Gemeenten werken hard aan de visie en aanpak van de energietransitie, meestal samen met buurgemeenten in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). Een complexe opgave, waar veel belangen en partijen een rol bij spelen. Warmte heeft de hoogste prioriteit, vanwege de politieke keuze om vóór 2050 van het aardgas als energiebron af te zijn. ROm maakte samen met Springco|Urban Analytics een analyse van het gasverbruik op nationaal-, gemeentelijk- en buurtniveau. De grootste opgave ligt bij de particuliere huiseigenaren, met name bij de vooroorlogse woningen en in gemeenten met meer verspreide bebouwing. We bekijken de gemeenten Bloemendaal en Heerlen wat meer in detail.

Om onze drinkwatervoorziening in de verre toekomst veilig te stellen, moeten nu al ruimtereserveringen worden gedaan. Maar onze drinkwaterbedrijven hebben steeds meer concurrentie te duchten van nieuwe ruimtegebruikers in met name de diepe ondergrond, zoals geothermie en bodemenergie. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen verontreinigingen die door booractiviteiten kunnen optreden in zogenaamde strategische aanvullende grondwatervoorraden. Ondertussen draagt de provincie de vergunningverlening rond veel bodemactiviteiten over aan gemeenten, die daar amper op voorbereid zijn. Hoe houden we grip op schoon drinkwater?

Bij alle alternatieven voor aardgas om de fysieke leefruimte te verwarmen, blijft aquathermie tot dusver onderbelicht. Onterecht, vinden de deskundigen. Uit onderzoek naar verschillende vormen van aquathermie, blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter dan gedacht. De totale potentie van aquathermie is zelfs meer dan 50 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving.

Wat twaalf jaar geleden op kleine schaal met mijnwater begon, is inmiddels uitgegroeid tot een concept dat de mogelijkheid biedt om drie miljoen Nederlandse huizen te verwarmen. Ook buiten mijngebieden. We hebben het over vraag-gestuurde warmtenetten. De eerste grootschalige woningbouwtoepassing zien we binnenkort in een bestaande wijk in Brunssum, Parkstad Limburg. Hoe een lokaal Heerlens idee uitgroeide tot een mogelijk internationale speler in de energietransitie.

Energiedrager waterstof komt steeds vaker voor in nieuwsberichten, discussies en pilots. De concrete inpassing in de toekomstige energievoorziening is echter nog niet duidelijk. Waarvoor zetten we waterstof in, en op welke locatie verzorgen we opslag en conversie? Aan de hand van twee concrete voorbeelden onderzocht Mara Wustmans de voor- en nadelen van de toepassing van waterstof in de bebouwde omgeving.

Woningcorporaties kunnen een cruciale rol spelen bij de versnelling van de energietransitie. Dat vraagt wel een faciliterende houding van zowel het Rijk als de gemeenten, vertelt Marnix Norder aan ROm en Stadszaken.nl. Huurwoningen in het middensegment wil de voorzitter van corporatiekoepel Aedes pas weer aanbieden als gemeenten daar expliciet om vragen. 'Middenhuur is niet onze kerntaak'.

Het element waterstof, H2 voor de scheikundigen onder ons, kan aardgas vervangen in de gebouwde omgeving. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn met het element. De potentie is er, maar er zijn nog wel wat haken en ogen. Stadszaken zet de voor- en nadelen van waterstof op een rij.

Voor bestaande woningbouw is waterstof een aantrekkelijk alternatief voor all-electric, waar peperdure isolatie voor nodig is. Met kleine ingrepen is een woning snel waterstof-klaar, zegt hoogleraar Ad van Wijk. Burgers moeten dan wel eerst gerustgesteld worden, want het element H2 heeft geen al te beste reputatie.

Minister Ollongren heeft afgelopen vrijdag het kabinetsperspectief voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet stelt hier drie urgente onderwerpen centraal: energietransitie, verstedelijking, en kringlooplandbouw.

De provincie Zuid-Holland heeft een interactieve windkaart ontwikkeld die inzicht geeft in bestaande windparken, welke parken in ontwikkeling zijn en welke locaties zijn aangewezen voor windenergie. De provincie hoopt met deze kaart meer inzicht te geven in de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse windopgave.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl