Er is een sterke relatie tussen gezondheid en de leefomgeving. Op dit gebied valt dan ook nog veel winst te behalen. Gisteren publiceerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het rapport ‘De stad als gezonde habitat,' met daarin handelingsperspectieven voor gezondheidsverbetering. Hier vindt u een overzicht van de aanbevelingen.

De stad is in trek. Maar ook de gebieden daarbuiten verdienen de aandacht. Stop het spreken over periferie en krimpregio’s. Wees je bewust van het onbedoelde effect van beleid en regelgeving, juist voor ‘krimpgebieden’. Richt je op de sterke punten en de kansen van iedere regio. Iedere regio kan een ‘Plaats van Hoop’ zijn.

Amsterdam heeft een toeristenprobleem en is niet eenduidig over de oplossing. Beleidsmakers en ‘gewone’ Amsterdammers gingen op Twitter met elkaar in discussie en presenteerden zo een aantal mogelijkheden. Stadszaken.nl legt ze voor u bloot. 

De aandacht voor de bodemdaling in het veenweidegebied lijkt een kantelpunt te hebben bereikt. Lange tijd onderbelicht bij bestuurders, krijgt het nu meer politieke en bestuurlijke aandacht. Trigger is het Klimaatakkoord van Parijs, waarmee het afremmen van de CO2-uitstoot door veenoxidatie een beleidsdoel is geworden.

Nu bij de ene partij de champagne op is, en bij de andere de tranen gedroogd, begint het grote formeren. Dat wordt, zo zegt iedereen van tevoren, een onmogelijke opgave. Met veel nieuwe partijen en nog meer nieuwe raadsleden en bestuurders.

In Gelderland ligt er nog voor twintig miljoen vierkante meter aan asbest op daken. Dit blijkt uit een onderzoek van de provincie Gelderland. Het asbest ligt verdeeld over ongeveer 150.000 gebouwen. Binnen 6 jaar moeten al die daken zijn gesaneerd.

Opvallend onderzoek van de Universiteit Utrecht (UU) toont aan dat groen kan leiden tot minder zelfdodingen. De onderzoekers constateerden een relatie tussen het aantal suïcides en de hoeveelheid groen in een buurt. Maar is het verband met zelfmoord niet al te makkelijk gelegd? Een gesprek met de onderzoeker Marco Helbich van het aan de UU gelieerde instituut NIVEL.

Stadstuinen kweken begrip

21 maart 2018 12:21

De huidige politieke verhalen van zowel linkse als rechtse partijen, én die van de markt en de overheid, schieten tekort. Jens Kimmel pleit daarom voor een nieuw verhaal: de ‘commons’. Het geeft mensen een collectieve verantwoordelijkheid om de wereld samen vorm te geven. 'In tijden van verharding en polarisatie is dit hard nodig'.

Gezonde binnenstad en de auto: tegenstelling of in samenspraak met elkaar? Het is maar net hoe je gezond definieert. In Het Financieele Dagblad presenteerde planoloog en Stadszaken.nl-hoofdredacteur Jan Jager daar zijn eigen visie op. ‘Bij de gezondheid van binnensteden gaat het om veel meer dan luchtkwaliteit.

Gemeenten in de buurt van grote steden voelen de druk van de overspannen woningmarkt aan den lijve. Daags voor de gemeenteraadsverkiezingen kloppen steeds meer stedelingen aan bij de gemeentepoort. Maar bouwen voor deze nieuwe groep ‘vluchtenden’ gaat niet van harte. Volgens burgemeester Titia Cnossen van de Gemeente Woudenberg zijn er genoeg inhoudelijke argumenten om dat wel te doen. ‘In een tijd van huishoudensverdunning is huishoudensgroei de beste manier om je gemeente vitaal te houden.’

‘Participatie is goed en participatie moet.’ Een uitspraak die treffend de hoofdwet van de risicocommunicatie samenvat. Hoewel overheid en bedrijfsleven participatie meer en meer omarmen, weten zij hardnekkige hobbels op het participatiepad maar niet te slechten.

My home is my castle; oost west, thuis best. Tegelspreuken die uitdrukken hoe belangrijk onze woning is. Als het goed is, is het nergens zo fijn als thuis. Volgens onderzoek van het CBS is er een duidelijke samenhang tussen tevredenheid met de woning en tevredenheid met het leven.

De voormalige arbeiderswijk Groeseind, gebouwd rondom een textielfabriek D.P van Maren, heeft een herstructurering ondergaan. Van een typische vooroorlogse wijk met kleine sociale huurwoningen, weinig groen en veel auto’s in de straten is het getransformeerd tot een groene buurt met open karakter. 

In verschillende beschouwingen over de toekomst van nieuwe steden wordt voorspeld dat zij langzaam echte steden zullen worden. Martin van der Maas, planoloog bij de gemeente Amsterdam, zet vraagtekens bij deze beweringen en geeft daarvoor vier redenen.

De sociale binding met de buurt is een sterk bepalende factor voor de tevredenheid over het leven onder volwassenen. Het speelt een grotere rol dan kenmerken van de woning doen voor de mate van tevredenheid. Dat geven 9 van de 10 respondenten in recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek aan.

Omgevingsdiensten moeten transformeren van toetsende milieudiensten naar proactieve organisaties die een verbindende rol vervullen tussen sectoren. Om de nieuwe rol optimaal te kunnen oppakken, zijn naast een cultuurverandering en nieuwe competenties een ruimer mandaat vereist.

2017 deed de kloof geen goed

2 januari 2018 7:00

Net als in 2016 is ook 2017 een groeizaam jaar geweest voor het inwonertal van Nederland. Het CBS bericht vandaag dat het afgelopen jaar er ruim 100.000 inwoners bijkwamen. Toch kromp in 91 van de 388 gemeenten het aantal inwoners.

Terwijl de bevolking in 2017 landelijk met ongeveer 100 duizend inwoners vrijwel net zo hard groeide als in 2016, nam het aantal krimpgemeenten toe van 83 tot 91. Dat blijkt uit eerste bevolkingsraming over 2017, die het CBS deze ochtend presenteerde.

Na het ALDI-convenant (zie onder) en deals met andere supers in regio Parkstad, gaat de strijd tegen winkelleegstand in Zuid-Limburg door. Verleden week werden 18 gemeenten het eens over publiekrechtelijke planologische aanpak met het wegbestemmen van overtollige meters als uiteindelijke doel. Wat zijn de risico's?

Nadat Milieudefensie de Nederlandse staat met een kort geding eerder succesvol op de knieën kreeg rondom haar luchtkwaliteitsplan, vangt ze in een bodemprocedure bot bij de rechter.

Schrijver Kader Abdolah hield op 17 september de zogeheten Landschapstroonrede tijdens de Landschapstriënnale. Zijn centrale stelling is dat de mens alleen kan bestaan en zijn identiteit kan ontwikkelen door landschappen te ontdekken en te veroveren. Door de strijd die dat onophoudelijk vergt, worden we sterker en ontwikkelen we als mens onze identiteit. ‘De mens zonder natuur zou niets kunnen worden.’

'Ik gaf Lelystad een ziel'

23 december 2017 23:29

Nooit zag hij in Lelystad iemand een gooi doen naar ‘het hogere’, schreef Joris van Casteren in 'Lelystad' (2008). Dit najaar spraken we Van Casteren voor de Lelystad-uitgave van ROm naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de polderstad. 'Haal het New Town Institute naar Lelystad'.

Nieuwe winkel-, kantoor- en bedrijvenlocaties zijn in Zuid-Limburg enkel nog toegestaan in een daarvoor aangewezen hoofdstructuur. Daarbuiten kunnen gemeenten op termijn winkels en kantoren herbestemmen, om zo overtollige meters van de markt te halen.

Hoog tijd voor inclusieve steden

19 december 2017 20:11

Juist in deze periode van groeiende sociale ongelijkheid en politieke onrust is er veel behoefte aan een samenleving waar iedereen kansen krijgt en erbij hoort. Agnes Franzen (TU Delft) pleit daarom voor het samenwerken aan gemengde wijken, zowel fysiek, sociaal als digitaal.

Na afloop van een City Deal zijn grotere investeringen nodig om transities daadwerkelijk op gang te brengen. Naast het zogenoemde ‘kantelgeld’ moet er ook meer procesgeld beschikbaar worden gesteld om het succes van de City Deals te waarborgen. Dat valt te lezen in de tweede PBL-notitie over de City Deals.

Koop een parkeerrecht, alleen als je écht je auto voor de deur wilt hebben. Hoogleraar ruimtelijke economie Erik Verhoef (Vrije Universiteit Amsterdam) komt met het idee van verhandelbare parkeerrechten. Het idee moet het parkeerbeleid efficiënter maken. En het moet binnenstadsbewoners verleiden hun auto buiten de stad te stallen.

Rustige buurten waar de levendigheid van de stad wel voelbaar is, zijn het meest in trek onder stedelingen. Ze willen midden in de stad wonen, maar voldoende mogelijkheden hebben om te ontspannen. Dit meldt gebiedsontwikkelaar BPD op basis van een onderzoek naar de woonbeleving van inwoners van Rotterdam en Den Haag. 

Amsterdam kapt 936 populieren

21 november 2017 15:54

In Amsterdam staan 14.000 populieren, waarvan de helft Canadese populieren. 936 hiervan worden in maart gekapt. Bomenspecialist Hans Kaljee noemt het een pijnlijke operatie. ‘Het zijn vaak beeldbepalende Canadese populieren waar, nu ze wat ouder zijn, ‘spontaan’ een tak kan uitvallen.’

Rob Zwinkels, projectmanager bij de gemeente Rotterdam, zette tijdens de conferentie ‘Waar is het openbaar toilet?’ de aanpak van de zogeheten ‘Zeiknota’ uiteen. Daarin staat de bouw van toiletvoorzieningen en het toegankelijk maken van bestaande toiletten centraal.

Naar schatting tweederde van de gemeenten transformeert haar winkelgebieden actief. Tegelijkertijd zijn er nog maar bij een handjevol gemeenten daadwerkelijk meters uit de markt gehaald. Dat blijkt uit een enquête onder 140 gemeenten die verbonden zijn aan een zogeheten RetailDeal, uitgevoerd door de Retailagenda.

Op dit moment wordt die wettelijke luchtkwaliteitsnorm op in ieder geval 95 plekken in het land overschreden, stelt Milieudefensie. De lucht is het ongezondst bij drukke wegen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Den Bosch en Eindhoven, en in het buitengebied bij intensieve veehouderijen.

Circulair Friesland en Plug-In-City winnen de ABN AMRO Circular Economy Award in resp. de categorie ‘Regio’ en ‘Werklocatie’. Dat maakten juryvoorzitter Cees-Jan Pen en Eric Zwaart van ABN AMRO vandaag bekend tijdens het BT Event op Lelystad Airport.

Rotterdam is de op vier na meest gastvrije stad ter wereld voor toeristen. Dat blijkt uit onderzoek van online reisbureau TravelBird, dat een rapport publiceerde over de impact van massatoerisme op de lokale bevolking van internationale steden. 

Het door de rechter afgedwongen luchtkwaliteitsplan dat gisteravond door staatssecretaris Stientje Veldhoven van het ministerie van Infrastuctuur & Waterstaat is gepresenteerd, schiet volgens Milieudefensie aan alle kanten tekort.

De leegstand in een groot aantal gemeenten stijgt. In 45% van de onderzochte gemeenten is de leegstand van buurtwinkelcentra toegenomen. In 33% van de gemeenten is die stijging er ook in de centrumgebieden en overige winkellocaties, zo blijkt uit een analyse van Detailhandel Nederland. 

Buurtoverlast is een veelvoorkomend en wijdverbreid verschijnsel, maar neemt wel af. Steeds minder Nederlanders zeggen dat het in hun buurt voorkomt en dat ze er zelf veel last van ervaren. Dat meldt het CBS op basis van cijfers uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor. Verkeersoverlast komt het meest voor, overlast door andere buurtbewoners laat als enige een stijgende tendens zien.

Gemeente Zaanstad heeft in overleg met belanghebbenden een ontwerpomgevingsplan opgesteld voor het Hembrugterrein, de Havenstraat, en de Hemkade ten oosten van de Provincialeweg. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het gebied zich de komende jaren flexibel kan ontwikkelen.

Gemeente Utrecht is uitgeroepen tot de gemeente met de meest duurzame mobiliteit in 2017. De gemeente neemt daarmee de ereplaats over van de vorige winnaar, de gemeente Harlingen.

Hoogbouw on the rise

8 september 2017 14:39

Nog niet zo lang geleden was het in veel Nederlandse steden taboe om hoger te bouwen dan de hoogste kerktoren. Maar juist nu het verlangen naar oudhollandse tijden groter lijkt dan ooit, krijgen kerktorens steeds meer concurrentie van nieuwe torens. Neerlands stadsbeeld verandert.

Maandag 28 augustus heeft de jury de inzendingen van de genomineerde gemeenten Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Groningen, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Utrecht beoordeeld voor de Operatie Steenbreektrofee. Op 20 september tijdens de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel wordt de winnaar bekendgemaakt.

Over/Nieuw reikt op 12 oktober 2017 de RESET-award uit, de prijs voor de professional die het beste maatschappelijke innoveerde. De genomineerden zijn: Jan van Betten (Nudge), Rietje Compiet (Mode Met een Missie) en Arthur Cremers (gemeente Hollands Kroon).

Bestaande koopwoningen zijn in juli dit jaar bijna 8 procent duurder dan in juli 2016. Dit blijkt uit onderzoek van CBS en Kadaster. Al sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend van de huizenprijzen.

Vier op de tien Amsterdammers vindt fietsen door de stad stressvol constateerde het Parool begin dit jaar. Vaker is fietsen echter stressverlagend constateerden onderzoekers van verschillende Europese onderzoeksinstituten. Fietsen reduceert stress.

De reacties op het nieuwe boek van Richard Florida zijn op één punt unaniem: een deel van de negatieve effecten van het succes van steden is dat er niet genoeg centrumstedelijk gebouwd wordt.

Rotterdam en de vier grootste Limburgse gemeenten staan in de top zes van drugsoverlast. Ook zei een op de acht inwoners van Roosendaal in 2016 veel overlast te ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

In steeds meer gemeenten ontstaat een tekort aan woningen. De prijzen van koop­woningen zijn sterk gestegen en liggen in veel gemeenten al weer boven of op het niveau van voor de crisis. Projectontwikkelaars roepen politiek Den Haag op om snel in te grijpen. 

GS van Zuid-Holland bezwoer onlangs woningbouw desnoods te gaan afdwingen. Maar was het niet juist de provincie, die met de Ladder voor duurzame verstedelijking in de hand, al te grote woningbouwambities van gemeenten temperde? Vakblad ROm stelde 5 vragen aan gedeputeerde Adri Bom-Lemstra.

Nederland telt 2,8 miljoen alleenstaanden en komende jaren groeit dat aantal door tot 3,8 miljoen. Aanbieders beginnen de stedelijke bachelor te ontdekken als serieuze doelgroep. Vitale Stad stelde twee jaar geleden de vraag hoe de ideale woonruimte voor de stedelijke single eruit ziet. Een paar oude Playboys boden uitkomst.

Gemeenten en regionale overheden kunnen het niet meer aan, verklaarde burgemeester Henk Lambooij van Putten zondag in een uitzending van Nieuwsuur. Maar als het om illegale bewoning van vakantieparken gaat, hebben gemeenten toch écht het primaat. 5 tips van de advocatuur.

De aanpak van wijken is veranderd. Steden werken kleinschaliger, met fors minder overheidsmiddelen en als het kan in samenspraak met de burger. Dat concludeert Platform31 in het rapport ‘Aan de slag in kwetsbare wijken’

Een grote stap op gebied van duurzame energie: het kabinet stelt de aansluiting van nieuwbouwhuizen op het gasnet niet meer verplicht. Minister Kamp heeft de wetswijziging hierover vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Om drukte in de stad tegen te gaan, gaat de gemeente Amsterdam toeristen naar Den Haag sturen. Daarover hebben beide steden gisteren afspraken gemaakt.

Er is een flinke toename in middenklasse gezinnen met de wens in de stad te blijven wonen. De woonwensen van deze gezinnen moeten beter meegenomen worden in het ontwerp van nieuwe woningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme plattegronden bij gezinsuitbreiding en speciale buitenruimtes voor spelende kinderen.

Wat doen mensen in het eerste half uur na een ramp en hoe kunnen we zorgen dat ze de juiste keuzes maken? Die vraag stond centraal tijdens het Innovatieatelier Smart Safe op donderdag 18 mei in het stadhuis van de gemeente Sittard-Geleen. 

Een crimineel keert vaak terug naar de plek waar hij of zij eerder een misdaad heeft gepleegd. In die wetenschap en door analyse van data wil de Nationale Politie criminaliteit voorspellen. Dat dit kansen biedt, blijkt uit vijf andere smart oplossingen die wijken veiliger maken. 

Hittestress is een serieus probleem dat vaak onderschat wordt, lees ik op de site kennisvoorklimaat.nl. In de vakwereld ervaar ik dat niet zo. Hittestress wordt als bedreiging omarmt en als een van de grootste kostenposten in onheilsvoorspellingen opgenomen.

Een rijker, hechter en schoner Nederland. Dat is het centrale thema van de agenda 2017-2020, die het College van Rijksadviseurs vandaag heeft gepresenteerd. De komende jaren zal het College van Rijksadviseurs het Rijk adviseren op de thema's energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, en het Nederlandse landschap.   

Vandaag verscheen de Kamerbrief over de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse die minister Schultz liet uitvoeren. Het onderzoek toont aan dat het verkeer op de weg de komende decennia nog veel drukker gaat worden, vooral rondom de grote steden. De groei wordt onder meer veroorzaakt door bevolkings- en economische groei. Milieudefensie reageert op de uitkomsten.

Zo nu en dan kom ik speelplekken tegen tussen de huizen met een speeltoestel speciaal voor rolstoelers. Ik vraag me dan af hoe deze plek daar komt en waarom deze juist daar ligt. Met zo’n soort van privéspeelplekje voor een gehandicapte kun je namelijk nauwelijks spreken van samenspelen.

Problemen in achterstandswijken worden vaak aangepakt door de buurt sociaal-economisch te mengen. Het idee hierachter is dat de buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan hun buren die het sociaal-economisch beter doen. Maar jongeren die naar een rijkere buurt verhuizen vertonen daarna juist meer probleemgedrag.

Een tijdje terug was ik in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. De gehele bovenste verdieping werd ingenomen door een tijdelijke tentoonstelling van kunstenaar Ton Boelhouwer. Zijn kunst kwam op het eerste gezicht neer op willekeurig verspreide rotzooi op de vloer. 

De leefbaarheid in veel wijken van Nederlandse steden staat onder druk. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31 in meer dan 130 kwetsbare wijken in opdracht van het Stedennetwerk G32. In bijna veertig procent van de kwetsbare wijken is de leefbaarheid sinds 2012 gedaald. 

In het Groningse Meerstad, een gebied van meer dan 2500 hectare, worden 6500 woningen gerealiseerd. De groene zone aan de noordwestelijke oever van het Woldmeer is een gebied dat zich bij uitstek leent voor recreatie.

Susanne Evers struinde (dagen) door de Folkingestraat op zoek naar de geheimen van de leukste winkelstraat van Nederland in 2014. Het resultaat is een uniek verslag met persoonlijke verhalen en een onzekere, maar ook hoopvolle blik op de toekomst. Leesvoer voor elke winkelstraatmanager.

Gisteren zette de provincie Zuid-Holland een streep door bouwplannen aan de kust bij Kijkduin. Cees-Jan Pen is fel gekant tegen het in zijn ogen onbezonnen bouwen aan de kust, niet enkel uit landschapsbehoud, maar ook omdat het schade zou toebrengen aan de economie. 'Het is nu zaak dat we alle pijplijnprojecten tegen het Kustpact aan houden.'

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. 

Wie komende Valentijnsdag een echt romantisch weekend wil hebben, doet er goed aan een bezoek te brengen aan de zuidelijkste stad van Nederland. Maastricht is namelijk verkozen tot de meest romantische stad van het land. Dit blijkt uit een online enquête, gehouden onder bezoekers van Romantischcadeau.nl.

Fruitbomen zijn in veel Nederlandse dorpen en steden in de openbare ruimte te vinden. Maar is er ook een duidelijke visie op een duurzaam beheer en gebruik van deze fruitbomen? Het is de hoogste tijd om de goede ervaringen op een rijtje te zetten en tot uitwisseling van kennis te komen.

De Provincie Zuid-Holland dreigt een streep te zetten door de Woonvisie van Leefbaar Rotterdam-wethouder Ronald Schneider. De gemeente wil 20.000 goedkope huizen slopen, maar statenleden maken zich zorgen of er voldoende betaalbare woningen in de regio overblijven, inclusief die van de PVV.

In Amsterdam wordt vanaf begin dit jaar een krachtige beïnvloedingstechniek ingezet om de verspreiding van reclamefolders tegen te gaan. In de meeste gemeenten krijg je wel reclamefolders in de bus, tenzij je een NEE-sticker hebt. In Amsterdam krijg je geen folders meer thuis, tenzij je een JA|JA-sticker op de brievenbus hebt. 

'De DAEB-regels van het Rijk maken het voor Amsterdamse corporaties ondoenlijk om kluswoningen aan te bieden', zegt bestuurder stadsdeel Nieuw-West Ronald Mauer (D66) tegen minister Blok tijdens een werkbezoek aan kluswoningproject ‘Klussen op de Klarenstraat’.

Het wordt eindelijk het jaar van het middensegment. Jaren is deze groep huurders vergeten, maar Joep Arts ziet het nieuwe jaar zonnig in en heeft daarvoor vijf redenen in gedachten. Dat is nog eens positief nieuws in het nieuwe jaar.

Nederlanders zijn tevreden over de parkeerfaciliteiten. In een grootschalig onderzoek door Yellowbrick en de Erasmus Universiteit Rotterdam over parkeren bij het winkelen, geven Nederlanders gemiddeld een 7,8 voor hun parkeerervaring. 

Het idee is zo simpel en tegelijkertijd briljant dat ik baal dat ik het niet bedacht heb: een wandelboekje over VINEX-wijken. Ik nam de proef op de som in mijn stad Amersfoort en wandelde op een druilerige zondag 11 kilometer door Kattenbroek en Vathorst. Mijn vriendin bleef verbijsterd achter op de bank en keek Netflix.

Het Rotterdamse Hofpleinviaduct heet in de volksmond de Hofbogen. Het was ooit de trotse drager van de eerste elektrische trein in Nederland, tussen Rotterdam en Den Haag, en is nu deels ingericht als park en boomgaard.

Groen in de stad is niet alleen verfrissend voor het oog, maar herstelt ook het stadsmilieu van fijnstof en CO2. Daarmee levert het een perfecte bijdrage aan het klimaatakkoord van Parijs. Met slimme aanpassingen van planten en samenstelling van groenensembles draagt MyEarth bij aan een gezonde leefomgeving. 

Meer inwoners en bedrijven bij groene initiatieven betrekken en de biodiversiteit in de eigen leefomgeving bevorderen, dat is de missie van de Groene Lopers Overijssel. Dit provinciebrede netwerk ondersteunt individuele Groene Lopers om meer mensen green minded te krijgen. In Zwolle zijn ze goed op weg.

Het bedrijventerrein Kreitenmolen Udenhout wordt omgetoverd tot een proeftuin voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van het terrein. Die verbetering wordt bereikt door meer sociale cohesie tussen ondernemers en slimme technologie.

Mensen worden gemiddeld steeds zwaarder met alle gevolgen vandien voor hun gezondheid. In het tegengaan van deze ontwikkeling gaat de aandacht vooral uit naar voorlichtingscampagnes en educatie over gezonde voeding. Zinniger lijkt het om gezond eetgedrag te stimuleren door middel van aanpassingen in de directe leefomgeving.

Pure bevolkingspolitiek

30 november 2016 0:03

Gisteren stemde Rotterdam over de Woonvisie. Ik heb tegengestemd. Of had graag tegen willen stemmen. Ik woon niet meer in Rotterdam, helaas. Een schrale troost: mijn stem had niets uitgemaakt.

Petra Tiel, VNO-NCW West ziet steeds vaker woningen terug op bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam: ‘De provincie moet de woningopgave oppakken en die opgave ver weghouden van bedrijventerreinen. Op bedrijventerreinen werk je, daar woon je niet.'

Keuzevrijheid

24 november 2016 9:10

Op het ROm-seminar 'Flexibel en gezond' gisteren, kwam GGD'er Fred Woudenberg op voor de gewone man, die is overgeleverd is aan planologische modes. Zoals het idee dat je het overschrijden van een gezondheidsnorm kunt compenseren met een andere gebiedsmaategel, bijvoorbeeld extra groen.

In Nederland overlijden volgens het Europese Milieuagentschap 11.530 mensen voortijdig aan fijnstof en 1820 mensen door te hoge concentraties stikstofdioxide. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport van het Europese Milieuagentschap over de luchtkwaliteit in Europa.

Op 28 november opent De Gezonde Stad het eerste Zero Waste Lab van Nederland: een buurtlab voor sociale en circulaire innovatie. Amsterdammers uit de Dapperbuurt leveren gescheiden afval in en krijgen hiervoor waardemunten die zij in de buurt kunnen verzilveren.

Slimme keuzes in de ruimtelijke planvorming beperken gezondheidsrisico’s en stimuleren een gezonde leefstijl. Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, ziet kansen om dit nog beter uit de verf te laten komen.

Nederland staat aan de vooravond van vele opgaven op het gebied van duurzaamheid. Het realiseren van die opgaven lukt volgens de Raad voor de leefomgeving en infrstructuur (Rli) alleen in een intensieve maatschappelijke dialoog, gefocust op de verbetering van de landschapskwaliteit.

Reclame voor schonere lucht

9 november 2016 10:26

Schonere lucht door een scherpe monitoring van de luchtkwaliteit via sensoren op reclamepanelen. De gemeente Utrecht en buitenreclame-exploitant JCDecaux willen op deze wijze de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en de leefbaarheid in de stad vergroten.

Je eigen huis bouwen was nog nooit zo gemakkelijk. Een Nederlands consortium van ontwerpers en ingenieurs presenteert tijdens de Dutch Design Week een bouwsysteem waarmee asielzoekers zelf een eigen huis kunnen bouwen.
 

Amsterdammers hebben een voorheen versteende plek op de Wibautstraat zelf veranderd in een buurtpark. Het is de start van een nieuwe manier van samenwerken tussen bewoners, bedrijven en overheid om de openbare ruimte beter vorm te geven.

“Het brede welvaartsbegrip kan op veel meer steun rekenen dan ik verwachtte”. Aan het woord is Rik Grashoff, de voorzitter van de tijdelijke commissie die door de Tweede Kamer is ingesteld om de betekenis en toepassing van de het brede welvaartsbegrip te onderzoeken.

G32 wil via de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) een bijdrage leveren aan een sterk Nederland. Jop Fackeldey, voorzitter van de fysieke pijler van de G32 heeft vandaag het bod van de G32 aan Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter van het Ministerie van IenM aangeboden. Lees hier het bod.

Volgens enkele critici zijn we weer hard op weg naar de zoveelste vastgoedbubbel. Interessant punt. Al denk ik dat de bubbel niet zozeer zit in de woningvraag als wel in de financiering. Veel te hoge prijzen bij te gering aanbod.

Ons economisch beleid is volledig gericht op groei in enge betekenis. Prof.dr. Arnold Heertje ergert zich daar mateloos aan. ‘Dat betekent dat alleen zaken die in geld zijn uit te drukken meetellen. Niet-calculeerbare zaken als natuur, cultuur, milieu en leefbaarheid worden weggecijferd. Dat moet radicaal veranderen.'

Zef Hemels ‘grote stad-evangelie’ zoals beleden in NRC roept niet direct warme gevoelens op in het land, blijkt. Dat is niet vreemd. We hebben het goed in onze middelgrote steden. Maar Hemels ideaal moet serieus worden genomen. Laat Amsterdam maar groeien, maar wel op onze eigen duurzame manier.

Geld verdienen met een bankje

4 oktober 2016 14:20

Ik ben als cultureel geograaf altijd blij als ik een voorbeeld hoor dat mijn studie niet enkel berust op zweverige linkshandige creatieve waanbeelden. De psychologie van de stad is een onderzoeksveld waarin het nut niet altijd fysiek zichtbaar is, maar wanneer je kijkt naar bankjes en ouderen valt alles op zijn plek.

Onbekend maakt onbemind. Dat geldt soms voor statushouders maar het geldt blijkbaar ook voor de “tijdelijke subsidieregeling huisvesting statushouders”. Er wordt nog steeds relatief weinig gebruik gemaakt van deze regeling en bij veel gemeenten en corporaties blijkt men lang niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden. 

De gemeente Almere daagt eigenaren uit hun leegstaande gebouwen in gebieden zoals het stadshart en de centra van Almere Haven, Buiten en Poort, te transformeren naar kleine appartementen. 

Verduurzaming breekt schotten weg

15 september 2016 16:23

Energierenovaties blijken meer profijt op te leveren dan energiebesparing alleen. De positieve effecten op sociaal, economisch en fysiek terrein zijn aanwijsbaar, blijkt uit recent onderzoek van de VNG. René Schellekens, adviseur Lokaal Klimaatbeleid RWS en lid VNG-team Energie: 'Het is zaak dat we gaan samenwerken en budgetten ontschotten.'

Incidenten als geluidsoverlast, hondenpoep en een kapotte stoeptegel in de stad zijn heel voorspelbaar. Tenminste, als je de juiste data weet te ontsluiten en te analyseren. De afdeling Vergunning & Handhaving in Arnhem werkt daarom sinds kort informatiegestuurd.

Plein Hoekenrode is een ware showcase, een pareltje in Amsterdam waar álles samenviel: herstructurering, pilotgebied voor verlichting, meedenkende ondernemers. Is dit de beste openbare ruimte van 2016?

In de serie 'Beste openbare ruimtes' laten we in woord en beeld zien wat een plek tot een goede openbare ruimte maakt. Vandaag: het Jakob Niewegpad in de Amersfoortse wijk Puntenburg.

In de serie 'Beste openbare ruimtes' laten we in woord en beeld zien wat een plek tot een goede openbare ruimte maakt. Vandaag: het Jakob Niewegpad in de Amersfoortse wijk Puntenburg.

De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op doordat de Staat te weinig doet aan verbetering van de luchtkwaliteit. Dat stelt Milieudefensie, dat de Nederlandse Staat daarom aanklaagt voor het schenden van mensenrechten. Het grondrecht op gezondheid wordt volgens het initiatief geschonden.

De onderste vijf verdiepingen van De Schilde, de voormalige tv-fabriek van Philips in Den Haag, worden geschikt gemaakt voor bedrijven en startups die zich bezighouden met stadslandbouw, innovatie en duurzaamheid. Dat heeft het Haagse college van B en W vrijdag 15 juli besloten.

Kleine huishoudens die willen verhuizen van een grote sociale huurwoning naar een passende, kleinere huurwoning krijgen een steuntje in de rug van de gemeente Den Haag. De doorstroompremie van 6.000 euro is bedoeld voor huishoudens tot drie personen die in een sociale woning van vijf kamers of meer wonen.

Nijmegen heeft de Green Capital Award 2018 gewonnen. In dat jaar mag de stad zich de groenste en duurzaamste stad van Europa noemen.

Er is nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van stedelijke afvalverwerking, een onderwerp waar veel steden en bedrijven druk mee bezig zijn. Stadszaken heeft zeven manieren op een rijtje gezet om stedelijk afval duurzaam te verwerken.

Nu het water met bakken uit de hemel komt, wordt duidelijk dat we nog meer moeten investeren in het waterbestendig maken van onze steden. Daarom selecteerde Stadszaken 5 controversiële wateroplossingen voor de stad.

Met een ommezwaai van de VVD-statenfractie lijkt het omstreden FOC Outlet Assen definitief van de baan. De fractie vindt nieuwe winkelruimte onverdedigbaar, omdat er in Drenthe sprake is van veel leegstand, aldus het Dagblad van het Noorden.

Woensdag 15 juni werd de nieuwe Atlas voor gemeenten gepresenteerd. Net als andere jaren voert Amsterdam de lijst aan als aantrekkelijkste woongemeente. Grootste stijgers zijn Dordrecht, Arnhem en Eindhoven. Cees-Jan Pen reageert: ‘Wie niet kiest voor de binnenstad verliest woonaantrekkelijkheid.’

Domweg gelukkig in Emmen

15 juni 2016 15:28

Elk jaar verschijnt er in juni een lijstje waar menig stadsbestuurder met angst en beven naar uit kijkt. Het gaat om de 'Atlas voor gemeenten', een onderzoek dat de vijftig grootste gemeenten in ons land met elkaar vergelijkt op het aspect ‘woonaantrekkelijkheid’. Dit jaar wordt de lijst weer aangevoerd door Amsterdam, Utrecht en Amstelveen.

Gerommel in de woningbouw

15 juni 2016 14:49

Er is een woningtekort. En dus willen bouwers bouwen. En daar mocht Taco van Hoek, directeur bij het Economisch Instituut voor de Bouw, iets van zeggen. 

Uit jaarlijks onderzoek van de Atlas voor gemeenten blijkt dat Amsterdam nog steeds de aantrekkelijkste woongemeente is van Nederland. Snelle groeiers zijn Dordrecht, Eindhoven en Nijmegen. Emmen? Daar kun je maar beter niet gaan wonen. 

Gisteren werd de provincie Limburg getroffen, vorige week was het vooral de provincie Gelderland. Stortbuien, modderstromen en de straten blank. In Cuijk belandde verkeer in de bassins die nota bene zijn aangelegd om overtollig hemelwater af te voeren. Wateroverlast is niets nieuws, maar er zijn oplossingen.

Nederland is een fietsland. Maar het fietsen in Nederland lijdt onder zijn eigen succes. Er zijn veel knelpunten, zoals fietsparkeren, snelheidsverschillen, te smalle fietspaden, wielrenners, en ga zo maar door. Hoog tijd voor een Deltaprogramma Fiets.

Jaarlijks worden miljoenen euro's gepompt in oplossingen voor leegstand, zorgkosten en werkgelenheidsproblematiek. En dat terwijl de oplossing vaak dicht bij huis ligt en zelfs geld kan ópleveren. Stop met geld verspillen en zet in op sociaal ondernemerschap als oplossing voor leegstaand of slecht benut vastgoed.

De luchtkwaliteit in Utrecht is verbeterd sinds de milieuzone voor personenauto's is ingevoerd. Die verbetering is aantoonbaar sneller gegaan dan in Rotterdam, waar nog maar sinds kort zo'n milieuzone bestaat, en in Amsterdam, waar nog geen milieuzone voor personenauto's is.

Ruim een derde van de Nederlanders komt niet aan de beweegnorm passend bij hun leeftijd. Het zijn schokkende cijfers, vindt Erik Scherder, maar hoe krijgen we de Nederlanders uit hun stoel? ‘Natuur in de stad speelt daar een heel belangrijke rol in.’

'Vroeger gingen we er klakkeloos van uit dat infrastructuren voor tientallen jaren werden gebruikt. Nu leggen we infrastructuren aan waarvan onduidelijk is of die over tien jaar nog nodig zijn', stelt Wijnand Veeneman. Samen met Margot Weijnen komt hij tot zes speerpunten voor toekomstbestendige infrastructuur.

In 2006 zetten publieke en private partners voor het eerst samen de schouders onder een aanpak voor Rotterdam-Zuid. Het Pact op Zuid ging in 2012 verder onder de noemer Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Tien jaar na de start van de programmatische aanpak van Zuid maakt ROmagazine de balans op.

Onderzoekers van Wageningen UR nodigen iedereen uit om aan te geven hoe gelukkig ze zich voelen op verschillende plekken in ons land. Hiermee willen ze de relatie tussen geluk en leefomgeving verder onderzoeken.

Slechts 8% van de Nederlanders doet, als vrijwilliger, aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onderhouden van speeltuinen of openbaar groen, de meeste Nederlanders hebben er geen zin in. 

Een smal, diep pand voelt minder leeg dan een breed, ondiep pand. Twee lege panden naast elkaar voelen leger dan wanneer er een gevuld pand tussen zit. Maak daarom de 'gevoelsleegstand' meetbaar, stelt sociaal-geograaf en adviseur Joost Nicasie.

De binnenstad van middelgrote steden heeft het moeilijk. Afnemend bezoek zorgt voor steeds meer leegstand, waardoor als oplossing het winkelgebied vaak kleiner wordt gemaakt. De leegstand buiten het winkelgebied kan goed worden ingevuld met wonen en zorg. Tijd voor een nieuwe City Deal.

Wereldwijd ontwikkelen steden smart city-programma’s, ieder met een eigen invalshoek. Smart city-professional Hanke Nijman zet 9 lessen op een rij. 'In een smart city worden nieuwe technologie en co-creatie ingezet om maatschappelijke vraagstukken op innovatieve wijze op te lossen.'

Op weg naar huis hoorde ik op de radio een reportage over de Torentuin. Ik leerde dat de Torentuin een paradijsje is. Waar mensen elkaar ontmoeten. Waar lekkere groenten worden verbouwd en bloemen bloeien. Waar niets wordt gestolen, op af en toe een bloemkool na. Ik had direct zin om erheen te gaan.

Parkrenners aangeslagen

13 april 2016 16:15

De Engelse gemeente Stoke Gifford gaat hardlopers aanslaan op rennen in het park. Een meerderheid van de gemeenteraad van Stoke Gifford stelt dat niet-hardlopende burgers niet mogen opdraaien voor het herstel van schade aan wandelpaden die door de hardlopers is veroorzaakt.

