Afgelopen dinsdag werden vervolgstappen gezet naar anders samenwerken met de markt in de Drechtsteden. Na enkele debacles in 2015/16 in de openbare ruimte wil men in Dordrecht en de Drechtsteden anders met de markt samenwerken; in één keer goed en de aannemer als expert aan zet. Maar hoe ziet dat er uit? En wat vraagt dat?

De provincie Noord-Holland gaat het zonnewegdek SolaRoad ook testen voor zwaar verkeer. Na de succesvolle pilot op het fietspad in Krommenie, gaan de gemeente Haarlemmermeer en de provincie op zoek naar een geschikte locatie om zwaar verkeer over SolaRoad heen te laten rijden.

Rob Zwinkels, projectmanager bij de gemeente Rotterdam, zette tijdens de conferentie ‘Waar is het openbaar toilet?’ de aanpak van de zogeheten ‘Zeiknota’ uiteen. Daarin staat de bouw van toiletvoorzieningen en het toegankelijk maken van bestaande toiletten centraal.

'Growing Green Stadsbeheer' is het vierde boek over duurzaam stadsbeheer in Almere. De gids bevat bijna vijftig ambitieuze projecten rond circulaire economie, energievoorziening, daktuinen en een stad zonder afval. Belangrijke mijlpaal is de Floriade, die in 2022 in Almere plaatsvindt.

De gemeente Amsterdam verwijdert deze maand duizenden deelfietsen die de stad dit jaar overspoelden. Stapels Obikes dreven de stadsbeheerders tot wanhoop. In Amsterdam-Zuid experimenteert Hello Zuidas met deelfietsen van Hello-Bike, dat gebruik maakt van zogeheten ‘geofencing’.

Buurtoverlast is een veelvoorkomend en wijdverbreid verschijnsel, maar neemt wel af. Steeds minder Nederlanders zeggen dat het in hun buurt voorkomt en dat ze er zelf veel last van ervaren. Dat meldt het CBS op basis van cijfers uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor. Verkeersoverlast komt het meest voor, overlast door andere buurtbewoners laat als enige een stijgende tendens zien.

Hoofd beheer schrijft algoritmes

17 augustus 2017 11:40

Ik belandde in een discussie over de toekomst van het beheer van de openbare ruimte. Beheerders zijn belangrijk. Maar de discussie, zo realiseerde ik me, ging helemaal niet over de toekomst, maar over ongenoegens uit het verleden.

Zo plotseling als ze kwamen, zo snel verdwijnen ze weer uit het straatbeeld: deelfietsen als de flickbike. Tenminste, als het aan de gemeente Amsterdam ligt. De hoofdstad doet de 'überfiets' in de ban. De motivatie: het verdringen van 'Amsterdamse fietsen' in stallingen. Juridische grondslag: de openbare ruimte is geen uitgifteplek.

Beheerders zijn niet sexy

2 augustus 2017 19:18

In Binnenlands Bestuur lees ik een gloedvol betoog van Wiebe Oosterhoff om beheer sexy te maken. Het is niet de eerste keer dat hiertoe wordt opgeroepen. Ik hoop wel de laatste keer, want het is een onzinnige oproep die afleidt van de echte opgave: nieuwe antwoorden geven op de stedelijke vraagstukken. 

Wat is het effect van citroengeur op de netheid van de openbare ruimte? Rick Baggermans is gedragsveranderingsspecialist en experimenteerde met geuren in de gemeente Venray. Het resultaat is bijzonder.

The Waste Transformers hebben de SHARE Award 2017 gewonnen. Het bedrijf zet afval van bedrijven om in energie met behulp van een innovatieve installatie. Dat kan iedere straathoek en in ieder gebouw zijn. Samenwerkingsverband De Circulaire Weg werd tweede. De award werd 29 mei uitgereikt door wethouder John Nederstigt in Halfweg.

Zo nu en dan kom ik speelplekken tegen tussen de huizen met een speeltoestel speciaal voor rolstoelers. Ik vraag me dan af hoe deze plek daar komt en waarom deze juist daar ligt. Met zo’n soort van privéspeelplekje voor een gehandicapte kun je namelijk nauwelijks spreken van samenspelen.

Door het dalende inwonertal in Hoensbroek kwamen vlakbij het centrum een aantal portiekflats en een schoolgebouw leeg te staan. De sloop van deze gebouwen maakte het mogelijk om een nieuw stadspark te ontwikkelen: het Aldenhofpark.

Het besluit van de minister van Economische Zaken om een groot deel van Zeeland tot verboden gebied voor drones te verklaren, leidt tot veel verzet vanuit de dronegemeenschap. De website Dronewatch.nl roept zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers op om bezwaar in te dienen tegen het besluit.

Statushouders krijgen vanaf 1 april 2017 geen voorrang meer bij de toewijzing van huurwoningen door gemeenten. Op dit moment vallen statushouders nog binnen de urgentenregeling.

Initiatieven om de creatieve industrie in achterstandswijken te stimuleren blijken bijna geen effect te hebben op zowel economisch gebied als op de levendigheid van de wijk.

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp, Schultz en Blok, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de aangekondigde Bouwagenda

Een gebiedsontwikkelaar beschouwt de wateropgave vaak als een parkeernorm. Dat houdt verband met de wijze waarop de wateropgave nu doorgaans in planvorming is geregeld: als vaste 'munteenheid'. Maar tegenover harde, sectorale normen staat de complexiteit van integraal waterbeheer. Hoe daarmee op te gaan? We vroegen het aan Elgard van Leeuwen van Deltares.

Het aantal bouwvergunningen groeit weer. Dat meldde het CBS in de kwartaalmonitor Bouw. Maar dit lijkt onvoldoende om de opgelopen achterstand ten opzichte van 'bouwjaar' 2015 in te lopen. Het huizentekort blijft structureel, stellen onderzoekers Friso de Zeeuw en Rink Drost.

De Provinciale Staten hebben in meerderheid toestemming gegeven voor het programma 'Brabantse Aanpak Leegstand'. De provincie zet zich op deze manier in om de groeiende leegstand in Brabant aan te pakken. 

Op het seminar 'Nieuwe woonvormen & Healthy Ageing' spraken wetenschappers, politici, zorgprofessionals en financiers over de invloed van de gebouwde omgeving op het gezond oud worden. De conclusie: goed ontworpen buurten en gebouwen kunnen bijdragen aan 'healthy ageing'.

Het aantal gemeenten dat eist dat inwoners regenwater bergen in hun eigen tuin, groeit. Op dit moment zijn er 31 gemeenten met een zogenaamde 'hemelwaterverordening'. Dit aantal zal alleen maar toenemen en dat is ook zeker nodig, stelt RIONED is hun monitor over gemeentelijke watertaken.

In de Nederlandse bodem liggen 1,7 miljoen kilometers aan kabels en leidingen. Het aantal blijft groeien, waardoor de kans op schade en het optreden van onveilige situaties toeneemt. Om dit te voorkomen, is het essentieel te weten waar de kabels en leidingen liggen en het grondroeren daarop af te stemmen.

Consument wil gemengde buurt

31 oktober 2016 22:14

Nederlanders wonen het liefst in een gemengde buurt. Dat blijkt uit onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD. Maar wel een buurt zonder al te grote tegenstellingen. Ook spreekt het weinig mensen aan om te wonen in een buurt met overwegend etnische minderheden en lage inkomens. 

Parkeergarages van bedrijfsgebouwen staan buiten kantoortijd leeg. Zonde, vindt startup ParkBee. Het bedrijf maakt deze parkeerplaatsen toegankelijk voor het grote publiek. Voor de consument betekent dit een vriendelijk tarief en meer parkeerplaatsen, voor de vastgoedeigenaar zorgt het voor extra inkomsten.

