‘Ik realiseer me de impact van de belastingverhogingen voor corporaties’, stelt minister Ollongren van Wonen op het halfjaarlijkse congres van Aedes. Ze reageert op de druk die woningcorporaties ervaren door belastingmaatregelen van het kabinet. Hiermee doelen de corporaties op de gevolgen van Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) en de WOZ-stijging.

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie vereist investeringen. Niet alleen in technologie, maar ook in mensen. Investeringen in scholing, het aantrekken van mensen en begeleiding zijn nodig. Dit stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in het Ontwerpadvies Energietransitie en werkgelegenheid.

Provincies die aan de slag gaan met de Omgevingswet kunnen dit doen met behulp van de navigator 2.0. De navigator neemt provincies stapsgewijs mee door de verschillende deelprocessen.

Vastgoedontwikkelaar OVG Real Estate heeft het Spark-gebouw in Amsterdam Sloterdijk voor 42,8 miljoen euro verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) krijgt tijdelijk onderdak in het kantoor.

Johan Remkes (VVD) stopt per 1 januari 2019 als Commissaris van de Koning Noord Holland. Hij wil meer tijd hebben voor zijn privéleven.

Nu bij de ene partij de champagne op is, en bij de andere de tranen gedroogd, begint het grote formeren. Dat wordt, zo zegt iedereen van tevoren, een onmogelijke opgave. Met veel nieuwe partijen en nog meer nieuwe raadsleden en bestuurders.

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de lokale politiek. Nog erger dan in de landelijk politiek. Hier moet verandering in komen. Wat kunt u daar nu aan doen? Stem niet symbolisch op de vrouw bovenaan de lijst, maar op een vrouw lager op de lijst. Als je het mij vraagt, is juist lokale politiek veel te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. 

De Rijksoverheid heeft vandaag in de maartcirculaire bekendgemaakt dat gemeenten en provincies 6,2 miljard extra krijgen. Groot deel van dat geld wordt uitgetrokken voor de grote transities binnen overheidsland: de energietransitie, de invoering van de Omgevingswet en verbetering van de werking van de Wmo.

Bedrijfsblindheid is mij niet vreemd. Toen ik als student post bezorgde, kreeg ik al snel dromen over brievenbussen. Dat ik nu af en toe badend in het zweet wakker wordt van een enge droom over de slimme stad, verbaast me niet echt.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een oppervlakte van 36.500 m2 bouwgrond op het Oostenburgereiland verkocht aan vastgoedontwikkelaars VORM en Steenwell. Het plan is om op het perceel 450 huur- een koopwoningen te bouwen, daarnaast is er ook plek voor commerciële ruimte.

De gemeenteraadverkiezingen brengen traditiegetrouw het minste aantal kiezers op de been. Als professionals is het onze taak om zoveel mogelijk mensen toch te overtuigen om op 21 maart te stemmen. Speciaal voor u daarom 21 feitjes waarmee u ook de niet geïnteresseerde burger kunt interesseren voor een verkiezingsgesprekje.

Carla Dik-Faber, tweede kamerlid ChristenUnie, en Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër D66, zijn door Natuurmonumenten uitgeroepen tot Groenste Politicus 2017.

Waar in de (landelijke) media en op social media vooral wordt gediscussieerd over hoe de landelijke partijen gaan scoren bij de gemeenteraadverkiezingen en welke poppetjes daarbij horen, zouden veel burgers met name geholpen zijn bij een beter inzicht in waar de gemeenteraad zich mee bezig kan houden en welke beperkingen er lokaal zijn.

De komende gemeenteraadsverkiezingen worden de belangrijkste verkiezingen voor onze steden in tijden. Want nog nooit woonden zoveel Nederlanders in steden, en juist nu veranderen die steden radicaal door internet.

Het kabinet investeert 35 miljoen euro uit de Regio Envelop van 950 miljoen euro in Zeeland om de innovatie en kennis te stimuleren. Dit bedrag zal ook worden gebruikt om voorzieningen van bedrijven in Zeeland te verbeteren. Zeeland zal zelf ook 35 miljoen reserveren voor dezelfde doeleinden.

Naar alle waarschijnlijkheid zal in 2025 een groot deel van het vervoer elektrisch rijden. Volgens Vereniging van Elektrische Rijders (VER) moeten gemeenten goed anticiperen op het elektrisch vervoer (EV) door een goede laadinfrastructuur voor elektrische auto's, bussen en dergelijke te realiseren.

Om te bekijken of het tellen van stemmen efficiënter, betrouwbaarder en transparanter kan, wordt er in 22 gemeenten bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen centraal geteld. Dat betekent dat er na het sluiten van de stembussen uitsluitend op lijstniveau geteld wordt. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit onlangs besloten.

Bouwen aan slimme steden en dorpen heeft impact op de samenleving. Yvonne Kemmerling en Jan-Willem Wesselink pleiten voor politiek debat.

Door de verandering in bevolkingsaantallen zijn er 21 gemeenten die recht hebben op meer zetels. Daarnaast moeten drie gemeenten zetels inleveren door een daling van de bevolkingsaantallen.

Het Rijk stelt 1.4 miljard euro beschikbaar om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Deze investering is bedoeld om knelpunten, die door het Interbestuurlijk Programma zijn vastgesteld, op te lossen. Veel van de knelpunten hebben een raakvlak met de fysieke leefomgeving.

Een groep Amsterdammers wil zelf de opvolger van de overleden burgemeester Van der Laan kiezen. Wat is eigenlijk de belangstelling voor zo’n verkiezing in buitenlandse steden waar de gekozen burgemeester bestaat? Bijna nihil, constateerde Stadszaken.nl op basis van een scan langs buitenlandse kranten.

De voormalige arbeiderswijk Groeseind, gebouwd rondom een textielfabriek D.P van Maren, heeft een herstructurering ondergaan. Van een typische vooroorlogse wijk met kleine sociale huurwoningen, weinig groen en veel auto’s in de straten is het getransformeerd tot een groene buurt met open karakter. 

Omgevingsdiensten moeten transformeren van toetsende milieudiensten naar proactieve organisaties die een verbindende rol vervullen tussen sectoren. Om de nieuwe rol optimaal te kunnen oppakken, zijn naast een cultuurverandering en nieuwe competenties een ruimer mandaat vereist.

Tijdens de kerstdagen las ik wat te lang was blijven liggen. Boeken, tijdschriften, rapporten en de Opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie. Dat stuk lag er al een tijdje. Sorry. De tijd vliegt.

De latere invoering van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor het implementatietraject. Dat blijkt uit de ROm Barometer Omgevingswet. Gemeenten geven aan dat het uitstel niet als verrassing kwam, dat ze doorgaan op de ingeslagen weg om de organisatie en werkwijze aan te passen aan de nieuwe wijze van werken.

De eerste exclusieve rotonde voor fietsers is vlak voor de jaarwisseling in gebruik genomen. De nieuwe opvallende fietsrotonde op de kruising van Wilhelminakade en Prinsesseweg in Groningen kreeg de voorkeur boven een shared space oplossing.

CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot vraagt de ministers van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat ‘infrastructurele knelpunten’ voor militair transport in te kaart brengen en een overzicht daarvan naar de Tweede Kamer te sturen. Ze is gealarmeerd door uitspraken van Commandant der Strijkrachten Rob Bauer op Stadszaken.

Nadat Milieudefensie de Nederlandse staat met een kort geding eerder succesvol op de knieën kreeg rondom haar luchtkwaliteitsplan, vangt ze in een bodemprocedure bot bij de rechter.

Het perifere retaildebat in Nederland draait concreet om de vraag of een perifere outlet/hypermarkt, bouwmarkt en verbrede c.q. opgepluste woonboulevard de binnenstad al dan niet versterkt. We helpen u ondanks soms ronkende adviesbrochures meteen uit de droom. 

