie heeft ruim 2000 mensen in dienst, de locatie biedt werk aan 65.000 mensen en de spin-off van de luchthaven wordt geschat op 250.000 arbeidsplaatsen. André van den Berg is CCO van Schiphol en heeft de uitdagende taak om de luchthaven concurrerend te houden om het vestigingsklimaat aantrekkelijk te blijven houden.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is definitief opgeschoven naar 1 januari 2021. Minister Schultz heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Daarin kondigt ze tevens aan nog meer in te zetten op een gefaseerde ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat bij de inwerkingtreding van de wet gebruiksklaar moet zijn.

Alleen VNO-NCW lijkt op het moment doordrongen van de aardverschuiving die plaatsvindt met de Omgevingswet. Economie krijgt daarin een belangrijke rol, zeker als de door de VVD afgedwongen economische effectrapportage (EER) van kracht wordt. Maar EZ-mensen pakken de handschoen vooralsnog niet op.

VNO/NCW heeft een eigen voorzet geproduceerd voor de Nationale Omgevingsvisie. De ondernemersclub kiest voor een brede benadering. Het vertrekpunt van het rapport ‘Schaarste ruimte, slimme oplossingen’ komt globaal overeen met de analyse van het inventariserende eerste deel van de officiële Novi.

In de laatste ministerraad voor de verkiezingen van 15 maart stelde het kabinet Rutte II de startnota over de Nationale Omgevingsvisie vast. Na een moeizame bevalling en zonder enige ruchtbaarheid. Toch zou het kunnen zijn dat we straks in 2040, terugkijkend op deze tijd, kunnen zeggen dat er een betekenisvolle stap werd gezet naar een nieuwe fase in de ontwikkeling van Nederland.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl