Voorlopig kunnen we uit de voeten met de bestaande plancapaciteit voor woningbouw, en dat hoeven écht niet alleen micro-appartementen te zijn. Het vereist wel maximale samenwerking tussen overheid, markt en corporaties. Maar de woonopgave gaat om meer dan aantallen alleen. De woonomgeving moet leidend zijn, inclusief nieuwe mobiliteitsoplossingen. Dat vraagt om nieuwe coalities, meer data, méér innovatie, meer lef en méér experiment.

Er is een sterke relatie tussen gezondheid en de leefomgeving. Op dit gebied valt dan ook nog veel winst te behalen. Gisteren publiceerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het rapport ‘De stad als gezonde habitat,' met daarin handelingsperspectieven voor gezondheidsverbetering. Hier vindt u een overzicht van de aanbevelingen.

Bied als stad ruimte voor experimenten en pas je gemeentelijk beleid (grondprijs, woonruimte, vestiging én onderwijs) daarop aan. Dat zijn de belangrijkste twee adviezen uit het boek De Stad als Casco, dat overtuigend laat zien dat een andere manier van gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de stad.

SPOT Amsterdam wordt de nieuwe woonlocatie in het Amstel III gebied in Amsterdam-Zuidoost. De ontwikkelcombinatie heeft groen licht gekregen van de gemeente Amsterdam voor de transformatie van het nu nog monofunctionele kantorengebied rondom de Hogehilweg naar een levendige woon- en werklocatie.

In het project Stadsoevers in Roosendaal lukt het om een combinatie van woningbouw en (industriële) bedrijvigheid te realiseren door inzet van oude en nieuwe instrumenten, maar vooral door proactief overleg met de omgeving. 'Het is geven en nemen.'

De smart city heeft geen nieuwe stedebouwers en planologen nodig, maar professionals die begrijpen dat technologisering het nieuwe normaal is. En dat dat ook hun vak ingrijpend heeft veranderd. Een inleiding in de nieuwe stedebouw in zes principes.

Bodemdaling is in de lagere delen van Nederland al eeuwen aan de gang. Met het wegpompen van water kon de ergste overlast lang worden bestreden, al zakte de bodem daardoor nog dieper. Maar de groeiende druk op historische binnensteden en het karakteristieke veenweidelandschap vraagt om een andere, meer integrale aanpak van het probleem.

Terwijl we ons druk maken over de huizenmarktbubbel in het centrum van Amsterdam vergeten we de bubbel in de buitenwijken van de voormalige groeikernen. ‘Er komt een moment dat de scheve verhouding tussen het aantal eengezinswoningen en het aantal gezinnen zich gaat wreken’, stelt de Amsterdamse architect Harvey Otten. ‘Dus bouw geen nieuwe eengezinswoningen buiten de stad, want ze zijn niet nodig.’

Minister Ollongren komt in een brief aan de Tweede Kamer terug van een eerdere uitspraak in een artikel in De Telegraaf, waarin ze stelde dat er ook in ’het groen’ aan de rand van de stad moet worden gebouwd. In de brief benadrukt ze vandaag dat bouwen meer prioriteit moet krijgen, maar dat bouwen in de stad altijd de voorkeur verdient. 

Afgelopen dinsdag werden vervolgstappen gezet naar anders samenwerken met de markt in de Drechtsteden. Na enkele debacles in 2015/16 in de openbare ruimte wil men in Dordrecht en de Drechtsteden anders met de markt samenwerken; in één keer goed en de aannemer als expert aan zet. Maar hoe ziet dat er uit? En wat vraagt dat?

Bouwen aan slimme steden en dorpen heeft impact op de samenleving. Yvonne Kemmerling en Jan-Willem Wesselink pleiten voor politiek debat.

Er moet meer in ’het groen’ aan de rand van de stad worden gebouwd. Met de huidige bouwplannen, die voornamelijk over projecten bínnen de stadsgrenzen gaan, redden we het niet. Dat zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag in De Telegraaf. 

Rem Koolhaas vraagt om meer waardering in politiek Den Haag voor het platteland. Doen we dat niet, dan keert het Randland zich tegen de Randstad en baren we onze eigen Trump of Brexit.

Steeds vaker worden ontwerp en cultuur ingezet bij de vormgeving van grote ruimtelijke vraagstukken. Spannende voorbeelden uit de afgelopen jaren zijn de installatie 2050: An Energetic Odyssey over 25.000 windmolens op de Noordzee, en Volksvlijt 2056 over de economische toekomst van Amsterdam.

De bouw- en sloopsector is grootverbruiker als het gaat om grondstoffen en energie. Volgens het Rijk moet Nederland in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken moet de sector zelf op de schop. De ABN AMRO-bank presenteert zes businessmodellen om de circulaire economie te stimuleren. 

De grote (Rijks)uitverkoop

20 december 2017 22:00

Nog even wachten en het is weer januari. De grote uitverkoop begint. Niet voor het Rijksvastgoedbedrijf. Die is al weer enkele jaren bezig met het opruimen van haar 'overtollige voorraden'. Gevangenissen, militaire oefenterreinen, rijksmonumenten: alles dat het kabinet op dit moment niet per se nodig heeft gaat in de opruiming.

Langs brede wegen en bermen in Zuid-Hollandse steden is ruimte voor zo’n 15.000 tot 25.000 nieuwe huizen. Ook kan verkeersruimte binnen de bebouwde kom relatief eenvoudig worden getransformeerd naar woningbouw.

Koop een parkeerrecht, alleen als je écht je auto voor de deur wilt hebben. Hoogleraar ruimtelijke economie Erik Verhoef (Vrije Universiteit Amsterdam) komt met het idee van verhandelbare parkeerrechten. Het idee moet het parkeerbeleid efficiënter maken. En het moet binnenstadsbewoners verleiden hun auto buiten de stad te stallen.

Rustige buurten waar de levendigheid van de stad wel voelbaar is, zijn het meest in trek onder stedelingen. Ze willen midden in de stad wonen, maar voldoende mogelijkheden hebben om te ontspannen. Dit meldt gebiedsontwikkelaar BPD op basis van een onderzoek naar de woonbeleving van inwoners van Rotterdam en Den Haag. 

Ontwikkelaars en beleggers verenigd in IVBN en NEPROM willen met de stad Utrecht een investerings­akkoord afsluiten over betaalbare woningbouw in de Domstad. Zij bieden aan om voortaan bij elk nieuwbouwproject 40% van alle woningen onder de marktprijs te verhuren of te verkopen. Met dit aanbod willen de marktpartijen bevorderen dat de Utrechtse woningmarkt voor alle doelgroepen toegankelijk blijft en dat de bouw van nieuwe woningen wordt versneld en opgeschaald.

Een ‘pop-up’ fietsenrek dat verdwijnt in de grond wanneer het niet in gebruik is. En dat nauwelijks opvalt wanneer er een fiets in geparkeerd staat. Dat idee moet bijdragen aan een efficiëntere inrichting van de publieke ruimte in Nederlandse binnensteden. Dat is nodig, want deze worden steeds meer verdicht.

Wethouder Willem Jan Stegeman van de gemeente Amersfoort heeft als eerste een eerste nummer in ontvangst genomen van het Future City Magazine. Dit speciale tijdschrift van ROmagazine in samenwerking met de Future City Foundation laat zien hoe internet de stad radicaal verandert, maar legt de focus niet op techniek.

De gemeente Amersfoort lanceert samen met het Kennislab voor Urbanisme de Duurzame Uitdaging Amersfoort 2018. Startups, (startende) ondernemers en organisaties met een innovatief idee om circulaire stedenbouw te versnellen worden uitgenodigd om zich uiterlijk 15 december 2017 aan te melden voor een gratis ontwikkeltraject. Deelnemers maken ook kans op een financiële bijdrage.

1 miljoen nieuwe huizen in bestaand stedelijk gebied. Dat is de inzet van het programma 'Stedelijke transformatie: meer ruimte voor wonen'. G32-voorzitter Jop Fackeldey en NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen lanceerden het programma gisteren in bijzijn van ruim 1.500 bezoekers op De dag van de Stad.

Steden, en in het bijzonder Amsterdam, koken over. Woekerprijzen voor woningen, horden toeristen, Airbnb-wijken, expats, buitenlandse vastgoedinvesteerders die de markt afschuimen. Overdreven of niet, deze retoriek wordt hèt verkiezingsthema van 2018. Blijven onze steden divers en vitaal, of verworden zij tot zones voor toeristen en rijkelui?

Hoogbouw: niets mis mee

18 september 2017 22:53

De storm die door de hoogbouwdiscusie in Amsterdam is veroorzaakt, is nog steeds niet gaan liggen. Binnenkort organiseert Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) zijn derde hoogbouwdebat. Werden in de voorafgaande twee debatten nog podiumplekken ingeruimd voor planologen, nu spreken enkel architecten met elkaar. Jammer, dat schiet niet echt op.

Beheerders zijn niet sexy

2 augustus 2017 19:18

In Binnenlands Bestuur lees ik een gloedvol betoog van Wiebe Oosterhoff om beheer sexy te maken. Het is niet de eerste keer dat hiertoe wordt opgeroepen. Ik hoop wel de laatste keer, want het is een onzinnige oproep die afleidt van de echte opgave: nieuwe antwoorden geven op de stedelijke vraagstukken. 

In de eerste editie van Buitenlandse Stadszaken lees je meer over panda’s die duurzame energie opwekken, zie je een filmpje van een huis waarmee kamperen in een tent overbodig wordt en ontdek je wat ze in Oregon bedacht hebben om fietsers te frustreren.

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het recente advies van de Rli over grondbeleid leverde al meerdere reacties op. Daaruit blijkt hoe belangrijk het grondbeleid is. Demetrio Muñoz Gielen komt daar nog eens overheen. 'Fortaitair kostenverhaal, een prima idee, maar blijf af van de regeling vrijwillige kavelruil'.

Volgens een analyse van het CBS van bestaande cijfers over winkelvestigingen, heeft van de 25 grote gemeenten Maastricht de meeste winkels per hoofd van de bevolking, Amsterdam heeft met afstand de meeste winkels van alle gemeenten. 

In haar advies over grondbeleid stelt de Rli terecht de (toekomstige) uitvoerbaarheid van gebiedsontwikkeling aan de orde. Maar het gemak waarmee de Raad nieuw instrumentarium uit de hoge hoed tovert om de uitvoerbaarheid te verbeteren wekt verbazing, betoogt Erwin van der Krabben. 'Onvoldoende onderbouwd en onverstandig', luidt zijn oordeel.

Zaterdag is het zover: dan treedt de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking in werking. Afgelopen 15 mei zetten Peter van Geffen (Stec Groep) de veranderingen t.o.v. de oude regeling al eens op een rij.

 

Ergens loopt u zich al warm. Over een paar maanden treedt u aan en bent u verantwoordelijk voor hoe ons land er in de toekomst uitziet. Want u gaat de Nationale Omgevingsvisie opstellen en door de Tweede Kamer loodsen. U wordt de eerste minister in tijden die een visie heeft op ruimtelijke ordening.

Met de sloopkogel lege kantoorpanden naar beneden halen en er 3.000 tot 4.000 woningen voor terug bouwen. Dat wordt de ommezwaai voor Beukenhorst-West in de Haarlemmermeer. 

Externe veiligheid wordt omgevingsveiligheid door de omgevingswet. Dat lijkt een woordenspel, maar is een grote verandering. Reden te meer waarom het Ministerie van Infrastructuur en Milieu er eind juni een summerschool over organiseert. Vijf vragen Jan-Willem Wesselink die de summerschool vanuit het Kennislab voor Urbanisme organiseert.

Eens in de zoveel tijd bedenkt iemand een idee dat zo bizar is dat het alle kranten haalt. Die berg in Flevoland, de tulp voor de Nederlandse kust en de champagneglazen van Rotterdam Centraal. In de rubriek Ongebouwd Nederland neemt Stadszaken de ideeën onder de loep en polst de status. In deze derde editie: Jan Poots luchtvaartstad.

Eens in de zoveel tijd bedenkt iemand een idee dat zo bizar is dat het alle kranten haalt. Die berg in Flevoland, de tulp voor de Nederlandse kust en de champagneglazen van Rotterdam Centraal. In de rubriek Ongebouwd Nederland neemt Stadszaken de ideeën onder de loep en polst de status. In deze eerste editie: Die berg in Flevoland.

Een tijdje terug was ik in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. De gehele bovenste verdieping werd ingenomen door een tijdelijke tentoonstelling van kunstenaar Ton Boelhouwer. Zijn kunst kwam op het eerste gezicht neer op willekeurig verspreide rotzooi op de vloer. 

Je hebt het Nederland van gisteren en vandaag, maar het Nederland van Morgen wordt nu gemaakt. Hans Leeflang, adviseur ruimtelijke activering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maakt zich sterk voor het debat over de toekomst en ziet drie mogelijke gamechangers.

In de categorie ‘zo briljant dat ik het zelf bedacht had willen hebben’ behandel ik vandaag De gekste plek van Nederland. Een boek met alleen maar krankzinnige Nederlandse plekken. En nee, de Amsterdamse binnenstad en tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum hebben het niet gehaald.

Sinds gisteren zal niemand meer zeggen dat transformatie de spreekwoordelijke druppel is de nijpende vraag naar nieuwe woningen op te vangen. Het breed gedragen Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformatie bevestigt de ondergrens van 35% inbreidpotentie van het PBL. Ik daag de markt nu uit om ook de bovengrens op te zoeken. 

Maximaal één derde van de woningvraag van Nederland  kan worden gerealiseerd door bestaande, bebouwde gebieden te transformeren. Dit lukt uitsluitend met een subsidie van 3,6 miljard euro en als er 35% dichter wordt gebouwd. Zo niet, dan kan slechts 10% van de woningvraag worden ingevuld met het transformeren van binnenstedelijke gebieden.

Op een voormalig fabrieksterrein in Amsterdam-Noord, met een prachtig uitzicht op de Wilmkebreekpolder, komt een woonbuurt met 48 woningen. DELVA Landscape Architects ontwierp het landschapsplan en de inrichting van de openbare ruimte met het doel deze op een vanzelfsprekende, duurzame manier in te voegen in de bestaande stedenbouwkundige context.

Wie komende Valentijnsdag een echt romantisch weekend wil hebben, doet er goed aan een bezoek te brengen aan de zuidelijkste stad van Nederland. Maastricht is namelijk verkozen tot de meest romantische stad van het land. Dit blijkt uit een online enquête, gehouden onder bezoekers van Romantischcadeau.nl.

Het wordt eindelijk het jaar van het middensegment. Jaren is deze groep huurders vergeten, maar Joep Arts ziet het nieuwe jaar zonnig in en heeft daarvoor vijf redenen in gedachten. Dat is nog eens positief nieuws in het nieuwe jaar.

De NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, heeft bezwaar gemaakt tegen de tarieven voor 2017 van netbeheerder Stedin. De projectontwikkelaars zijn verbolgen over de verhoging van de eenmalige aansluitbijdrage met 75% voor elektriciteit en 18% voor gas

Het idee is zo simpel en tegelijkertijd briljant dat ik baal dat ik het niet bedacht heb: een wandelboekje over VINEX-wijken. Ik nam de proef op de som in mijn stad Amersfoort en wandelde op een druilerige zondag 11 kilometer door Kattenbroek en Vathorst. Mijn vriendin bleef verbijsterd achter op de bank en keek Netflix.

Het is niet nodig om te zoeken naar nieuwe bouwlocaties in Noord-Holland. Die zijn er namelijk genoeg, zegt degeputeerde Joke Geldhof (D66) als reactie op een hartenkreet van twee wethouders om nieuwe woningbouw toe te staan in groene gebieden rond de steden. Geldhof waarschuwt bovendien voor het aanhouden van té veel harde planvoorraad. 'Dan verdwijnt de flexibiliteit in de programmering en bestaat risico op onnodige plankosten en desinvesteringen.'

De bouwsector profiteert optimaal van de verdichtingsideologen is de stelling van Jos Feijtel. De adviseur Wonen en voormalig corporatiedirecteur snapt niet dat de buitenstedelijk bouwen-lobby wordt afgeschetst als lobby van de bouwsector. Lees hier zijn pleidooi.

De Primos-prognose staat nooit op zichzelf maar is een van de instrumenten om grip te krijgen op de woningbehoefte in uw gemeente of regio en passende woonprogrammering. In dit artikel leest u tien punten voor het succesvol gebruiken van Primos voor de prognose van de woonprogrammering.

Mensen worden gemiddeld steeds zwaarder met alle gevolgen vandien voor hun gezondheid. In het tegengaan van deze ontwikkeling gaat de aandacht vooral uit naar voorlichtingscampagnes en educatie over gezonde voeding. Zinniger lijkt het om gezond eetgedrag te stimuleren door middel van aanpassingen in de directe leefomgeving.

Het aantal verstrekte bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen in 2016 blijft sterk achter bij de verwachting, terwijl de vraag naar nieuwe huizen verder toeneemt. Vooral in de Amsterdamse en Utrechtse regio neemt de marktdruk daarom verder toe en komen prijzen verder onder druk te staan.

Je eigen huis bouwen was nog nooit zo gemakkelijk. Een Nederlands consortium van ontwerpers en ingenieurs presenteert tijdens de Dutch Design Week een bouwsysteem waarmee asielzoekers zelf een eigen huis kunnen bouwen.
 

Er wordt weer volop gebouwd in Noord-Holland. Maar intussen is het aantal huishoudens nog harder gestegen. We lopen achter de feiten aan. En dus blijft de woningdruk immens hoog en stijgen de woningprijzen naar recordhoogte.

Het planaanbod in de meeste Nederlandse provincies is ontoereikend om de komende 10 jaar in de toenemende vraag naar huizen te voorzien. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de studie 'Investeren in de Nederlandse woningmarkt: investeringsopgaven in twaalf provincies'.

Een zelfrijdend voertuig op de Amsterdamse weg zou ‘een groot probleem’ zijn, stellen onderzoekers van de Boston Consulting Group naar aanleiding van het onderzoek dat ze uitvoerden in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte in Leeuwarden heeft woonwijk Kerckebosch in Zeist de Falco Award Beste Openbare Ruimte 2016 in de wacht gesleept. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de mooiste, meest toegankelijke en bijzondere openbare ruimte van Nederland.

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt soms voor statushouders maar het geldt blijkbaar ook voor de “tijdelijke subsidieregeling huisvesting statushouders”. Er wordt nog steeds relatief weinig gebruik gemaakt van deze regeling en bij veel gemeenten en corporaties blijkt men lang niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden. 

Het einde van de stad is nabij

26 september 2016 11:18

Het einde van de compacte stad is nabij. Althans, als je Ray Kurzweil mag geloven. Kurzweil is futuroloog en directeur Engineering bij Google en hij stelde tijdens het jaarcongres van de European Public Real Estate Association, dat de stad ‘een uitvinding van duizenden jaren geleden’ is die we niet meer nodig hebben.

Emmen is het dierenpark, maar in mijn ogen eist het vernieuwde park aan de rand van de binnenstad ten onrechte de aandacht van de toerist op. Het plein dat voor de entree van Wildlands is aangelegd, is een (gratis) attractie op zich.

Het ministerie van IenM zoekt best practices over het werken met de Ladder. Dit in het kader van de herziening van het instrument en daaraan gerelateerd de vernieuwing van de handreiking. Deze wordt praktischer en gebruiksvriendelijker, zodat overheden en marktpartijen beter met de Ladder overweg kunnen.

Gerommel in de woningbouw

15 juni 2016 14:49

Er is een woningtekort. En dus willen bouwers bouwen. En daar mocht Taco van Hoek, directeur bij het Economisch Instituut voor de Bouw, iets van zeggen. 

Het Urban Innovative Actions-initiatief (UIA) opent dit najaar weer een call for proposals. Alle Europese steden met minimaal 50.000 inwoners kunnen meedoen aan dit programma, waar 370 miljoen euro voor innovatieve projecten mee gemoeid is. Dat kondigde de Europese Commissie afgelopen week aan.

NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen wil dat het Rijk weer een strakke regierol pakt wat betreft de ruimtelijke inrichting van ons land. Zo moet het Rijk het voortouw nemen in het ruimtelijk voorsorteren op de komst van grootschalige autodeelplatformen en autonome voertuigen.

De onlangs gepresenteerde Woonvisie rondom de aanpak van de stedelijke woonopgave wekte veel woede op en verdeelde de planologen in twee stromen: verdichtingsideologen enerzijds en realisten die onderkennen dat suburbaan bouwen ook nodig en gewenst is anderzijds. De planoloog heeft echter helemaal geen tijd voor dit soort discussies.

Breda sluit betonketen

3 mei 2016 15:59

Op vrijdag 29 april ondertekenden wethouder Boaz Adank van de gemeente Breda en vertegenwoordigers van negen bedrijven uit de grond-, wegen- en waterbouw een convenant voor een duurzame betonketen. In het convenant staan CO2-reductie en het hergebruik van grondstoffen centraal.

Op weg naar huis hoorde ik op de radio een reportage over de Torentuin. Ik leerde dat de Torentuin een paradijsje is. Waar mensen elkaar ontmoeten. Waar lekkere groenten worden verbouwd en bloemen bloeien. Waar niets wordt gestolen, op af en toe een bloemkool na. Ik had direct zin om erheen te gaan.

Deze week roept staatssecretaris Dijkhoff gemeenten op om ‘nu echt werk te maken van de opvang van asielzoekers en statushouders’. Aan het vorige verzoek ontbrak het woord “echt”, dat was dan blijkbaar niet serieus te nemen.

Wie wil weten hoe Nederland eruit zal zien als het blijft bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte, moet in het Ruhrgebied kijken. Jarenlange structurele bezuinigingen leidden tot een openbare ruimte die vooral armoede uitstraalt.

Stef Blok is bereid extra geld voor Rotterdam-Zuid vrij te maken en wet- en regelgeving aan te passen om de Rotterdamse impasse te doorbreken. Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) is blij met de toezeggingen, maar ook kritisch.

 

Wat in het omgevingsplan staat, mag straks zonder vergunning worden gebouwd. Tóch zullen ruimte-ambtenaren en adviseurs een vergunning nodig hebben om te motiveren dat de omgevingskwaliteit door het project verbetert, verwacht Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Het ligt voor de hand dat terrorisme de komende jaren en misschien wel de komende decennia een onderdeel blijft van ons leven. Het is ook niet ondenkbaar dat Nederland met een aanslag te maken krijgt. En daarmee is het een van de vele risico’s waar we dagelijks mee te maken hebben.

Het bewijs stapelt zich de laatste jaren op: we voelen ons gezonder in de natuur. Nico Wissing maakt zich sterk voor het direct betrekken van de tuin- en landschapskenner bij de vorming van plannen in de openbare ruimte.

Almere had er niet mogen zijn, las ik afgelopen week in een persbericht naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Groei & Krimp' van onder meer Gerard Marlet en oud-CPB-directeur Coen Teulings. Een citaat: 'Als de markt zijn werk had gedaan, was Almere een dorp van de omvang van Zeewolde geweest.'

Kavelfabriek weer op dreef

1 maart 2016 13:25

Gemeenten rapporteren dat ze in 2015 tot en met het vierde kwartaal 1.799 miljoen euro aan bouwgrond hebben verkocht, meldt de TU Delft. Dit is 28% meer grond dan in dezelfde periode in 2014.

Vorig jaar herdacht Rotterdam het bombardement dat het begin van de oorlog inluidde. Met de overgang naar 2016 maakt herdenken plaats voor vieren; 75 jaar wederopbouw met tal van activiteiten. Op 20 maart gaat officieel het buitenprogramma van start. De festiviteiten duren tot en met eind juli.

Als het gaat om levensduur praat de beheerder meestal over durability, terwijl de ontwerper gaat voor sustainability. Oftewel, een openbare ruimte die niet alleen lang goed (mooi, heel en veilig) blijft, maar die ook mooi oud wordt. Een pleidooi voor het ontwerp.