Vanaf dinsdag 15 mei organiseert het ministerie van IenW een reeks van 6 regiosessies ‘Omgevingswet: veiligheid en gezondheid integraal afwegen’. Stadszaken vroeg Tonia Nagtegaal, medewerker programma ‘Modernisering Omgevingsveiligheid’ bij het ministerie, waarom we naar deze sessies moeten gaan.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is weer een klein stapje verder. Als je de brief van 13 april van minister Kajsa Ollongren leest, zou je dat niet zeggen, want het eerste vijf pagina’s bevatten hoofdzakelijk bekende koek.

Nu bij de ene partij de champagne op is, en bij de andere de tranen gedroogd, begint het grote formeren. Dat wordt, zo zegt iedereen van tevoren, een onmogelijke opgave. Met veel nieuwe partijen en nog meer nieuwe raadsleden en bestuurders.

Gemeenten in de buurt van grote steden voelen de druk van de overspannen woningmarkt aan den lijve. Daags voor de gemeenteraadsverkiezingen kloppen steeds meer stedelingen aan bij de gemeentepoort. Maar bouwen voor deze nieuwe groep ‘vluchtenden’ gaat niet van harte. Volgens burgemeester Titia Cnossen van de Gemeente Woudenberg zijn er genoeg inhoudelijke argumenten om dat wel te doen. ‘In een tijd van huishoudensverdunning is huishoudensgroei de beste manier om je gemeente vitaal te houden.’

Erik Jan van Kempen wordt programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2018.

Omgevingsdiensten moeten transformeren van toetsende milieudiensten naar proactieve organisaties die een verbindende rol vervullen tussen sectoren. Om de nieuwe rol optimaal te kunnen oppakken, zijn naast een cultuurverandering en nieuwe competenties een ruimer mandaat vereist.

Rem Koolhaas vraagt om meer waardering in politiek Den Haag voor het platteland. Doen we dat niet, dan keert het Randland zich tegen de Randstad en baren we onze eigen Trump of Brexit.

Tijdens de kerstdagen las ik wat te lang was blijven liggen. Boeken, tijdschriften, rapporten en de Opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie. Dat stuk lag er al een tijdje. Sorry. De tijd vliegt.

De latere invoering van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor het implementatietraject. Dat blijkt uit de ROm Barometer Omgevingswet. Gemeenten geven aan dat het uitstel niet als verrassing kwam, dat ze doorgaan op de ingeslagen weg om de organisatie en werkwijze aan te passen aan de nieuwe wijze van werken.

Heb je affiniteit met stedelijke ontwikkeling en wil je beter en vooral journalistieker leren schrijven? Dat bieden wij je een kans. Stadszaken.nl/ROmagazine zoekt namelijk een nieuwsstagiair.

Met een nationaal klimaat- en energieakkoord en een Klimaatwet geeft het nieuwe kabinet aan werk te willen maken van energietransitie. Maar het gaat niet snel genoeg. Het is tijd om de energietransitie centraal te stellen in omgevingsbeleid, stelt Jeroen Niemans.

De opkomst van gedeelde en zelfrijdende auto’s kan zorgen voor minder behoefte aan parkeerplaatsen en dat levert een hoop ruimte op. Op die vrijkomende vierkante meters passen 45.000 nieuwbouwwoningen en 12 miljoen bomen, blijkt uit onderzoek van Deloitte.

Hoe verandert de Omgevingswet de rol van een raadslid? Mariëtta Buitenhuis deed onderzoek naar de rol van de gemeenteraad onder de Omgevingswet en schreef een handleiding. Lees hier haar tips.

Wat kost het als je een omgevingsvisie schrijft die niet inspeelt op veranderingen die zich nu voordoen? De Future City Foundation ging op onderzoek uit en ontdekte dat er maar een paar gemeenten bewust bezig zijn om de mogelijkheden die nieuwe technologie en data bieden, te gebruiken in de ruimtelijke ordening. Een gebrek aan visie die miljoenen kost.

De invoering van de Omgevingswet vergt een omkering van organisaties, van het bestuur en misschien wel een herdefiniëring van het besluitvormings-proces. Slechts 20 procent betreft de harde, technische kant, stellen Oscar van Opstal en Nienke Teunis van Fakton

De Amsterdamse regio vreest een uittocht van logistieke bedrijvigheid door het nieuwe slots-beleid van Schiphol. Daardoor wordt het voor vrachtvervoerders minder aantrekkelijk om Schiphol als luchthaven te gebruiken. In de Amsterdamse logistieke sector werken enkele tienduizenden mensen.

Over een week treedt u aan en bent u verantwoordelijk voor hoe ons land er in de toekomst uitziet. Want u gaat de Nationale Omgevingsvisie opstellen en door de Tweede Kamer loodsen. U wordt de eerste minister in tijden die een visie heeft op ruimtelijke ordening.

Meer afwegingruimte in de Omgevingswet staat zeker niet gelijk aan ‘meer milieuruimte’, stellen Sarah Ros en Peter Jasperse in de nieuwste editie van ROm. Maar afwegingsruimte is wel een onmisbare schakel in de decentralisatie, stellen de Omgevingswet-experts. 'Veel bestuurders hebben dat nog niet door'. 

Vorige week publiceerde Detailhandel Nederland het rapport Kiezen voor het kloppend hart. Goed stuk dat helaas (weer) wordt beschreven in de media door de nadruk te leggen op stijgende parkeertarieven. Cees-Jan Pen, lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio op Fontys, pleit voor urgentere zaken.

Het is een oud cliché dat ik ook zelf heb ondervonden: de kloof. Het gat tussen wetenschap en (beleids)praktijk. Academisch onderzoek heeft de neiging om beperkt praktisch toepasbaar te zijn. 

Herrie kan over twintig jaar het grootste milieuprobleem zijn. Niet alleen vanwege de hinder, maar ook doordat geluidsoverlast kan leiden tot gezondheidsproblemen, vervroegd overlijden en een vertraagde ontwikkeling van kinderen. Bij ongewijzigd beleid raakt Nederland meer en meer overdekt met een deken van geluid. Wat zijn de aanknopingspunten om de overlast de kop in te drukken?

Wat is eigenlijk de juridische basis van een rookverbod in de openbare ruimte, zoals Groningen wil? Die rammelt, concludeerde vakblad ROm eerder dit jaar. Het integrale omgevingsplan schept kansen, maar volgens omgevingsrechtadvocaat Anita Nijboer is aanscherping van het landelijk rookverbod onontkoombaar.

Denk mee over de toekomst van Zuid-Holland tijdens het Omgevingsvisie Debat op dinsdagmiddag 29 augustus in het Provinciehuis in Den Haag. Dit wordt georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme op verzoek van de Provincie.

Zaterdag is het zover: dan treedt de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking in werking. Afgelopen 15 mei zetten Peter van Geffen (Stec Groep) de veranderingen t.o.v. de oude regeling al eens op een rij.

 

De provincie Zuid-Holland betrekt letterlijk jong en oud bij het opstellen van haar omgevingsvisie. En vroeg daarom aan het Kennislab voor Urbanisme om eind augustus een summerschool te organiseren om tot een visie te komen. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink licht toe.

De provincie Zuid-Holland gaat steviger sturen op de beschikbaarheid van een passende woning voor iedereen. Daarover zijn gedeputeerde Adri Bom-Lemstra en Provinciale Staten het gisteren eens geworden tijdens de behandeling van de GS-brief “Provinciaal beleid en aanpak regionale woonvisies”

Ergens loopt u zich al warm. Over een paar maanden treedt u aan en bent u verantwoordelijk voor hoe ons land er in de toekomst uitziet. Want u gaat de Nationale Omgevingsvisie opstellen en door de Tweede Kamer loodsen. U wordt de eerste minister in tijden die een visie heeft op ruimtelijke ordening.

Uitstel van de invoering van de Omgevingswet mag voor een aantal koplopers frustrerend zijn; bestuursadviseur Sarah Ros meent dat veel gemeenten de mogelijke extra tijd die nog rest tot invoering van de wet goed kunnen gebruiken. Stadszaken stelde haar 4 vragen.

Hen wordt een gebrek aan ambitie verweten, maar zelf zien de ontwikkelaars vooral een gebrek aan Haagse ambitie. ‘Een opeenstapeling van lokaal beleid is onvoldoende als het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland’, zeggen NEPROM-voorman Bart van Breukelen en directeur Jan Fokkema.

Externe veiligheid wordt omgevingsveiligheid door de omgevingswet. Dat lijkt een woordenspel, maar is een grote verandering. Reden te meer waarom het Ministerie van Infrastructuur en Milieu er eind juni een summerschool over organiseert. Vijf vragen Jan-Willem Wesselink die de summerschool vanuit het Kennislab voor Urbanisme organiseert.

Wat doen mensen in het eerste half uur na een ramp en hoe kunnen we zorgen dat ze de juiste keuzes maken? Die vraag stond centraal tijdens het Innovatieatelier Smart Safe op donderdag 18 mei in het stadhuis van de gemeente Sittard-Geleen. 

In de laatste ministerraad voor de verkiezingen van 15 maart stelde het kabinet Rutte II de startnota over de Nationale Omgevingsvisie vast. Na een moeizame bevalling en zonder enige ruchtbaarheid. Toch zou het kunnen zijn dat we straks in 2040, terugkijkend op deze tijd, kunnen zeggen dat er een betekenisvolle stap werd gezet naar een nieuwe fase in de ontwikkeling van Nederland.

Gezond ontwerpen is interessant en noodzakelijk, maar het bestemmingsplan gaat voorbij aan het feit dat ontwerpkeuzes in de openbare ook een grote impact hebben om het welbevinden van haar gebruikers. Met de ‘Gezondheidswijzer’ vult de provincie Gelderland een leemte op.

Hulp en ondersteuning bij de start van een omgevingsvisie aangeboden. De tweede tranche Pilots omgevingsvisie is geopend. Met de pilots ondersteunt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet gemeenten en provincies die alvast werk maken van de omgevingsvisie. Zij kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 15 maart mogen we in Nederland weer naar de stembus. En hopelijk lukt het de landelijke politici om samen een mooi kabinet te vormen. Ik geloof dat Roel in ’t Veld de periode tot het nieuwe regeerakkoord een doorwaadbare plaats noemde. Een omstandigheid waarin de agenda voor de toekomst weer opnieuw kan worden bepaald.

De Wet natuurbescherming is in werking getreden. Deze wet stelt de intrinsieke waarde van de natuur voorop en bevat diverse verplichtingen om de natuur actief te beschermen. Anita Nijboer, omgevingsrechtspecialist bij Ekelmans en Meijer, neemt u mee in de historie van de natuurwetgeving en kijkt vooruit.

Met de invoering van de Omgevingswet komt er een einde aan de Ruimtelijke Ordening. De Omgevingswet stelt kaders en daarna zoeken we het als samenleving met elkaar uit. Wen er maar aan ruimtelijke ordenaars: uw vak houdt op te bestaan. De doelstelling van de Omgevingswet is namelijk: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.’

Planologen en stedenbouwkundigen zijn immer op zoek naar de heilige graal in de ruimtelijke ordening: ruimtelijke kwaliteit. Het is een graal die veel belooft, maar zich weinig laat (be)grijpen. Talloze pogingen zijn er gedaan om ‘kwaliteit’ te omschrijven.

'Wonen is na gezondheid de belangrijkste zorg voor veel mensen, maar wordt door de politiek ernstig onderschat', stelt woonhoogleraar Peter Boelhouwer. In het essay ‘Naar een hervorming van de woningmarkt - Niets doen is geen optie!’ vegen hij en mede-auteur Karel Schiffer de vloer aan met het Nederlandse woonbeleid. Ze presenteren 6 oplossingen. 

Volgens Jan Terlouw moeten we elkaar weer meer vertrouwen. In zijn DWDD-optreden illustreerde hij dat met het touwtje-uit-de-brievenbus. Maar is het onderlinge wantrouwen zo groot? En vertrouwen we onze politici echt niet?

‘Ons geld wordt verdiend bij bedrijven, niet achter burelen. En die bedrijven staan vaak in regio’s’, benadrukte Peter Noordanus vanmiddag op het debat ‘Regionale innovatiekracht, dé motor voor de Nederlandse economie’ dat de SKBN* met Buck Consultants International organiseerde. Kortom: ‘Het is de hoogste tijd voor een nieuw regionaal-economisch verhaal', aldus Noordanus.

De Nederlandse infrastructuur wordt doorlopend aangepast om de mobiliteitsvraag te kunnen faciliteren. Wegbeheerders als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten hebben hiermee een belangrijke kans om de infrastructuur toekomstproef te maken en tegelijkertijd de gezondheid van mensen positief te beïnvloeden.

De Omgevingswet in één handzaam document, waarin u precies ziet welke belangrijkste veranderen er op het spel staan ten opzichte van de ‘oude’ wet en welke nieuwe instrumenten oude vervangen. Per vandaag is de 'Was-wordt-lijst' beschikbaar op de site van de G32, en op Stadszaken.nl.

Meer regelruimte voor geluid, geur en andere omgevingsfactoren moet wonen op bedrijventerreinen mogelijk maken, zonder dat het de gezondheid schaadt. Maar kan dat? We vroegen het Fred Woudenberg van de Amsterdamse GGD.

Nederland staat aan de vooravond van vele opgaven op het gebied van duurzaamheid. Het realiseren van die opgaven lukt volgens de Raad voor de leefomgeving en infrstructuur (Rli) alleen in een intensieve maatschappelijke dialoog, gefocust op de verbetering van de landschapskwaliteit.

De jaren twintig van deze eeuw worden voor urbanisten het decennium van de Omgevingswet. Dag ruimtelijke ordening, hallo omgevingsvisies. De vraag die rijst is hoe we zo'n aanzienlijke verandering succesvol kunnen implementeren. De burgemeester blijkt hierin een cruciale rol te hebben.

Het ontwikkelen van een nieuwe werklocatie vraagt om een goede strategie. Theo Föllings, voorzitter SKBN en manager Bedrijfsomgeving, Ontwikkeling & Innovatie bij Oost NV, heeft dé 10 tips om een werkgebied goed in de markt te zetten.

G32 wil via de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een bijdrage leveren aan een sterk Nederland. Jop Fackeldey, voorzitter van de fysieke pijler van de G32 heeft vandaag het bod van de G32 aan Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter van het Ministerie van IenM aangeboden. Lees hier het bod.

De Nederlandse politie zet vanaf heden digitale borden langs drukke verkeersknooppunten in voor het verspreiden van Amber Alerts. Vooralsnog wordt de dienst aangeboden langs onder andere de A5 in Amsterdam, de A16 in Rotterdam en in het centrum van Amsterdam via een digitaal billboard.

23 studenten en jongprofessionals presenteerden tijdens het slotevent van de Summerschool ‘Omgevingswet-Testrit’ op vrijdag 8 juli vijf omgevingsvisies voor Wijk aan Zee. De winnaars focusten in hun visie op de unieke combinatie tussen industrie, kustlandschap en het dorp, en wonnen 2.000 euro.

Vanaf 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd en moeten gemeenten binnen acht weken op een initiatief kunnen reageren. Om daarop voor te sorteren, is een negental pilots rond de (vanaf dat moment verplichte) omgevingsvisie uitgevoerd. In Hart van Holland moet dit leiden tot één omgevingsvisie voor tien gemeenten.

Het gaat in Nederland de laatste tijd vaak over de dienstbare overheid. ‘Een slecht signaal’, stelt Jan Hendrik Dronkers, DG van Rijkswaterstaat. ‘Er is iets aan de hand als mensen het zien als twee verschillende dingen. Dan is het tijd voor de overheid om er een schepje bovenop te doen.’

De gemeenten Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en provincie Utrecht hebben samen één ruimtelijke agenda opgesteld. Ze hopen hiermee een gemeenschappelijke, integrale visie op hun buitengebied te ontwikkelen om uiteindelijk de samenhang in het beleid te verbeteren.

Nu het water met bakken uit de hemel komt, wordt duidelijk dat we nog meer moeten investeren in het waterbestendig maken van onze steden. Daarom selecteerde Stadszaken 5 controversiële wateroplossingen voor de stad.

De ambitie én het verandervermogen van een gemeente zijn bepalend voor het succes van de Omgevingswet. Voor de daadwerkelijke opzet en uitwerking van de Omgevingswet moet je eerst je organisatie analyseren en daarvoor kun je een aantal stappen doorlopen.

De rapen waren gaar toen G32-bestuurder Jop Fackeldey vrijdag op BNR Nieuwsradio verklaarde dat je in de bossen aan de randen van de Oostvaardersplassen prima in een lage dichtheid kunt bouwen. ‘Een dieptepunt’, reageerde iemand op Twitter. ‘Pleidooi voor bouwen in het bos’, kopte BNR.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de Eenvoudig Beter Trofee uitgereikt aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst is uitzonderlijk goed bezig met het verbinden en digitaliseren van werkprocessen.

Arnhem heeft de ruimtelijke principes voor het gebied Stadsblokken-Meinerswijk opgesteld. Wat het college van burgemeester en wethouders betreft is er ook ruimte voor woningbouw in het gebied. Dit was aanvankelijk niet in de gebiedsvisie (2012) opgenomen, maar geeft kansen voor meer – aaneengesloten – natuur.

Extra garanties over participatie, duidelijkheid over de toereikendheid van provinciale bevoegdheden rondom leegstand en harde kritiek van GroenLinks op het wegzetten van cruciale normen in AMvB's; verder oordeelt de Eerste Kamer vooral mild over de Omgevingswet van minister Schultz.

Elke gemeente moet de omgevingsvisie klaar hebben op het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt, vindt Jop Fackeldey. ‘Maar dat vraagt nogal wat van de gemeentelijke organisatie, al helemaal op dit moment. Toch moet het. Bestuurlijke sturing op de invoering van de nieuwe wet is nodig. Juist ook van de burgemeester.’

Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik bemoeien zich niet meer met de beeldkwaliteit van het buitengebied. Wat kwaliteit is, is voortaan een zaak van burgers. Dat staat in de omgevingsvisie Kromme Rijn waar de drie gemeenten samen aan werken.

Real-life modelingbureau Tygron ontwikkelt een digitale tool voor de inpassing van de Omgevingswet. Ambtenaren kunnen vanaf 2018 door hun eigen gemeenten ‘wandelen’ en ruimtelijke plannen toetsen door middel van de game ‘Laan van de Leefomgeving’.