De Nederlandse hout- en bossector wil de komende dertig jaar 100.000 hectare extra bos creëeren. Het plan moet bijdragen aan de klimaatdoelen gesteld in het Energieakkoord. De nieuwe bosaanplant gaat ruim drie miljard euro kosten en beslaat een gebied groter dan de Veluwe.

Gemeenten gaan bij burgerparticipatie vaak niet verder dan het raadplegen of advies vragen aan inwoners. Dit blijkt uit de Monitor Burgerparticipatie, een tweejaarlijks onderzoek naar de inspanningen van gemeenten bij het betrekken van burgers bij beleid en besluitvorming.

Het aantal ondernemersfondsen, waaronder BIZ’en, neemt spectaculair toe. Op termijn zullen in elke gemeente – en waarschijnlijk op elk bedrijventerrein en in elk winkelgebied – een of meerdere fondsen actief zijn. Herman Timmermans, voorzitter CLOK, zet 5 redenen voor het succes van de BIZ op een rij.

Steeds meer objecten in de openbare ruimte worden aangesloten op internet. Denk aan bruggen en sluizen, maar ook aan lantaarnpalen, laadpalen voor elektrische auto’s, bushaltes en prullenbakken. Daar is een toekomstvast netwerk voor nodig. Hoe ziet het ideale netwerk van de slimme stad eruit?

Spelregels voor zelfbeheer

21 juli 2016 10:30

Omdat steeds meer verzoeken bij gemeenten binnenkomen van burgers die de openbare ruimte zelf willen beheren, heeft de gemeente Vechtstroom spelregels vastgesteld voor zelfbeheer.

Met de decentralisatie van het omgevingsbeleid dreigt de ‘samenhang der dingen’ nog verder zoek te raken. Exemplarisch hiervoor is de grote toename van plannen voor kustbebouwing en de recente oproepen aan het Rijk om meer regie te nemen. De omgevingskwaliteit in Nederland lijkt gebaat bij meer coördinatie.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert het kabinet dat in 2017 aantreedt te stoppen met het apart voeren van beleid voor de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol. Dit om de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van Nederland te verbeteren.

Op het nieuwe bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark wordt de komende jaren het eerste publieke gelijkstroomnet ter wereld aangelegd. Energienetbeheerder Liander en gebiedsontwikkelaar OMALA ondertekenden vandaag de overeenkomst.

'We zijn in slaap gesust door civieltechnische adviseurs die de politiek voorrekenden dat het allemaal wel mee zou vallen met de wateroverlast', stelt Rob Roggema, Adjunct Professor aan Swinburne University of Technology. 'Het is tijd dat we onze blik verbreden en een inhaalslag gaan maken.'

De winning van schaliegas in Nederland is uitgemond in een welles-nietes-discussie. Vooral emoties hebben geleid tot deze patstelling. Hoe heeft het zover kunnen komen? En wat leert deze ervaring ons voor de kansen voor wind, biomassa en aardwarmte in ons land?

Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg presenteren een nieuwe koers voor de krimpregio's in hun position paper 'Nederland in balans'. De vijf sterkst krimpende provincies vinden dat Nederland niet in balans is en willen dat het Rijk stevige investeringen doet in de krimpregio's.

Oproer onder woningcorporaties. Drie jaar na de invoering van de verhuurderheffing evalueren twee partijen de huidige situatie: Blok en het ministerie en de Woonbond, VNG en Aedes. Discussie of niet, Blok ziet geen reden tot herziening. Wel worden de mogelijkheden voor kortingen verruimd.

Het gaat in Nederland de laatste tijd vaak over de dienstbare overheid. ‘Een slecht signaal’, stelt Jan Hendrik Dronkers, DG van Rijkswaterstaat. ‘Er is iets aan de hand als mensen het zien als twee verschillende dingen. Dan is het tijd voor de overheid om er een schepje bovenop te doen.’

De gemeenten Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en provincie Utrecht hebben samen één ruimtelijke agenda opgesteld. Ze hopen hiermee een gemeenschappelijke, integrale visie op hun buitengebied te ontwikkelen om uiteindelijk de samenhang in het beleid te verbeteren.

Er is nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van stedelijke afvalverwerking, een onderwerp waar veel steden en bedrijven druk mee bezig zijn. Stadszaken heeft zeven manieren op een rijtje gezet om stedelijk afval duurzaam te verwerken.

Het Infrastructuurfonds en het Deltafonds worden verlengd met twee jaar, van 2028 tot 2030. Eerste is vooral bedoeld voor het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie van bestaande infrastructuur. Dat melden minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

Gerommel in de woningbouw

15 juni 2016 14:49

Er is een woningtekort. En dus willen bouwers bouwen. En daar mocht Taco van Hoek, directeur bij het Economisch Instituut voor de Bouw, iets van zeggen. 

Jaarlijks worden miljoenen euro's gepompt in oplossingen voor leegstand, zorgkosten en werkgelenheidsproblematiek. En dat terwijl de oplossing vaak dicht bij huis ligt en zelfs geld kan ópleveren. Stop met geld verspillen en zet in op sociaal ondernemerschap als oplossing voor leegstaand of slecht benut vastgoed.

Slechts 8% van de Nederlanders doet, als vrijwilliger, aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onderhouden van speeltuinen of openbaar groen, de meeste Nederlanders hebben er geen zin in. 

Schiphol Area Development Company (SADC) en stichting Green IT Amsterdam zijn onlangs een samenwerking gestart. Zij slaan de handen ineen om samen te werken aan een Green Datacenter Campus rondom Schiphol.

BTL onderhoudt voor vijf jaar al het groen rondom huurwoningen van WonenBreburg in Breda en Tilburg. Resultaatgestuurd beheer en de participatiecoach spelen een centrale rol in die ontwikkeling.

De ‘Van Wieg tot Wieg’-benadering door politiek, bedrijfsleven en milieubeweging is trending. De filosofie levert zeker nuttige bijdragen aan het ontwerp van ecologisch betere producten en processen, maar is geen oplossing voor eindeloze duurzame economische groei.

Als je de openbare ruimte analyseert, dan kun je een lijstje maken van natuurlijke en technische producten; gras, bankjes, verkeersborden, bomen, lantaarnpalen. Al die producten kun je circulair beheren, stelt Meerlanden. 

This is Goes calling

24 februari 2016 14:50

Wie rommel aantreft in de openbare ruimte van de gemeente Goes, straatafval of onjuist geplaatst afval voor de ophaaldiensten, heeft voorlopig de keuze uit twéé telefoonnummers voor de melding. Het is de bedoeling dat burgers zich melden bij het daarvoor opgetuigde Klantcontactcentrum, maar er is ook een nummer dat uitkomt bij de afdeling openbare ruimte van de gemeente Goes.

Tot voor kort werd de kwaliteit van de openbare ruimte bepaald door normen van het CROW. De lengte van het gras, het aanzien van de bomen en de staat van wegenonderhoud. Met de opkomst van burgerparticipatie is dat verleden tijd.

Ik stond vorige maand in mijn T-shirtje te kijken naar de wegrijdende klimaattrein. ‘Zeg iets over circulair tegen Frans Timmermans, dan heb ik een goed verhaal voor een nieuwe blog over licht’, schreeuwde ik nog.

Als we uitgaan van de huidige technologische mogelijkheden en ons niet bij voorbaat laten belemmeren door bezwaren, welke mogelijkheden bieden drones dan voor de beheerder van de openbare ruimte? Iddo Keuing, consultant bij Royal HaskoningDHV schetst de opties.