Er is een sterke relatie tussen gezondheid en de leefomgeving. Op dit gebied valt dan ook nog veel winst te behalen. Gisteren publiceerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het rapport ‘De stad als gezonde habitat,' met daarin handelingsperspectieven voor gezondheidsverbetering. Hier vindt u een overzicht van de aanbevelingen.

Provincies die aan de slag gaan met de Omgevingswet kunnen dit doen met behulp van de navigator 2.0. De navigator neemt provincies stapsgewijs mee door de verschillende deelprocessen.

In het project Stadsoevers in Roosendaal lukt het om een combinatie van woningbouw en (industriële) bedrijvigheid te realiseren door inzet van oude en nieuwe instrumenten, maar vooral door proactief overleg met de omgeving. 'Het is geven en nemen.'

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, vroegen vakblad ROm en Stadszaken.nl bestuurders, beleidsambtenaren, professionals en raadsleden wat ze weten van hun nieuwe rol met de Omgevingswet. Meest opmerkelijk: de raad moet de lead nemen bij participatie en democratische vernieuwing.

Erik Jan van Kempen wordt programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2018.

Vergaande aanpassing van de Crisis- en herstelwet en een aantal andere maatregelen zijn nodig om de woningbouwproductie een zeer gewenste steun in de rug geven. Dat bepleit de vereniging van projectontwikkelaars (NEPROM) vandaag in een brief aan minister Ollongren van BZK. Opvallend detail: 'bovenwettelijke eisen' uit de Crisis- en herstelwet zoals vergaande duurzaamheidseisen moeten aangepast worden ten faveure van de productie.

Burgerparticipatie is in de Omgevingswet juridisch verankerd. Hoe dat moet gebeuren, daar zegt de wet niets over. De praktijk is weerbarstig, laten de ervaringen in Roermond zien. In Westland oefenen ze met een participatietraject voor de omgevingsvisie om initiatiefnemers en burgers direct bij de planvorming te betrekken.

'Ruimtelijke plannen, juist ook in krimpregio’s, moeten goed inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn voor de regionale economie.' Frank ten Have, Deloitte Real Estate, ziet dat gemeenten vaak in het duister tasten over de economische impact van ruimtelijke interventies.

Online petities en andere inspraak-initiatieven zijn vaak niet ingebed in de politieke besluitvorming. Daardoor hebben ze weinig impact. Burgers raken zo eerder teleurgesteld en voelen zich ongehoord, terwijl veel initiatieven burgers juist meer willen betrekken. Dit blijkt uit de voorpublicatie van een onderzoek van het Europees Parlement.

De latere invoering van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor het implementatietraject. Dat blijkt uit de ROm Barometer Omgevingswet. Gemeenten geven aan dat het uitstel niet als verrassing kwam, dat ze doorgaan op de ingeslagen weg om de organisatie en werkwijze aan te passen aan de nieuwe wijze van werken.

Nadat Milieudefensie de Nederlandse staat met een kort geding eerder succesvol op de knieën kreeg rondom haar luchtkwaliteitsplan, vangt ze in een bodemprocedure bot bij de rechter.

Op beste politicus van het jaar is best wat af te dingen, want wat is de beste? Daarom presenteren wij de Stadszaken Top 17 met de meest gelezen verhalen van 2017. Dat kun je gewoon meten. De Omgevingswet, stedelijke transformatie, wonen, winkelen en Hans Leeflang stonden garant voor veel lezers en goede verhalen.

De Omgevingswet is een transitie. Maar geen transitie slaagt zonder medewerking aan de basis. Een gemeente die werk maakt van veranderen is Breda. Achthonderd medewerkers van het ruimtelijk-economische domein moeten het anders gaan doen, door zelf te ondervinden wat die verandering kan zijn.

Hoe verandert de Omgevingswet de rol van een raadslid? Mariëtta Buitenhuis deed onderzoek naar de rol van de gemeenteraad onder de Omgevingswet en schreef een handleiding. Lees hier haar tips.

'Weginfrastructuren en kunstwerken zijn al lang niet meer gedimensioneerd op zwaar militair materieel. Spoorinfrastructuur is door privatiseringen zelden terstond beschikbaar. Dat gaat ten koste van de snelheid waarmee we troepen kunnen verplaatsen en is daarom een potentieel risico voor onze nationale veiligheid'.

In vrijwel elke grote Nederlandse gemeente staat smart city op de agenda. En vrijwel elke grote Nederlandse gemeente doet iets. Maar vrijwel allemaal blijven ze steken in pilots, zo blijkt een verkennend onderzoek door studenten van het Stadslab van hogeschool Saxion. 

Wat kost het als je een omgevingsvisie schrijft die niet inspeelt op veranderingen die zich nu voordoen? De Future City Foundation ging op onderzoek uit en ontdekte dat er maar een paar gemeenten bewust bezig zijn om de mogelijkheden die nieuwe technologie en data bieden, te gebruiken in de ruimtelijke ordening. Een gebrek aan visie die miljoenen kost.

Het rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. Op korte termijn start de rijksoverheid gesprekken met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders die moeten leiden tot afspraken over het versnellen van de woningbouwproductie. 

Monique Arnolds is uitgeroepen tot de ‘minst bureaucratische rijksambtenaar’. Zij kreeg deze titel op basis van drie criteria: makkelijk bereikbaar, direct een reactie waar je wat aan hebt en snelle besluitvorming. Friso de Zeeuw overhandigde de prijs ('de Gouden Slak') in het stadhuis van Zaanstad. 

De invoering van de Omgevingswet vergt een omkering van organisaties, van het bestuur en misschien wel een herdefiniëring van het besluitvormings-proces. Slechts 20 procent betreft de harde, technische kant, stellen Oscar van Opstal en Nienke Teunis van Fakton

De woonparagraaf in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord liegt er niet om. De vier coalitiepartijen gaan alle ruimte bieden aan nieuwe woningbouw. Onnodige overheidsbelemmeringen moeten worden weggenomen. Prioriteit wordt gegeven aan de bouw van middenhuurwoningen in de vrije sector en verduurzaming van corporatiebezit, waarvoor Rutte III 100 miljoen euro per jaar reserveert.

Jop Fackeldey is opgetogen over de brief van minister Schultz over de Omgevingswet. Dat heeft niet in eerste plaats te maken met de duidelijkheid over de invoeringsdatum, maar vooral met het woord ‘transitie’ dat de minister gebruikt.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is definitief opgeschoven naar 1 januari 2021. Minister Schultz heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Daarin kondigt ze tevens aan nog meer in te zetten op een gefaseerde ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat bij de inwerkingtreding van de wet gebruiksklaar moet zijn.

Het nieuwe omgevingsbeleid dreigt een technocratische exercitie te worden, stelt Ries van der Wouden in de PBL policy brief ‘Omgevingsbeleid op een tweesprong’. De discussie gaat vooral over beleidssectoren, transities en systemen, terwijl het volgens hem voor alles 'een maatschappelijke opgave is en zou moeten gaan over de leefwereld van de burgers in Nederland'.

Verzet tegen Lelystad Airport

13 september 2017 23:45

Bezorgde inwoners van Gelderland, Overijssel en Friesland brachten dinsdagmiddag ongeveer zestigduizend protesthandtekeningen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport naar Den Haag.

Meer lokale afwegingsruimte. Het is één van de voordelen die de invoering van de Omgevingswet voor gemeenten biedt. Maar wat de één meer ruimte geeft, kan voor de ander juist bedreigend werken. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over het drinkwaterbelang, nu de Omgevingswet nadert. 

Meer afwegingruimte in de Omgevingswet staat zeker niet gelijk aan ‘meer milieuruimte’, stellen Sarah Ros en Peter Jasperse in de nieuwste editie van ROm. Maar afwegingsruimte is wel een onmisbare schakel in de decentralisatie, stellen de Omgevingswet-experts. 'Veel bestuurders hebben dat nog niet door'. 