De grote (Rijks)uitverkoop

20 december 2017 22:00

Nog even wachten en het is weer januari. De grote uitverkoop begint. Niet voor het Rijksvastgoedbedrijf. Die is al weer enkele jaren bezig met het opruimen van haar 'overtollige voorraden'. Gevangenissen, militaire oefenterreinen, rijksmonumenten: alles dat het kabinet op dit moment niet per se nodig heeft gaat in de opruiming.

Nederland komt in een nieuwe demografische groeispurt terecht. De bevolking zal komende jaren sneller groeien dan eerder gedacht. Na de crisis op de huizenmarkt, teruggevallen bouwcapaciteit en oplopende woningtekorten, wordt de woningvraag komende jaren extra aangejaagd door meer  nieuwkomers uit het buitenland. Extra woningen moeten er sneller komen.

Volgens de nieuwe prognose van het CBS zal de Nederlandse bevolking de komende decennia blijven groeien tot ruim 18,4 miljoen inwoners in 2060. Dat is 0,4 miljoen meer dan in de vorige prognose, die dateerde uit 2014. Het verschil komt grotendeels door bijgestelde migratieverwachtingen.

Onze railambities drogen op!

14 december 2017 9:53

2018 wordt het openingsjaar van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn. Ook de gloednieuwe Utrechtse Uithofsneltram wordt kort daarna opgeleverd. Dat is mooi. Maar op welke grote railopeningen mag Nederland zich in de jaren daarna verheugen?

De Omgevingswet is een transitie. Maar geen transitie slaagt zonder medewerking aan de basis. Een gemeente die werk maakt van veranderen is Breda. Achthonderd medewerkers van het ruimtelijk-economische domein moeten het anders gaan doen, door zelf te ondervinden wat die verandering kan zijn.

Het Smart Emission-project van de gemeente Nijmegen is volledig uitgevoerd met slechts 75.000 euro subsidie en verbeterde ondertussen ook nog de relatie met onderwijs, bedrijfsleven en bovenal de burgers. 

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is ruimte voor 300.000 woningen en de MRA-viewer laat zien op welke locaties de 33 gemeenten die woningbouw voorzien hebben. Maar hoe verzilver je de ruimtepotentie, en wie bouwt er voor de laagste inkomens? Dat die er komen is een collectieve verantwoordelijkheid, vertelt de Noord-Hollandse gedeputeerde Joke Geldhof. Zo gaan de provincies Noord-Holland en Flevoland gaan de gemeenten ondersteunen.

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser van Next Architects zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Wienke Bodewes, algemeen directeur van Amvest.

Na afloop van een City Deal zijn grotere investeringen nodig om transities daadwerkelijk op gang te brengen. Naast het zogenoemde ‘kantelgeld’ moet er ook meer procesgeld beschikbaar worden gesteld om het succes van de City Deals te waarborgen. Dat valt te lezen in de tweede PBL-notitie over de City Deals.

Voor steden is het geen keuze, maar een noodzaak om 'smart' te worden. Dat zegt CEO Ulrich Ahle van FIWARE, een open ICT-platform geïntieerd door de Europese Commissie. Dat er nog maar zo weinig gemeenten serieus mee bezig zijn, vindt hij zorgelijk. 

Amsterdam is als grote winnaar uit de strijd gekomen bij de toewijzing van een nieuwe vestigingsplaats voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Milaan bleef in de beslissende stemronde als verliezer achter. Dat schrijft het FD vanmiddag op haar site.

Vergeet de 3D-printer, fotonica is de techniek waar Nederland het verschil mee maakt. Althans, als het aan de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland ligt. Meer onderzoek, meer geld en meer samenwerking is nodig om de leidende positie uit te bouwen. Dit zijn belangrijkste conclusies die PhotonDelta presenteerde op Novio Tech Campus in Nijmegen.

'Weginfrastructuren en kunstwerken zijn al lang niet meer gedimensioneerd op zwaar militair materieel. Spoorinfrastructuur is door privatiseringen zelden terstond beschikbaar. Dat gaat ten koste van de snelheid waarmee we troepen kunnen verplaatsen en is daarom een potentieel risico voor onze nationale veiligheid'.

In vrijwel elke grote Nederlandse gemeente staat smart city op de agenda. En vrijwel elke grote Nederlandse gemeente doet iets. Maar vrijwel allemaal blijven ze steken in pilots, zo blijkt een verkennend onderzoek door studenten van het Stadslab van hogeschool Saxion. 

Het rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. Op korte termijn start de rijksoverheid gesprekken met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders die moeten leiden tot afspraken over het versnellen van de woningbouwproductie. 

Welke rol neem je als overheid en regionale ontwikkelingsmaatschappij aan in de next economy en hoe zorg je dat je de goede keuze maakt? Aan de hand van de stelling ‘Voordelen van clusters? Consultancypraat!’ gingen experts op het gebied van de next economy en vestigingslocatie in discussie tijdens het BT Event 2017, het event over regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat.

Waar is het openbaar toilet?

8 november 2017 12:16

Het is een bekend gegeven het aantal openbare toiletten in Nederlandse binnensteden is schrikbarend laag. Gemiddeld genomen moeten we in onze buitenruimten, inclusief horeca- en winkelpanden, 1 toilet met 2500 medemensen delen. De vraag die vaak onbeantwoord blijft: hoe kan het dat we dit in Nederland zo slecht geregeld hebben?

Op dit moment wordt die wettelijke luchtkwaliteitsnorm op in ieder geval 95 plekken in het land overschreden, stelt Milieudefensie. De lucht is het ongezondst bij drukke wegen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Den Bosch en Eindhoven, en in het buitengebied bij intensieve veehouderijen.

Monique Arnolds is uitgeroepen tot de ‘minst bureaucratische rijksambtenaar’. Zij kreeg deze titel op basis van drie criteria: makkelijk bereikbaar, direct een reactie waar je wat aan hebt en snelle besluitvorming. Friso de Zeeuw overhandigde de prijs ('de Gouden Slak') in het stadhuis van Zaanstad. 

Wie niet in ‘de Blauwe Banaan’ zit, heeft een achterstand in de logistieke hotspot-concurrentiestrijd. Hoe kunnen de zogeheten B-locaties alsnog een deel van de logistieke taart pakken? Wie een duurzaam en aantrekkelijk logistiek vestigingsklimaat wil bouwen, heeft meer nodig dan stuntprijzen en een voormalig grasveld.

Het door de rechter afgedwongen luchtkwaliteitsplan dat gisteravond door staatssecretaris Stientje Veldhoven van het ministerie van Infrastuctuur & Waterstaat is gepresenteerd, schiet volgens Milieudefensie aan alle kanten tekort.

De invoering van de Omgevingswet vergt een omkering van organisaties, van het bestuur en misschien wel een herdefiniëring van het besluitvormings-proces. Slechts 20 procent betreft de harde, technische kant, stellen Oscar van Opstal en Nienke Teunis van Fakton

Over een week treedt u aan en bent u verantwoordelijk voor hoe ons land er in de toekomst uitziet. Want u gaat de Nationale Omgevingsvisie opstellen en door de Tweede Kamer loodsen. U wordt de eerste minister in tijden die een visie heeft op ruimtelijke ordening.

De woonparagraaf in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord liegt er niet om. De vier coalitiepartijen gaan alle ruimte bieden aan nieuwe woningbouw. Onnodige overheidsbelemmeringen moeten worden weggenomen. Prioriteit wordt gegeven aan de bouw van middenhuurwoningen in de vrije sector en verduurzaming van corporatiebezit, waarvoor Rutte III 100 miljoen euro per jaar reserveert.

Steden, en in het bijzonder Amsterdam, koken over. Woekerprijzen voor woningen, horden toeristen, Airbnb-wijken, expats, buitenlandse vastgoedinvesteerders die de markt afschuimen. Overdreven of niet, deze retoriek wordt hèt verkiezingsthema van 2018. Blijven onze steden divers en vitaal, of verworden zij tot zones voor toeristen en rijkelui?

Jop Fackeldey is opgetogen over de brief van minister Schultz over de Omgevingswet. Dat heeft niet in eerste plaats te maken met de duidelijkheid over de invoeringsdatum, maar vooral met het woord ‘transitie’ dat de minister gebruikt.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is definitief opgeschoven naar 1 januari 2021. Minister Schultz heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Daarin kondigt ze tevens aan nog meer in te zetten op een gefaseerde ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat bij de inwerkingtreding van de wet gebruiksklaar moet zijn.

Het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie wordt gehuisvest in Rotterdam en Groningen. De twee steden hebben het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) binnengesleept door samen het meest overtuigende bod op tafel te leggen. 

Meer lokale afwegingsruimte. Het is één van de voordelen die de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten biedt. Maar wat de één meer ruimte geeft, kan voor de ander juist bedreigend werken. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over het drinkwaterbelang, nu de Omgevingswet nadert. 

Meer afwegingruimte in de Omgevingswet staat zeker niet gelijk aan ‘meer milieuruimte’, stellen Sarah Ros en Peter Jasperse in de nieuwste editie van ROm. Maar afwegingsruimte is wel een onmisbare schakel in de decentralisatie, stellen de Omgevingswet-experts. 'Veel bestuurders hebben dat nog niet door'. 

Het is een oud cliché dat ik ook zelf heb ondervonden: de kloof. Het gat tussen wetenschap en (beleids)praktijk. Academisch onderzoek heeft de neiging om beperkt praktisch toepasbaar te zijn. 

Havenbedrijf Amsterdam heeft het plan van de gemeente Amsterdam om 70.000 woningen te bouwen in het havengebied, afgekeurd. In 020 staat dat het havenbedrijf meent dat het plan te weinig rekening houdt met de belangen van de haven en de bedrijven in het gebied.

Vandaag vindt het kort geding voor gezonde lucht plaats dat Milieudefensie aanspande tegen de Nederlandse Staat. Bij de rechtbank van Den Haag eist Milieudefensie dat de overheid zo snel mogelijk maatregelen neemt om de lucht gezonder te maken en in ieder geval te laten voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. 

Partijen lopen warm voor Green Deals, maar wat mist is het vooraf goed doordenken van de verwachte milieuwinst en het monitoren ervan tijdens de uitvoering van deals. Een analyse van de Green Deals circulaire economie en biodiversiteit door PBL. 

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn hebben besloten om Peter Derk Wekx te benoemen als nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Laatst zat ik bij een visieoverleg over de transformatie van het desolate Amsterdamse kantorengebied Amstel III naar een gemengde woonwerkwijk. Iemand hield daar een kort verhaal over mensen van somewhere en mensen van anywhere.

In steeds meer gemeenten ontstaat een tekort aan woningen. De prijzen van koop­woningen zijn sterk gestegen en liggen in veel gemeenten al weer boven of op het niveau van voor de crisis. Projectontwikkelaars roepen politiek Den Haag op om snel in te grijpen. 

Alleen VNO-NCW lijkt op het moment doordrongen van de aardverschuiving die plaatsvindt met de Omgevingswet. Economie krijgt daarin een belangrijke rol, zeker als de door de VVD afgedwongen economische effectrapportage (EER) van kracht wordt. Maar EZ-mensen pakken de handschoen vooralsnog niet op.

Er is 324 hectare nieuwe Brabantse bedrijventerreingrond uitgegeven in de afgelopen drie jaar: vorige week werd dat nog als goed nieuws gepresenteerd. Voor de Eindhovense lector Cees-Jan Pen is het een doorn in het oog. Hij doet een oproep aan gemeenten én werkgevers om bestaande ruimte beter te benutten.

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Hans Tijl, directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Gemeente Rotterdam haalde als penvoerder vorig jaar een subsidiebedrag van bijna 18 miljoen euro binnen via het Ruggedised-programma van Horizon 2020. Hoe kregen ze dat voor elkaar?

Gemeenten en regionale overheden kunnen het niet meer aan, verklaarde burgemeester Henk Lambooij van Putten zondag in een uitzending van Nieuwsuur. Maar als het om illegale bewoning van vakantieparken gaat, hebben gemeenten toch écht het primaat. 5 tips van de advocatuur.

Door de hoge prijzen zou je kunnen concluderen dat klein wonen een conjunctureel fenomeen is, maar er blijkt wel degelijk sprake van een structurele trend. Dat stelt Stec Groep naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 10 tips voor gemeenten en aanbieders die ook kleine huizen willen.

Een slimme koppeling tussen zon- en windenergie opwekking met opslag via een getijdenturbine. Deze energie-innovatie op Texel wordt definitief uitgevoerd dankzij de toezegging van subsidie uit Europa.

Een grote stap op gebied van duurzame energie: het kabinet stelt de aansluiting van nieuwbouwhuizen op het gasnet niet meer verplicht. Minister Kamp heeft de wetswijziging hierover vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

In 2015 deden Schiphol, Haven van Amsterdam, FloraHolland en AMS-IX (datacenters) een oproep aan de regionale bestuurders: vergroot de concurrentiekracht van de ‘Westas’. Paul Jansen, bestuurslid SKBN en associate HorYzoN, pleit voor een publiek-private samenwerking in de Westas. 

De Groene Loper in Breda is de beste openbare ruimte van Nederland. Dat hebben een vijfkoppige vakjury en 100 openbare ruimte professionals gisteren besloten op het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) in Hilversum.

Ergens loopt u zich al warm. Over een paar maanden treedt u aan en bent u verantwoordelijk voor hoe ons land er in de toekomst uitziet. Want u gaat de Nationale Omgevingsvisie opstellen en door de Tweede Kamer loodsen. U wordt de eerste minister in tijden die een visie heeft op ruimtelijke ordening.

Het ziet er niet naar uit dat de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2019 gehaald wordt. Tijdens de behandeling gisteren van de onder de wet vallende AmvB’s in de Eerste Kamer, verklaarde minister Schultz de planning voor het invoeringstraject opnieuw tegen het licht te zullen houden.

Hen wordt een gebrek aan ambitie verweten, maar zelf zien de ontwikkelaars vooral een gebrek aan Haagse ambitie. ‘Een opeenstapeling van lokaal beleid is onvoldoende als het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland’, zeggen NEPROM-voorman Bart van Breukelen en directeur Jan Fokkema.

De definitieve nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is 12 mei bekend gemaakt. Alle nieuwe bestemmingsplannen die met ingang van 1 juli worden vastgesteld, moeten worden getoetst aan de nieuwe Ladder. Dit zijn de grootste veranderingen.

Een praktijkcongres organiseren over een wet die nog alleen maar theorie is, het is een uitdaging, ook voor de deelnemers. En die uitdaging werd tijdens het Praktijkcongres Omgevingswet en Omgevingsveiligheid stevig opgepakt. Via lezingen, verdieping en een ontwerpatelier XL konden de bijna 300 aanwezigen leren van de wet en feedback geven aan het Ministerie.

In verschillende Zuid-Hollandse regio’s blijkt onvoldoende ruimte beschikbaar voor het huisvesten van grootschalige bedrijven, maritieme bedrijvigheid, zware industrie of multimodale overslagterminals. Daarmee wordt het vermogen van Zuid-Holland om in te spelen op nieuwe economische kansen belemmerd.

De grootste drie Nederlandse steden presteren het beste op het gebied van elektrisch rijden en openbaar laden. Dit blijkt uit onderzoek van Over Morgen. G32-gemeenten Amersfoort, Emmen en Venlo missen de elektrische slag tot nu toe. Ontdek hier hoe uw gemeente het doet.

Subsidiebehoefte, dat lijkt de kernboodschap van het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties. Een subsidiebehoefte uitgedrukt in een bedrag per woning (25000 euro). Natuurlijk is het nu de tijd om als (vastgoed- en bouw)sector te lobbyen en input te leveren aan een nieuw regeerakkoord, maar kies dan een kernboodschap die wervend is en de sector als strategisch en economisch belangrijk, mensgericht en vindingrijk positioneert.

Moeten kiezers een verstandige keuze maken op 15 maart? Als het aan informaticus en simulatie-expert Peter Sloot ligt wel. ‘Het probleem is dat de kiezers niet rationeel tewerk gaan. Daar valt veel te verbeteren’, zegt hij in een stuk in de Volkskrant

Sinds gisteren zal niemand meer zeggen dat transformatie de spreekwoordelijke druppel is de nijpende vraag naar nieuwe woningen op te vangen. Het breed gedragen Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformatie bevestigt de ondergrens van 35% inbreidpotentie van het PBL. Ik daag de markt nu uit om ook de bovengrens op te zoeken. 

De leefbaarheid in veel wijken van Nederlandse steden staat onder druk. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31 in meer dan 130 kwetsbare wijken in opdracht van het Stedennetwerk G32. In bijna veertig procent van de kwetsbare wijken is de leefbaarheid sinds 2012 gedaald. 

Het is af en toe niet voor te stellen dat ondernemers niet happen op het fantastische verduurzamingsaanbod dat voor hun neus ligt. Hoe kan het dat juist ondernemers geld laten liggen? Duurzame gedragspsychologie biedt uitkomst.

Plastic kom je overal tegen. Het vormde voor Arthur ten Wolde omstreeks 2011 de aanleiding om te gaan werken aan het versnellen en opschalen van de circulaire economie. Hoe voorkom je dat inzameling per gemeente verschilt en hoe voorkom je dat plastic überhaupt nodig is? Lees het in zijn column.

In verkiezingstijd zijn ambtenaren een graag genoemde bezuinigingspost om alle verkiezingsbeloften te kunnen betalen. Maar ze zijn juist ook weer nodig om veel van die beloftes uit te voeren. Dus wat willen we eigenlijk: meer of minder ambtenaren?

‘Onzorgvuldige en ontijdige wetgeving’. Zo kwalificeert het Stedennetwerk G32, het samenwerkingsverband van inmiddels 38 steden, de Wet Kwaliteitsborging waarover de Tweede Kamer vanavond debatteerde met minister Plasterk. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over de wet.

Over cruciale vragen blijft fundamenteel verschil van inzicht bestaan; op andere punten vonden belangrijke stakeholders in het soms (verhitte) woondebat van afgelopen jaar elkaar. Het is geen of/of-discussie. Binnenstedelijk bouwen is zeer wenselijk, maar sluit nieuwe uitleg niet per se uit.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. 

In vijf maanden tijd hebben al ruim 10.000 huiseigenaren subsidie aangevraagd voor woningisolatie. Wie twee of meer isolatiemaatregelen neemt, kan daarvoor ongeveer 20% subsidie krijgen. Investeren in isolatie is voor veel mensen een drempel en subsidie kan mensen daar overheen helpen.

De gemeente Amsterdam doet bij de bouw van sociale huurwoningen alleen nog maar zaken met woningcorporaties. Private ontwikkelaars worden bij gronduitgifte voor sociale huurwoningen uitgesloten.

Hulp en ondersteuning bij de start van een omgevingsvisie aangeboden. De tweede tranche Pilots omgevingsvisie is geopend. Met de pilots ondersteunt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet gemeenten en provincies die alvast werk maken van de omgevingsvisie. Zij kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden.

De Omgevingswet en haar instrumentaria en regelingen zijn nog vooral een ruimtelijk feestje, terwijl het een uitgestrekte hand moet zijn naar alle belanghebbende stakeholders. Hoe zorgen we ervoor dat de buitenwacht de Omgevingswet ook ziet als kans, in plaats van obstakel?

Fruitbomen zijn in veel Nederlandse dorpen en steden in de openbare ruimte te vinden. Maar is er ook een duidelijke visie op een duurzaam beheer en gebruik van deze fruitbomen? Het is de hoogste tijd om de goede ervaringen op een rijtje te zetten en tot uitwisseling van kennis te komen.

Na jaren van crisis is de woningbouwopgave terug op de politieke agenda. Er komen gewoon te weinig bouwlocaties beschikbaar. Binnenstedelijke woningbouw in voornamelijk het economisch kerngebied van ons land moet een belangrijke bijdrage leveren aan het lenigen van de nieuwe woningnood, maar de barrières zijn juist daar hoog. Alleen wanneer publieke en private partijen de krachten bundelen, kan de binnenstedelijke woningproductie voor langere tijd op een hoger niveau gebracht worden.*

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 15 maart mogen we in Nederland weer naar de stembus. En hopelijk lukt het de landelijke politici om samen een mooi kabinet te vormen. Ik geloof dat Roel in ’t Veld de periode tot het nieuwe regeerakkoord een doorwaadbare plaats noemde. Een omstandigheid waarin de agenda voor de toekomst weer opnieuw kan worden bepaald.

De stad groeit, het platteland krimpt. Maar de landbouwmachine draait op volle toeren. Hoe maken we niet alleen een productielandschap, maar ook iets waar we over 50 jaar trots op zijn? Die vraag stond centraal tijdens een door het Kadaster georganiseerde meet-up over voedsel.

Het oordeel van woningcorporaties over de kennis en kunde van gemeenten is de afgelopen 2 jaar langzaam gestegen. Toch vindt nog steeds 70% dat gemeenten te weinig weten over wonen. Schrale troost, in 2014 was dat percentage nog 80%. 

In Amsterdam wordt vanaf begin dit jaar een krachtige beïnvloedingstechniek ingezet om de verspreiding van reclamefolders tegen te gaan. In de meeste gemeenten krijg je wel reclamefolders in de bus, tenzij je een NEE-sticker hebt. In Amsterdam krijg je geen folders meer thuis, tenzij je een JA|JA-sticker op de brievenbus hebt. 

'Nederland is gelukkig uit de economische crisis. Dat is hartstikke mooi en daar mogen we best blij van worden. Laat hierover geen misverstand bestaan. Dezelfde blijdschap geldt ook voor het herstel op de retailmarkt, maar we juichen veel te vroeg', stelt Cees-Jan Pen, lector Fontys Hogescholen.

De Wet natuurbescherming is in werking getreden. Deze wet stelt de intrinsieke waarde van de natuur voorop en bevat diverse verplichtingen om de natuur actief te beschermen. Anita Nijboer, omgevingsrechtspecialist bij Ekelmans en Meijer, neemt u mee in de historie van de natuurwetgeving en kijkt vooruit.

De taxi-app Uber gaat aan een aantal steden data over de verkeersstromen in die stad leveren. Met de openbaring van die informatie kunnen stadplanners precies inschatten waar en wanneer het druk is in de stad. Dat kan helpen bij het verbeteren van de stadsplanning en daarmee met de verkeersdoorstroming.

De Chinese overheid heeft ongeveer 36 miljard euro geïnvesteerd in het uitbouwen van de Nieuwe Zijderoute naar Londen. De goederentrein rijdt nu over een traject vanaf de Chinese stad Yiwa naar Londen en doorkruist tijdens die reis zeven landen. 

Het besluit van de minister van Economische Zaken om een groot deel van Zeeland tot verboden gebied voor drones te verklaren, leidt tot veel verzet vanuit de dronegemeenschap. De website Dronewatch.nl roept zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers op om bezwaar in te dienen tegen het besluit.

Meer inwoners en bedrijven bij groene initiatieven betrekken en de biodiversiteit in de eigen leefomgeving bevorderen, dat is de missie van de Groene Lopers Overijssel. Dit provinciebrede netwerk ondersteunt individuele Groene Lopers om meer mensen green minded te krijgen. In Zwolle zijn ze goed op weg.

Vrijdag 16 december was de feestelijke viering van de Falco Award in Kerckebosch. Zo mag Kerckebosch zich een jaar lang de beste openbare ruimte van Nederland noemen. Een bekroning voor het ontwikkelen van stad én natuur, samen met bewoners uit de wijk.