Nadat Groningen afkondigde de openbare ruimte te willen vrijwaren van rokende mensen, geven ook veel Amsterdammers aan voorstander te zijn van een rookverbod. Dat blijkt uit onderzoek van OIS, het statistiekbureau van de gemeente Amsterdam.

Herrie kan over twintig jaar het grootste milieuprobleem zijn. Niet alleen vanwege de hinder, maar ook doordat geluidsoverlast kan leiden tot gezondheidsproblemen, vervroegd overlijden en een vertraagde ontwikkeling van kinderen. Bij ongewijzigd beleid raakt Nederland meer en meer overdekt met een deken van geluid. Wat zijn de aanknopingspunten om de overlast de kop in te drukken?

Wat is eigenlijk de juridische basis van een rookverbod in de openbare ruimte, zoals Groningen wil? Die rammelt, concludeerde vakblad ROm eerder dit jaar. Het integrale omgevingsplan schept kansen, maar volgens omgevingsrechtadvocaat Anita Nijboer is aanscherping van het landelijk rookverbod onontkoombaar.

Alleen VNO-NCW lijkt op het moment doordrongen van de aardverschuiving die plaatsvindt met de Omgevingswet. Economie krijgt daarin een belangrijke rol, zeker als de door de VVD afgedwongen economische effectrapportage (EER) van kracht wordt. Maar EZ-mensen pakken de handschoen vooralsnog niet op.

De Aanvullingswet grondeigendom* ondergraaft de onderhandelingspositie van gemeenten, stelt bestuursadviseur Sarah Ros in navolging van de Rli. Haar oproep: 'Handhaaf verplicht kostenverhaal, handhaaf de macroaftopping en koppel de PPT-criteria niet in uitgebreide vorm in de Omgevingswet.'

Het recente advies van de Rli over grondbeleid leverde al meerdere reacties op. Daaruit blijkt hoe belangrijk het grondbeleid is. Demetrio Muñoz Gielen komt daar nog eens overheen. 'Fortaitair kostenverhaal, een prima idee, maar blijf af van de regeling vrijwillige kavelruil'.

In haar advies over grondbeleid stelt de Rli terecht de (toekomstige) uitvoerbaarheid van gebiedsontwikkeling aan de orde. Maar het gemak waarmee de Raad nieuw instrumentarium uit de hoge hoed tovert om de uitvoerbaarheid te verbeteren wekt verbazing, betoogt Erwin van der Krabben. 'Onvoldoende onderbouwd en onverstandig', luidt zijn oordeel.

Zaterdag gaat de nieuwe Ladder in. Gisteren organiseerden Stec Groep en Hekkelman Advocaten een gezamenlijke kennisbijeenkomst over de nieuwe Ladder. 200 aanwezigen van gemeenten, provincies en vastgoedpartijen kwamen samen om met het Rijk, de adviseurs en de advocaten grip te krijgen op de nieuwe Ladder. Een verslag.

De nieuwe Ladder biedt ruimte om de 'Laddertoets' vooruit te schuiven in de tijd. Maar gemeenten die de bijeenkomst over de nieuwe Ladder gisteren bezochten, verkiezen de zekerheid van harde plancapaciteit boven flexibiliteit. De Ladder wordt - onnodig - nog altijd te veel gezien als wiskundige toets.

“De overheid is er om maatschappelijke vraagstukken op te pakken en samen met de betrokkenen doelen te bereiken die met de samenleving afgesproken zijn”. Dit pleidooi voor een nieuwe ambtelijke cultuur[1] is nu, 12 jaar later nog steeds van kracht. Gelukkig is er vooruitgang te melden, maar de oude cultuur is hardnekkig. 

Het grondbeleid moet worden gemoderniseerd, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een gisteren verschenen advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’. Opvallend detail: de regeling stedelijke kavelruil kan geschrapt worden. Vanwege het vrijwillige karakter biedt deze onvoldoende toegevoegde waarde, aldus de Rli.

 

De provincie Zuid-Holland betrekt letterlijk jong en oud bij het opstellen van haar omgevingsvisie. En vroeg daarom aan het Kennislab voor Urbanisme om eind augustus een summerschool te organiseren om tot een visie te komen. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink licht toe.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ingestemd met vierentwintig nieuwe projecten onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat gemeenten nieuwe duurzame ontwikkelingen in gang kunnen zetten, zoals een oud industrieterrein verbouwen tot een modern en duurzaam bedrijvenpark, woningen bouwen op een leegstaand bedrijventerrein of een attractiepark ontwikkelen.

Uitstel van de invoering van de Omgevingswet mag voor een aantal koplopers frustrerend zijn; bestuursadviseur Sarah Ros meent dat veel gemeenten de mogelijke extra tijd die nog rest tot invoering van de wet goed kunnen gebruiken. Stadszaken stelde haar 4 vragen.

Het ziet er niet naar uit dat de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2019 gehaald wordt. Tijdens de behandeling gisteren van de onder de wet vallende AmvB’s in de Eerste Kamer, verklaarde minister Schultz de planning voor het invoeringstraject opnieuw tegen het licht te zullen houden.

Hen wordt een gebrek aan ambitie verweten, maar zelf zien de ontwikkelaars vooral een gebrek aan Haagse ambitie. ‘Een opeenstapeling van lokaal beleid is onvoldoende als het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland’, zeggen NEPROM-voorman Bart van Breukelen en directeur Jan Fokkema.

Externe veiligheid wordt omgevingsveiligheid door de omgevingswet. Dat lijkt een woordenspel, maar is een grote verandering. Reden te meer waarom het Ministerie van Infrastructuur en Milieu er eind juni een summerschool over organiseert. Vijf vragen Jan-Willem Wesselink die de summerschool vanuit het Kennislab voor Urbanisme organiseert.

Wat doen mensen in het eerste half uur na een ramp en hoe kunnen we zorgen dat ze de juiste keuzes maken? Die vraag stond centraal tijdens het Innovatieatelier Smart Safe op donderdag 18 mei in het stadhuis van de gemeente Sittard-Geleen. 

De definitieve nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is 12 mei bekend gemaakt. Alle nieuwe bestemmingsplannen die met ingang van 1 juli worden vastgesteld, moeten worden getoetst aan de nieuwe Ladder. Dit zijn de grootste veranderingen.

Een praktijkcongres organiseren over een wet die nog alleen maar theorie is, het is een uitdaging, ook voor de deelnemers. En die uitdaging werd tijdens het Praktijkcongres Omgevingswet en Omgevingsveiligheid stevig opgepakt. Via lezingen, verdieping en een ontwerpatelier XL konden de bijna 300 aanwezigen leren van de wet en feedback geven aan het Ministerie.

In de laatste ministerraad voor de verkiezingen van 15 maart stelde het kabinet Rutte II de startnota over de Nationale Omgevingsvisie vast. Na een moeizame bevalling en zonder enige ruchtbaarheid. Toch zou het kunnen zijn dat we straks in 2040, terugkijkend op deze tijd, kunnen zeggen dat er een betekenisvolle stap werd gezet naar een nieuwe fase in de ontwikkeling van Nederland.

Gezond ontwerpen is interessant en noodzakelijk, maar het bestemmingsplan gaat voorbij aan het feit dat ontwerpkeuzes in de openbare ook een grote impact hebben om het welbevinden van haar gebruikers. Met de ‘Gezondheidswijzer’ vult de provincie Gelderland een leemte op.

In verkiezingstijd zijn ambtenaren een graag genoemde bezuinigingspost om alle verkiezingsbeloften te kunnen betalen. Maar ze zijn juist ook weer nodig om veel van die beloftes uit te voeren. Dus wat willen we eigenlijk: meer of minder ambtenaren?

‘Onzorgvuldige en ontijdige wetgeving’. Zo kwalificeert het Stedennetwerk G32, het samenwerkingsverband van inmiddels 38 steden, de Wet Kwaliteitsborging waarover de Tweede Kamer vanavond debatteerde met minister Plasterk. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over de wet.

Gisteren zette de provincie Zuid-Holland een streep door bouwplannen aan de kust bij Kijkduin. Cees-Jan Pen is fel gekant tegen het in zijn ogen onbezonnen bouwen aan de kust, niet enkel uit landschapsbehoud, maar ook omdat het schade zou toebrengen aan de economie. 'Het is nu zaak dat we alle pijplijnprojecten tegen het Kustpact aan houden.'

Hulp en ondersteuning bij de start van een omgevingsvisie aangeboden. De tweede tranche Pilots omgevingsvisie is geopend. Met de pilots ondersteunt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet gemeenten en provincies die alvast werk maken van de omgevingsvisie. Zij kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 15 maart mogen we in Nederland weer naar de stembus. En hopelijk lukt het de landelijke politici om samen een mooi kabinet te vormen. Ik geloof dat Roel in ’t Veld de periode tot het nieuwe regeerakkoord een doorwaadbare plaats noemde. Een omstandigheid waarin de agenda voor de toekomst weer opnieuw kan worden bepaald.

De Wet natuurbescherming is in werking getreden. Deze wet stelt de intrinsieke waarde van de natuur voorop en bevat diverse verplichtingen om de natuur actief te beschermen. Anita Nijboer, omgevingsrechtspecialist bij Ekelmans en Meijer, neemt u mee in de historie van de natuurwetgeving en kijkt vooruit.

Met de invoering van de Omgevingswet komt er een einde aan de Ruimtelijke Ordening. De Omgevingswet stelt kaders en daarna zoeken we het als samenleving met elkaar uit. Wen er maar aan ruimtelijke ordenaars: uw vak houdt op te bestaan. De doelstelling van de Omgevingswet is namelijk: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.’

Planologen en stedenbouwkundigen zijn immer op zoek naar de heilige graal in de ruimtelijke ordening: ruimtelijke kwaliteit. Het is een graal die veel belooft, maar zich weinig laat (be)grijpen. Talloze pogingen zijn er gedaan om ‘kwaliteit’ te omschrijven.

Het ging dit jaar over leegstand in binnensteden, de angst voor een volgebouwde kust, Brexit, de naderende Omgevingswet en natuurlijk de woondiscussie. Lees hier het Stadszaken-jaar 2016 in vogelvlucht en bekijk de 16 meest gelezen artikelen van het jaar. De nummer 1 is te danken aan Aldi.

Volgens Jan Terlouw moeten we elkaar weer meer vertrouwen. In zijn DWDD-optreden illustreerde hij dat met het touwtje-uit-de-brievenbus. Maar is het onderlinge wantrouwen zo groot? En vertrouwen we onze politici echt niet?

Petra Tiel, VNO-NCW West ziet steeds vaker woningen terug op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam: ‘De provincie moet de woningopgave oppakken en die opgave ver weghouden van bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen werk je, daar woon je niet.'

Stakende stemmen beletten gisteravond een raadsbesluit over de bouw van een vakantie-eiland bij de Veerse Gatdam. In december komt het controversiële plan opnieuw in de raad van Noord-Beveland. Kunnnen zij het hun eigen 'Kustpact' passeren? 5 vragen aan omgevingsrechtadvocaat Anita Nijboer.

 

Vanavond beslist de gemeenteraad van Noord-Beveland over het wel of niet doorgaan van het project ‘Veerse meer’, waarbij een schiereiland van 31.000 m2 zal worden aangelegd in het Veerse meer met daarop een hotel, restaurant en vakantievilla’s. Dit tot groot protest van de kustbeschermers, die afgelopen jaar het ‘Kustpact’ opstelden. Saillant detail: Noord-Beveland is een van de betrokkenen  bij dit ‘pact’. Wat is de juridische waarde van zulke overeenkomsten? 5 vragen aan omgevingsrecht-advocaat Anita Nijboer (partner Ekelmans & Meijer Advocaten).

Onlangs gaf de Raad van State groen licht voor Brainport Industries Campus (BIC). Daarmee is langdurig verzet van ondernemersverenigingen, die zich beriepen op de Ladder voor duurzame verstedelijking, gebroken. Stadszaken sprak met verantwoordelijk wethouder Depla en Co Verdaas, die Depla adviseerde.

De Omgevingswet in één handzaam document, waarin u precies ziet welke belangrijkste veranderen er op het spel staan ten opzichte van de ‘oude’ wet en welke nieuwe instrumenten oude vervangen. Per vandaag is de 'Was-wordt-lijst' beschikbaar op de site van de G32, en op Stadszaken.nl.

Meer regelruimte voor geluid, geur en andere omgevingsfactoren moet wonen op bedrijventerreinen mogelijk maken, zonder dat het de gezondheid schaadt. Maar kan dat? We vroegen het Fred Woudenberg van de Amsterdamse GGD.

De jaren twintig van deze eeuw worden voor urbanisten het decennium van de Omgevingswet. Dag ruimtelijke ordening, hallo omgevingsvisies. De vraag die rijst is hoe we zo'n aanzienlijke verandering succesvol kunnen implementeren. De burgemeester blijkt hierin een cruciale rol te hebben.

Niet alleen de herfst heeft z’n intrede gedaan, ook het ‘implementatieplan-seizoen’ is begonnen. Ik merk dat veel gemeenten concreet aan de slag willen met de invoering van de Omgevingswet. Er verschijnen plannen van aanpak, implementatieplannen en –programma’s.

G32 wil via de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een bijdrage leveren aan een sterk Nederland. Jop Fackeldey, voorzitter van de fysieke pijler van de G32 heeft vandaag het bod van de G32 aan Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter van het Ministerie van IenM aangeboden. Lees hier het bod.

Geld verdienen met een bankje

4 oktober 2016 14:20

Ik ben als cultureel geograaf altijd blij als ik een voorbeeld hoor dat mijn studie niet enkel berust op zweverige linkshandige creatieve waanbeelden. De psychologie van de stad is een onderzoeksveld waarin het nut niet altijd fysiek zichtbaar is, maar wanneer je kijkt naar bankjes en ouderen valt alles op zijn plek.

Steeds meer buitenreclame wordt digitaal en ook gemeenten communiceren vaker met LED. Maar er is amper beleid ten aanzien van schermen in de openbare ruimte. Volgens Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, gaat digitale buitenreclame de traditionele welstandnota voorbij.

Het programma Samen aan de slag met Omgevingswet stelt kennis en financiële middelen beschikbaar voor initiatieven waarbij gewerkt wordt aan de doelen van de Omgevingswet. Dat meldt VNG op haar website.

Overheden zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet. Een goede zaak, want er wordt nogal wat van hen verwacht. Zouden burgers, belangengroeperingen en initiatiefnemers ook bij dit proces betrokken moeten worden? Ja, want de transitie draait júíst om hen.

23 studenten en jongprofessionals presenteerden tijdens het slotevent van de Summerschool ‘Omgevingswet-Testrit’ op vrijdag 8 juli vijf omgevingsvisies voor Wijk aan Zee. De winnaars focusten in hun visie op de unieke combinatie tussen industrie, kustlandschap en het dorp, en wonnen 2.000 euro.

Vanaf 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd en moeten gemeenten binnen acht weken op een initiatief kunnen reageren. Om daarop voor te sorteren, is een negental pilots rond de (vanaf dat moment verplichte) omgevingsvisie uitgevoerd. In Hart van Holland moet dit leiden tot één omgevingsvisie voor tien gemeenten.

Met de decentralisatie van het omgevingsbeleid dreigt de ‘samenhang der dingen’ nog verder zoek te raken. Exemplarisch hiervoor is de grote toename van plannen voor kustbebouwing en de recente oproepen aan het Rijk om meer regie te nemen. De omgevingskwaliteit in Nederland lijkt gebaat bij meer coördinatie.

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt herzien. De nieuwe Ladder wordt eenvoudiger en moet leiden tot minder onderzoekslasten. Een van de wijzigingsvoorstellen is om uitgebreide motivatie alleen te verplichten voor nieuwe ontwikkeling buiten het stedelijk gebied. Dat schrijft Schultz in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat in Nederland de laatste tijd vaak over de dienstbare overheid. ‘Een slecht signaal’, stelt Jan Hendrik Dronkers, DG van Rijkswaterstaat. ‘Er is iets aan de hand als mensen het zien als twee verschillende dingen. Dan is het tijd voor de overheid om er een schepje bovenop te doen.’

De gemeenten Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en provincie Utrecht hebben samen één ruimtelijke agenda opgesteld. Ze hopen hiermee een gemeenschappelijke, integrale visie op hun buitengebied te ontwikkelen om uiteindelijk de samenhang in het beleid te verbeteren.

Het valt mij op dat een visie op de ruimtelijke impact van de gewenste energietransitie volledig ontbreekt. Het begrip ruimte figureert in alle documenten vooral als financieringsruimte, emissieruimte of interpretatieruimte. Toch zullen de ruimtelijke gevolgen enorm zijn.

De Ladder voor duurzame verstedelijking is de schrik van menig gemeente met ruimtelijke ambities. Voor je het weet sleept een concurrerende buurgemeente of grootgrutter je voor de rechter. 3 jaar na introductie van het instrument en 100 beroepszaken verder blijkt de soep vaak niet zo heet gegeten.

De ambitie én het verandervermogen van een gemeente zijn bepalend voor het succes van de Omgevingswet. Voor de daadwerkelijke opzet en uitwerking van de Omgevingswet moet je eerst je organisatie analyseren en daarvoor kun je een aantal stappen doorlopen.

De rapen waren gaar toen G32-bestuurder Jop Fackeldey vrijdag op BNR Nieuwsradio verklaarde dat je in de bossen aan de randen van de Oostvaardersplassen prima in een lage dichtheid kunt bouwen. ‘Een dieptepunt’, reageerde iemand op Twitter. ‘Pleidooi voor bouwen in het bos’, kopte BNR.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de Eenvoudig Beter Trofee uitgereikt aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst is uitzonderlijk goed bezig met het verbinden en digitaliseren van werkprocessen.

Wat in het omgevingsplan staat, mag straks zonder vergunning worden gebouwd. Tóch zullen ruimte-ambtenaren en adviseurs een vergunning nodig hebben om te motiveren dat de omgevingskwaliteit door het project verbetert, verwacht Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Extra garanties over participatie, duidelijkheid over de toereikendheid van provinciale bevoegdheden rondom leegstand en harde kritiek van GroenLinks op het wegzetten van cruciale normen in AMvB's; verder oordeelt de Eerste Kamer vooral mild over de Omgevingswet van minister Schultz.

Elke gemeente moet de omgevingsvisie klaar hebben op het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt, vindt Jop Fackeldey. ‘Maar dat vraagt nogal wat van de gemeentelijke organisatie, al helemaal op dit moment. Toch moet het. Bestuurlijke sturing op de invoering van de nieuwe wet is nodig. Juist ook van de burgemeester.’

Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik bemoeien zich niet meer met de beeldkwaliteit van het buitengebied. Wat kwaliteit is, is voortaan een zaak van burgers. Dat staat in de omgevingsvisie Kromme Rijn waar de drie gemeenten samen aan werken.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een primeur: sinds eind januari ligt het eerste omgevingsplan van Nederland ter inzage voor de Alphense burgers en bedrijven. Daarmee loopt de gemeente Alphen aan den Rijn vooruit op de Omgevingswet. Het ‘Omgevingsplan Rijnhaven Oost’ voorziet in een maximale gebruiksflexibiliteit.

Vorige maand zette Utrecht een streep door 4 miljoen vierkante meter nieuwe kantoren, tot opluchting van wethouders in de provincie. Gedeputeerde Bart Krol: 'Geef de provincies voldoende adequaat instrumentatrium. Ook onder de nieuwe Omgevingswet.’

Wordt de nieuwe Omgevingswet echt die grote verandering? Onderschat de macht van de politieke tegenkrachten van de departementen en de lobby's niet.

Real-life modelingbureau Tygron ontwikkelt een digitale tool voor de inpassing van de Omgevingswet. Ambtenaren kunnen vanaf 2018 door hun eigen gemeenten ‘wandelen’ en ruimtelijke plannen toetsen door middel van de game ‘Laan van de Leefomgeving’.