De industrie ontwikkelt zich positief. Met name waar deze onderdeel is van topsectoren zoals high tech, life sciences & health en agri & food. Hierdoor heeft de industriële werkgelegenheid in de afgelopen jaren vooral in Zuidoost-Brabant, de regio Leiden en Bollenstreek en de Veluwe een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

Voor een prijsvraag van de gemeente Amsterdam zijn studenten de afgelopen maanden druk geweest met het ontwerpen van een 'community' waar jongeren prettig kunnen samenleven met statushouders. De prijs ging uit naar het ontwerp 'Hollands Welvaren', een woonboot op Amsterdamse wateren.

Het ging dit jaar over leegstand in binnensteden, de angst voor een volgebouwde kust, Brexit, de naderende Omgevingswet en natuurlijk de woondiscussie. Lees hier het Stadszaken-jaar 2016 in vogelvlucht en bekijk de 16 meest gelezen artikelen van het jaar. De nummer 1 is te danken aan Aldi.

Overprogrammering schaadt de financiële positie van gemeenten, de planologische mogelijkheden, de uitgifte van nieuwbouw en de bestaande voorraad. Deprogrammeren is een nieuw vak aan het worden en als u het goed doet, bespaart u miljoenen.

Statushouders krijgen vanaf 1 april 2017 geen voorrang meer bij de toewijzing van huurwoningen door gemeenten. Op dit moment vallen statushouders nog binnen de urgentenregeling.

'Wonen is na gezondheid de belangrijkste zorg voor veel mensen, maar wordt door de politiek ernstig onderschat', stelt woonhoogleraar Peter Boelhouwer. In het essay ‘Naar een hervorming van de woningmarkt - Niets doen is geen optie!’ vegen hij en mede-auteur Karel Schiffer de vloer aan met het Nederlandse woonbeleid. Ze presenteren 6 oplossingen. 

Volgens Jan Terlouw moeten we elkaar weer meer vertrouwen. In zijn DWDD-optreden illustreerde hij dat met het touwtje-uit-de-brievenbus. Maar is het onderlinge wantrouwen zo groot? En vertrouwen we onze politici echt niet?

Hoe staat het met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? In een serie artikelen zoomen we in op een aantal projecten. In deze aflevering: de tienkamp van RijswijkBuiten. In Rijswijk werd vol ingezet op het realiseren van een (op termijn) energie-neutrale woonwijk.

Meer dan de helft van de Nederlanders wil niet dat de gemeente op korte termijn met plannen komt voor de vervanging van aardgas in hun wijk, tegenover 38 procent die dat wel wil. Met name jongeren staan open voor duurzame alternatieven om te verwarmen en koken zonder aardgas.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel vier van deze serie gaan we in op contracten tussen gemeenten en private partijen, die vaak niet stand zullen houden bij de rechter.

De Primos-prognose staat nooit op zichzelf maar is een van de instrumenten om grip te krijgen op de woningbehoefte in uw gemeente of regio en passende woonprogrammering. In dit artikel leest u tien punten voor het succesvol gebruiken van Primos voor de prognose van de woonprogrammering.

Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van provincie Noord-Holland, kent als geen ander het effect van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) op de bedrijventerreinen in zijn provincie. Hij was erbij bij de oprichting in 2011, zag het uitgroeien tot een waardig projectbureau.

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp, Schultz en Blok, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de aangekondigde Bouwagenda

Prognoses zijn voor velen vaak een black box. Daarom een overzicht van de belangrijkste inputvariabelen voor bijvoorbeeld Primos en het effect hiervan op de uitkomst voor uw gemeente of regio. Zo kunt u het prognoseresultaat goed beoordelen.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel drie van deze serie gaan we in op de tools op regionaal en provinciaal niveau.

Een beschrijving van bedrijventerrein Molenkade in Duivendrecht aan het begin van deze eeuw klinkt als een scene uit een gangsterfilm. Het gebied werd in de nachtelijke uren overgenomen door drugsdealers, de politie meed het terrein en ook de gemeente keek liever de andere kant op. 

Petra Tiel, VNO-NCW West ziet steeds vaker woningen terug op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam: ‘De provincie moet de woningopgave oppakken en die opgave ver weghouden van bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen werk je, daar woon je niet.'

Onlangs gaf de Raad van State groen licht voor Brainport Industries Campus (BIC). Daarmee is langdurig verzet van ondernemersverenigingen, die zich beriepen op de Ladder voor duurzame verstedelijking, gebroken. Stadszaken sprak met verantwoordelijk wethouder Depla en Co Verdaas, die Depla adviseerde.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel twee van deze serie gaan we in op publiekrechtelijk deprogrammeren zonder plan- of contractschade. 

Keuzevrijheid

24 november 2016 9:10

Op het ROm-seminar 'Flexibel en gezond' gisteren, kwam GGD'er Fred Woudenberg op voor de gewone man, die is overgeleverd is aan planologische modes. Zoals het idee dat je het overschrijden van een gezondheidsnorm kunt compenseren met een andere gebiedsmaategel, bijvoorbeeld extra groen.

In Nederland overlijden volgens het Europese Milieuagentschap 11.530 mensen voortijdig aan fijnstof en 1820 mensen door te hoge concentraties stikstofdioxide. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport van het Europese Milieuagentschap over de luchtkwaliteit in Europa.

De lokale economie wordt belangrijker. En daarmee de taak van de afdeling Economie. Herman Timmermans, voorzitter Stichting CLOK, licht zijn 4 agendapunten toe voor de optimale stimulering van de lokale economie.

Houd de kennis in de regio

21 november 2016 10:37

‘Natuurlijk kun je ook een adviesbureau inhuren voor de kennis die je inschakelt met Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB), maar dan ben je de kennis daarna weer kwijt en moet de volgende gemeente weer de buidel trekken.’  Met deze zin vangt Casper de Canne, mede-oprichter PHB, de essentie van het bureau.

Tijdens het Landelijk Zwerfafvalcongres ‘Het Rendement van Schoon’ in Media Plaza te Utrecht vond vandaag de uitreiking plaats van ‘Gemeente met de Schoonste Winkelgebieden 2016’. Haarlemmermeer en Kampen gingen er met de winst vandoor.

De Omgevingswet in één handzaam document, waarin u precies ziet welke belangrijkste veranderen er op het spel staan ten opzichte van de ‘oude’ wet en welke nieuwe instrumenten oude vervangen. Per vandaag is de 'Was-wordt-lijst' beschikbaar op de site van de G32, en op Stadszaken.nl.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. Het is pijnlijk om flink af te boeken en ze vrezen plan- en contractschade. Niets doen is echter geen optie.

Slimme keuzes in de ruimtelijke planvorming beperken gezondheidsrisico’s en stimuleren een gezonde leefstijl. Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, ziet kansen om dit nog beter uit de verf te laten komen.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu investeert 7,7 miljoen euro in het aanleggen van snelfietspaden in de regio Haaglanden. Dit moet de verkeersdoorstroming tussen en binnen de aangesloten gemeenten verbeteren.

Martin Bekker, beleidsmedewerker Economische Zaken bij de Stadsregio Amsterdam, is een van de twee geestelijke vaders van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). Hoe kijkt hij, zeven jaar later, aan tegen de resultaten van dit bureau?

Hoe verdienen we straks nog ons geld? Burgemeester van Tilburg Peter Noordanus maakt zich zorgen over het verdienend vermogen van Nederland. Hij ziet de economie in rap tempo veranderen en mist effectief rijksbeleid.

Nederland staat aan de vooravond van vele opgaven op het gebied van duurzaamheid. Het realiseren van die opgaven lukt volgens de Raad voor de leefomgeving en infrstructuur (Rli) alleen in een intensieve maatschappelijke dialoog, gefocust op de verbetering van de landschapskwaliteit.

De afgelopen jaren timmerde het platform Burgerpeiling aan de weg. Meer dan honderd gemeenten deden al mee aan een onderzoek naar de staat van hun gemeente. Mark Gremmen houdt zich binnen KING bezig met dit platform en schreef over de geluksfactor. 

Het aantal gemeenten dat eist dat inwoners regenwater bergen in hun eigen tuin, groeit. Op dit moment zijn er 31 gemeenten met een zogenaamde 'hemelwaterverordening'. Dit aantal zal alleen maar toenemen en dat is ook zeker nodig, stelt RIONED is hun monitor over gemeentelijke watertaken.

De jaren twintig van deze eeuw worden voor urbanisten het decennium van de Omgevingswet. Dag ruimtelijke ordening, hallo omgevingsvisies. De vraag die rijst is hoe we zo'n aanzienlijke verandering succesvol kunnen implementeren. De burgemeester blijkt hierin een cruciale rol te hebben.

De gemeente Zaanstad is een samenwerking aangegaan met de Zaanse rockband 'Skere Heren' om armoede onder jongeren bespreekbaar te maken. Samen willen ze optredens en bijeenkomsten verzorgen met zowel informatie als muziek. 

Er wordt weer volop gebouwd in Noord-Holland. Maar intussen is het aantal huishoudens nog harder gestegen. We lopen achter de feiten aan. En dus blijft de woningdruk immens hoog en stijgen de woningprijzen naar recordhoogte.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) trekt 400 miljoen euro extra uit voor een betere bereikbaarheid van de economische belangrijke regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. 

Het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 is in zicht, stelt de Nationale Energieverkenning. Daarnaast ligt het werkgelegenheidsdoel ook binnen bereik. De korte termijndoelen worden volgens het rapport echter niet op tijd bereikt.

Niet alleen de herfst heeft z’n intrede gedaan, ook het ‘implementatieplan-seizoen’ is begonnen. Ik merk dat veel gemeenten concreet aan de slag willen met de invoering van de Omgevingswet. Er verschijnen plannen van aanpak, implementatieplannen en –programma’s.

Minister Kamp wil vanaf 2020 af van de overheidssteun om het aantal elektrische auto’s te laten groeien. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp van Economische Zaken naar de kamer heeft gestuurd.

Ons economisch beleid is volledig gericht op groei in enge betekenis. Prof.dr. Arnold Heertje ergert zich daar mateloos aan. ‘Dat betekent dat alleen zaken die in geld zijn uit te drukken meetellen. Niet-calculeerbare zaken als natuur, cultuur, milieu en leefbaarheid worden weggecijferd. Dat moet radicaal veranderen.'

Geld verdienen met een bankje

4 oktober 2016 14:20

Ik ben als cultureel geograaf altijd blij als ik een voorbeeld hoor dat mijn studie niet enkel berust op zweverige linkshandige creatieve waanbeelden. De psychologie van de stad is een onderzoeksveld waarin het nut niet altijd fysiek zichtbaar is, maar wanneer je kijkt naar bankjes en ouderen valt alles op zijn plek.

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt soms voor statushouders maar het geldt blijkbaar ook voor de “tijdelijke subsidieregeling huisvesting statushouders”. Er wordt nog steeds relatief weinig gebruik gemaakt van deze regeling en bij veel gemeenten en corporaties blijkt men lang niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden. 

Burgemeester terug je hok in

25 augustus 2016 10:59

‘Een land bestaat niet. Steden bestaan’, verklaarde de terugtredende Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel onlangs in Trouw. Gelukkig is er een verticale overheid die alles doet wat burgemeesters niet kunnen.

Is de hyperloop een wild utopisch idee of is dit het logistieke en persoonlijke vervoer van de toekomst? Dubai, Bratislava, Rusland, de VS en de Nordics dienden via prijsvragen al voorstellen in, moet Nederland hun voorbeeld volgen? Jeroen Gehlen, directeur Yellow & Yellow, somt de voor- en nadelen op.

De nieuwbouwmarkt dreigt 'droog te koken'. Daarvoor waarschuwt de NVB, de Nederlandse vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. Door de stijgende populariteit van de nieuwbouwwoning in combinatie met gebrek aan plancapaciteit en trage procedures dreigen ontwikkelaars en bouwers door hun voorraad heen te raken.

Het programma Samen aan de slag met Omgevingswet stelt kennis en financiële middelen beschikbaar voor initiatieven waarbij gewerkt wordt aan de doelen van de Omgevingswet. Dat meldt VNG op haar website.

Google naar de slimste steden ter wereld en je komt uit bij het rijtje New York, Stockholm, Amsterdam, Singapore en Barcelona. Jackson, Mississippi toont met 172.000 inwoners aan dat ook kleine(re) steden met visie een smart city kunnen worden.

Van de 28 aanvragen voor windmolens in de haven van Amsterdam zijn er 18 afgewezen door de provincie Noord-Holland. Ook de vijf geplande windmolens bij de NDSM-werf in Noord kunnen niet rekenen op een akkoord. De reden: te dicht bij bestaande woningbouw, meldt het Parool.

Anders formuleren, dat is wat ik de afgelopen tijd heb geleerd. Als we gewoon onze doelstellingen anders formuleren, ontstaan veel mooiere dingen. Dus niet meer een aanbesteding uitschrijven met de volgende voorwaarden:

Dankzij het aantrekken van de woningmarkt hoeven gemeenten over het jaar 2015 nagenoeg niet meer af te boeken op hun grondposities. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte.

Overheden zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet. Een goede zaak, want er wordt nogal wat van hen verwacht. Zouden burgers, belangengroeperingen en initiatiefnemers ook bij dit proces betrokken moeten worden? Ja, want de transitie draait júíst om hen.

De huidige politieke wens om belastingdruk te verschuiven en het belastingstelsel te vergroenen, is te ambitieus. Dat stelt PBL in haar studie 'Belastingverschuiving: meer vergroening en minder complexiteit?'. Zet btw niet in voor vergroening, maar verbeter groene belastingen, is het advies.

De strafzaak die het OM is begonnen tegen oud-directeuren van de NS, waaronder oud-CEO Timo Huges, toont eens te meer aan dat de NS en haar aandeelhouder zich geen raad weten met het verschijnsel concurrentie. Dat belooft weinig goeds voor de aanleg van noodzakelijke verbindingen over de grens.

De NEPROM, Wallage, Geuze: allemaal legden ze minister Schultz over de knie. Het Rijk verkwanselt ons ruimtelijk-economisch landschap; kwaliteit moet weer centraal staan. Maar de 'hoe-vraag' beantwoorden ze niet. Theo Föllings, voorzitter van de Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN), doet dat wel. Met erfpacht.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft haar verkooptransacties over het jaar 2015 openbaar gemaakt. De data is online in te zien op data.overheid.nl. Het gaat om gegevens over bijvoorbeeld verkochte leegstaande kantoren, kazernes, rechtbanken en gevangenissen.

Gemeenten werken steeds meer samen met elkaar en met andere overheden zoals provincies. De uitgaven van de gemeenschappelijke regelingen zijn sinds 2010 met bijna 1 miljard euro toegenomen tot 9,7 miljard euro in 2015, meldt het CBS.

Met de decentralisatie van het omgevingsbeleid dreigt de ‘samenhang der dingen’ nog verder zoek te raken. Exemplarisch hiervoor is de grote toename van plannen voor kustbebouwing en de recente oproepen aan het Rijk om meer regie te nemen. De omgevingskwaliteit in Nederland lijkt gebaat bij meer coördinatie.

Alle goede bedoelingen ten spijt; de grondboeren van de gemeente bepalen uiteindelijk waar gebouwd wordt: in de wei. Maar klopt dat beeld wel? En hoeveel tijd krijgen gemeenten van de toezichthouder om gronden af te boeken? We vroegen het Fakton-directeuren Aeisso Boelman en Peter van Bosse.

De ‘verkrampte’ reacties uit de ambtelijke top van de ministeries van IenM en EZ op het Rli-rapport ‘Mainports voorbij’ schoot Cees-Jan Pen in het verkeerde keelgat. 'Dit toont eens te meer aan dat er een gebrek aan visie is op rijksniveau. Ik hoop dat ministers hun ambtelijke top snel overrulen.’

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert het kabinet dat in 2017 aantreedt te stoppen met het apart voeren van beleid voor de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol. Dit om de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van Nederland te verbeteren.

Jeroen Hatenboer, wethouder te Enschede, wil van zijn grondbedrijf af. 'Een verstandige zet die navolging verdient', vindt Henry Meijdam.

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt vernieuwd. De nieuwe Ladder is korter, duidelijker en voorkomt een nieuwe golf van jurisprudentie, stellen Stec Groep en Hekkelman Advocaten in een eerste reactie. De minister pakt hiermee haar rol als systeemverantwoordelijke.

De waterstofauto, die geheel zonder emissie van schadelijke stoffen rijdt, leek een eeuwige belofte te worden. Inmiddels rijden de eerste exemplaren rond, maar de introductie stokt door een gebrek aan tankstations. Pomphouders staan bovendien niet te trappelen om waterstof aan te bieden.

De winning van schaliegas in Nederland is uitgemond in een welles-nietes-discussie. Vooral emoties hebben geleid tot deze patstelling. Hoe heeft het zover kunnen komen? En wat leert deze ervaring ons voor de kansen voor wind, biomassa en aardwarmte in ons land?

Naar aanleiding van de uitslag van het Brexit-referendum begon Londenaar James O'Malley een petitie om Londen onafhankelijk van het VK te verklaren. De petitie staat sinds vrijdag online en heeft op het moment van schrijven 175.662 ondertekenaars. De meningen over 'Londependence' zijn sterk verdeeld.

Vooropgesteld: als open economie zou het voor Nederland rampzalig zijn om het Britse voorbeeld te volgen en uit de EU te stappen. Maar als wij – ter gelegenheid van Brexit – focussen op het vakgebied gebiedsontwikkeling, dan kom ik tot de slotsom: 'Wegwezen bij die Brusselse bureaucratische bende; Nexit, nu!'.

Nederlandse gebouwen kunnen wel wat kleur gebruiken. Tenminste, als het aan de inwoners van Nederland ligt. Ruim een derde van de Nederlanders vindt de bebouwing in de eigen woonomgeving niet kleurrijk genoeg. Gemeentehuizen hebben het slechtste kleurimago. Dit blijkt uit onderzoek van verfproducent Flexa.
 

Het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gaan regio's helpen met het opstellen van regionale energiestrategieën. Dit hebben zij op 22 juni vastgelegd in de 'deal pilots regionale energiestrategieën'. Ze hopen hiermee de energietransitie te versnellen en krachten binnen de regio te bundelen. 

Het is nog altijd lastig om water en ruimtelijke planvorming te vervlechten, stelt adviseur waterbeheer Elgard van Leeuwen van Deltares. Dat komt onder meer doordat ruimtelijk ontwerp nog veel complexer is dan stedelijke hydrologie. 'Je valt als waterspecialist een beetje stil', aldus Van Leeuwen.

Oproer onder woningcorporaties. Drie jaar na de invoering van de verhuurderheffing evalueren twee partijen de huidige situatie: Blok en het ministerie en de Woonbond, VNG en Aedes. Discussie of niet, Blok ziet geen reden tot herziening. Wel worden de mogelijkheden voor kortingen verruimd.

Nu het water met bakken uit de hemel komt, wordt duidelijk dat we nog meer moeten investeren in het waterbestendig maken van onze steden. Daarom selecteerde Stadszaken 5 controversiële wateroplossingen voor de stad.

Nederland moet haast maken met het uitvoeren van de Europese verplichtingen inzake de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De consument moet een actievere rol innemen en het overheidsbeleid moet drastisch worden veranderd. Dat stelt hoogleraar Saskia Lavrijssen aankomende vrijdag in haar oratie aan Tilburg University. 

NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen wil dat het Rijk weer een strakke regierol pakt wat betreft de ruimtelijke inrichting van ons land. Zo moet het Rijk het voortouw nemen in het ruimtelijk voorsorteren op de komst van grootschalige autodeelplatformen en autonome voertuigen.

De rol van gemeenten en provincies in het mobiliteitsbeleid zal naar verwachting de komende tijd toenemen. Grootschalige investeringen in rijkswegen en spoor zijn de komende decennia minder vaak rendabel. Lokaal valt wel winst te boeken op het gebied van mobiliteit. Dit concludeert het CPB.

De Rotterdamse aanpak om leegstaande kantoren een nieuw leven te geven, blijkt succesvol. Daarom willen projectontwikkelaars, corporaties, vastgoedeigenaren en gemeente er een schepje bovenop doen. Eind 2020 moet nog eens 450.000 m² incourante kantoorruimte een nieuw leven hebben gekregen.

Zwolle mag zich Solar City 2016 noemen. De jury van de verkiezing koos de gemeente Zwolle als beste zonne-energiegemeente van Nederland.

Op 8 juni ondertekent de provincie Noord-Holland samen met Bouwend Nederland een onderzoeksopdracht voor het EIB. Centrale vraag: is er voldoende realistische plancapaciteit om aan de vraag naar woningbouw te voldoen, of zijn aanvullende maatregelen nodig?

Europese steden krijgen meer invloed bij Europese regelgeving, toegang tot fondsen en kennisuitwisseling. De aandacht wordt daarbij toegespitst op de Europese Agenda Stad. EU-ministers voor stedelijk beleid hebben daartoe in Amsterdam het Pact van Amsterdam aangenomen.

CAH Vilentum Almere heeft onlangs het onderzoek ‘Natuur en groen in het gemeentelijk beleid; een onderzoek van de collegedocumenten 2015-2018’ afgerond. Een derde van de 40 gemeenten blijkt niets over natuur te vermelden en een kwart niets over groen in hun collegedocumenten.

‘Nederland behoort tot de koplopers in Europa op het gebied van afvalmanagement en recycling. Desondanks laten we nog vele kansen onbenut.’ Jacqueline Cramer omschrijft aan de hand van drie categorieën de ideale samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.

Het merendeel van de overheidsorganisaties, IT-bedrijven en (middel)grote financiële instellingen maakt zich zorgen over een cyberaanval of datalek en de gevolgen daarvan. Dat stelt Interxion, leverancier op het gebied van cloud- en datacenterdiensten.

De provincie Noord-Holland wil samen met de andere Randstadprovincies de komende jaren meer invloed uitoefenen op Europees beleid dat belangrijk is voor de Randstad.

Moeten we ons opmaken voor de zoveelste planologische blunder van megaformaat? Na het overloopbeleid, de gebundelde deconcentratie en de Vinex dreigt nu een volgende catastrofe: het door Friso de Zeeuw aan de G32 toegedichte ruimtelijke concept van meerkernige geleding.

Onderzoeker Han Olden reageert op de Laddercrisis in Nederland. 'Te veel plannen worden goedgekeurd omdat we werken met verouderde rekenmodellen. Als maar op de goede manier aan de knoppen wordt gedraaid, komt er altijd het gewenste resultaat uit.'

Emoties zitten een rationele locatiekeuze nogal eens in de weg. Daarom werken steeds meer bedrijven met locatiekeuzespecialisten, die hen stap voor stap begeleiden in het maken van een goed onderbouwde locatiekeuze.

Vandaag nam de Tweede Kamer met ruime meerderheid de Wet open overheid (Woo) aan. De wet, een initiatief van GroenLinks en D66, heeft als doel de overheid transparanter te maken. De VNG laat weten het doel van een open overheid te onderschrijven, maar vindt de Woo daarvoor ongeschikt.

De overheid speelt een sleutelrol bij het versnellen van de ontwikkeling naar een circulaire economie. Met name werk maken van circulair aanbesteden staat hoog op het verlanglijstje van koploperbedrijven. Wat zijn de belemmeringen en kansen?

De ambitie én het verandervermogen van een gemeente zijn bepalend voor het succes van de Omgevingswet. Voor de daadwerkelijke opzet en uitwerking van de Omgevingswet moet je eerst je organisatie analyseren en daarvoor kun je een aantal stappen doorlopen.

De rode contouren moeten weg. Dat is in het kort de boodschap die G32-steden en 9 investeerders afgaven in hun vorige week gepresenteerde Woonvisie. Cees-Jan Pen, Frans Soeterbroek en Gerben van Dijk pleiten voor een ‘breder perspectief’.

Wie wil weten hoe Nederland eruit zal zien als het blijft bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte, moet in het Ruhrgebied kijken. Jarenlange structurele bezuinigingen leidden tot een openbare ruimte die vooral armoede uitstraalt.

Het Utrechtse Retailplatform, initiatief van de provincie Utrecht, gaat de winkelleegstand aanpakken. Woensdag 6 april keken provincie, gemeenten, vastgoedeigenaren en retailers naar de toekomst van de Utrechtse winkelgebieden.

Chinezen bezoeken massaal ons land. Het aantal nachten dat Chinezen in ons land verblijven, steeg in 2015 met 33 procent ten opzichte van 2014. Deels verantwoordelijk voor die groei is de internationale versie van Monopoly, waar Giethoorn een plek inneemt tussen de metropolen.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de Eenvoudig Beter Trofee uitgereikt aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst is uitzonderlijk goed bezig met het verbinden en digitaliseren van werkprocessen.

‘De stap om als Drechtsteden gezamenlijk de rode loper voor bedrijven uit te leggen werkt’, zegt directeur Martin Bloem van DEAL! Drechtsteden. ‘Samenwerking helpt onmiskenbaar om onze maritieme regio beter op de kaart de krijgen. De cijfers leveren het bewijs.’

Vanwege de mogelijkheden van technologie en de inzichten door data beschikken steden over steeds meer middelen om uitdagingen op te pakken. Dit soort ontwikkelingen wordt vaak onder de noemer ‘smart city’ gebundeld. Wat vraagt het van je organisatie als je hier slim op wilt inspelen?

Het motto van Manchester is al jaren 'original modern'. Het is geen slogan, maar een leidraad voor de ontwikkeling van de stad. In 2010 interviewde ik bedenker Peter Saville. Anno 2016 staat zijn verhaal nog steeds als een huis: Saville zit nog in het zadel en Manchester doet het beter dan ooit.

Almere had er niet mogen zijn, las ik afgelopen week in een persbericht naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Groei & Krimp' van onder meer Gerard Marlet en oud-CPB-directeur Coen Teulings. Een citaat: 'Als de markt zijn werk had gedaan, was Almere een dorp van de omvang van Zeewolde geweest.'

Nederland is een meldpunt rijker: het Meldpunt Kantoren. Het nieuwe lectoraat Ontwikkeling Werklocaties vraagt hiermee in samenwerking met de Stentor aandacht voor leegstaande panden en verpauperde bedrijventerreinen in de provincie Overijssel.

Er gaat een golf van gemeenschapsgevoel over ons land. Ruim een maand na lancering is 1 op de 7 buurten van Nederland actief op het uit Amerika overgevlogen buurtplatform Nextdoor. Gemeenten en overheidsinstellingen: doe er je voordeel mee. Communiceer dáár waar de buurt is.

2 x meer inwoners betekent 2,15 x meer productiviteit. En steden die worden aangestuurd door één stadsbestuur presteren economisch beter dan stedelijke agglomeraties of stadsgewesten van gelijke omvang, maar met een versnipperd bestuurlijk systeem.

Commerciële partijen die laadpalen plaatsen, onderhouden en exploiteren zijn nog op een hand te tellen. ‘En dat is raar', vindt projectleider Gijs van der Poel van Over Morgen. ‘Het verdienmodel zit niet zo ingewikkeld in elkaar, dat geldt ook voor gemeenten.'

Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik bemoeien zich niet meer met de beeldkwaliteit van het buitengebied. Wat kwaliteit is, is voortaan een zaak van burgers. Dat staat in de omgevingsvisie Kromme Rijn waar de drie gemeenten samen aan werken.

Vijf steden en drie waterschappen werken samen aan een klimaatadaptieve stad. Het gaat om Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Bij de planning van nieuwe bedrijventerreinen hebben projectontwikkelaars en landschapsarchitecten duurzaamheid vaak hoog in het vaandel staan. In het ontwerpproces wordt echter maar weinig rekening gehouden met de collectieve mogelijkheden voor alle uiteindelijke gebruikers van het energiesysteem. Hoe werken we samen aan zo’n optimale energieafstemming? 

Begin januari is een wetswijziging doorgevoerd waardoor overheidsbedrijven worden aangeslagen voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Maak je winst, dan betaal je daar belasting over, zoals elk normaal bedrijf. Betekent dit een extra straf voor gemeemten die al bleeders met grond hebben opgelopen? 

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat in samenwerking met de politie het beheer van honderd buurtwhatsapps controleren. Er is sprake van wildgroei en overlap van de groepen.

Meer verkeer op B-weg

26 februari 2016 17:11

De verkeersdrukte op Overijsselse B-wegen neemt weer toe nadat de verkeersintensiteit 10 jaar lang daalde. Dat schrijft de provincie Overijssel. Daarmee is er een einde gekomen aan een dalende trend in de hoeveelheid verkeer, die zich na 2007 inzette.

Aan het rijtje Cees-Jan Pen, Friso de Zeeuw, Erwin van der Krabben en Jacques van Dinteren mogen we nog een naam toevoegen: Kjell-Erik Bugge. De docent van Saxion University of Applied Sciences opende recent zijn lectoraat Ontwikkeling Werklocaties. 

 

Almere nog geen Smart Society

23 februari 2016 15:30

Almere Smart Society komt nog niet van de grond. Het project waarin de gemeente en bedrijven samen slimme ICT-oplossingen zouden ontwikkelen laat nog te weinig resultaat zien. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Wat doe je als de inwoners van jouw stad bijna de ongelukkigste mensen op aarde zijn? Seoul koos voor het inzetten op de deeleconomie. Is Seoul Sharing City het antwoord op de sociale en economische malaise in de Zuid-Koreaanse hoofdstad?

Prostitutiezones in de binnensteden staan onder druk. Mensenhandel, overlast en andere criminaliteit maken dat gemeenten raamprostitutie terugschroeven of zelfs helemaal sluiten. Stadszaken sprak met oud-prostituee Metje Blaak.

Gemeenteland kan niet achterblijven op social media. Dus voeren gemeenten beleid. Maar wat voor beleid? Stadszaken sprak met de social media-goeroes van Nederlands vier grootste steden.

In het Zuid-Spaanse stadje Jun wordt sinds vier jaar Twitter gebruikt als het eerste medium voor de communicatie tussen overheid en burgers. De burgermeester van het stadje, José Antonio Rodriguez Salas, is pro-technologie en gelooft dat de kracht ervan de maatschappij kan verbeteren.

Real-life modelingbureau Tygron ontwikkelt een digitale tool voor de inpassing van de Omgevingswet. Ambtenaren kunnen vanaf 2018 door hun eigen gemeenten ‘wandelen’ en ruimtelijke plannen toetsen door middel van de game ‘Laan van de Leefomgeving’.

In 2040 wonen in Amsterdam een miljoen meer mensen dan nu. Dat betekent meer consumptie, meer activiteiten en meer stromen in een stad die nu al uit zijn voegen barst. Met het manifest ‘Westas, daar draait het om’ nemen publiek en privaat samen het voortouw naar een circulaire economie.

Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van hoe het creatiever en beter kan: Berlijn. Met bewoners die niet stil zitten, maar zélf aan de slag gaan in de openbare ruimte. Dat dat niet dankzij, maar ondanks de gemeente is, bewijst Tempelhofer Feld. Om de voormalige luchthaven te houden zoals ‘ie is – innige wens van de stedelingen – moest het komen tot een volksstemming.