Morgen vindt de Innovatie-expo plaats, het grootste innovatie-event van Nederland. Nederland presenteert zich tijdens zijn EU-voorzitterschap als Sustainable Urban Delta: een groene, creatieve megastad die vooroploopt in het ontwikkelen van innovaties zoals fotonica en zelfrijdende auto's.

Rotterdam is de laatste jaren druk bezig met het realiseren van iconische projecten. Een drijvend park van gerecycled plastic uit de Maas is het nieuwste idee uit de havenstad.

De investeringsbereidheid onder burgers is groot, maar niet in geld. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31 en Stipo, in opdracht van het ministerie van BZK. Bewoners zetten vooral tijd, netwerk en expertise in om hun leefomgeving te verbeteren.

De ‘Van Wieg tot Wieg’-benadering door politiek, bedrijfsleven en milieubeweging is trending. De filosofie levert zeker nuttige bijdragen aan het ontwerp van ecologisch betere producten en processen, maar is geen oplossing voor eindeloze duurzame economische groei.

Mantelzorg en mannen

5 april 2016 9:13

De combinatie van mannen en mantelzorg lijkt niet vanzelfsprekend, terwijl volgens onderzoek ruim 1,6 miljoen mannen regelmatig voor een naaste zorgen. Er zijn wel verschillen in hoe mannen en vrouwen mantelzorgen. De publicatie 'Mannen en mantelzorg, niet te missen' van Movisie gaat hierover.

Het bewijs stapelt zich de laatste jaren op: we voelen ons gezonder in de natuur. Nico Wissing maakt zich sterk voor het direct betrekken van de tuin- en landschapskenner bij de vorming van plannen in de openbare ruimte.

In Den Haag Zuidwest worden momenteel ruim 1.000 voormalige Vestia-huurwoningen aangepakt om te voldoen aan de grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen. Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest kan wat corporaties niet meer kunnen: inspelen op de behoefte van specifieke doelgroepen die er willen blijven wonen.

Grote steden gaan samenwerken om hun digitale veiligheid te versterken. De citydeal is gesloten tussen het Rijk en Den Haag, Delft, Zoetermeer, Enschede, Eindhoven en Tilburg. De inzet: een veiligere leef- en werkomgeving door innovaties en kansen voor bedrijven in de veiligheidssector.

In groene wijken zijn minder ontijdige sterfgevallen dan in versteende wijken. Dit blijkt uit een grondige analyse van Magdalena van den Berg naar internationaal onderzoek dat op dit gebied is gepubliceerd.

De gemeente Eindhoven gaat aan de slag met psychologische technieken om het gedrag van haar burgers te verbeteren: nudging. Openbare ruimte die aanzet tot een lach verbetert het humeur en vermindert overlast, zo is de insteek van het college met het project 'smile factor'.

Logistiekdeskundige Walther Ploos van Amstel maakt zich mede door de bezorgplannen van Plus en Jumbo zorgen over de groei in het aantal bestelbusjes. ‘Op dit moment rijden in een gemiddelde woonwijk al twaalf tot vijftien bestelbussen per dag. Ik verwacht een explosie in het aantal bestelbusjes op de weg', verklaart hij.

Als je de openbare ruimte analyseert, dan kun je een lijstje maken van natuurlijke en technische producten; gras, bankjes, verkeersborden, bomen, lantaarnpalen. Al die producten kun je circulair beheren, stelt Meerlanden. 

De 17 miljoenste inwoner van ons land is een feit. In vijftien jaar tijd zijn er 1 miljoen inwoners bijgekomen, voornamelijk in gemeenten die al dichtbevolkt waren. Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Almere voeren de lijst aan, meldt CBS.

Maatschappelijke voorzieningen staan onder grote druk. Om buurt- en dorpshuis te laten bestaan is een bundeling van voorzieningen het meest kansrijk. Welke combinaties zijn populair en welke ruimtelijke strategieën ontstaan er om ontmoeting en verheffing van bevolkingsgroepen te stimuleren?

In onze binnensteden zijn er heel wat ‘rotte kiezen’ bijgekomen: lege panden met het briefje ‘te huur’ achter de ruiten. Zo is met het faillissement van V&D de winkelleegstand in ons land in één keer met 350.000 vierkante meter toegenomen. Voor de sfeer op straat is dat funest.

In economisch succesvolle steden groeit de kloof tussen arm en rijk. Ook stijgt de segregatie van laagstbetaalden en bijstandsontvangers. Fysieke interventies bieden maar zeer beperkt soelaas. Beleid kan daarom het beste gericht zijn op het ondersteunen van mensen.

Hoe kan het dat het Silicon Valley van de jaren 50 binnen twee generaties veranderde in een verpauperde wijk met slechte levensomstandigheden, lage levensverwachtingen en schrikbarende werkloosheidspercentages?

Rotterdam krijgt twee nieuwe bruggen over de Maas. De verbindingen moeten de sociaaleconomische kloof tussen de centrumkant van de stad en de ‘boerenzijde’ (Rotterdam-Zuid) helpen verkleinen, zo staat in het mobiliteitsplan dat het Rotterdamse college onlangs naar de gemeenteraad stuurde.

Bijna 9 op de 10 Amsterdamse koffieshops staan in goedkope wijken. Typische koffieshopbuurten liggen ten westen van het centrum. Dure buurten in stadsdeel Zuid en in Watergraafsmeer zijn koffieshop-vrij. Dat blijkt uit een inventarisatie van Stadszaken en de Geofabriek.

Bijna 9 op de 10 Amsterdamse koffieshops staan in goedkope wijken. Typische koffieshopbuurten liggen ten westen van het centrum. Dure buurten in stadsdeel Zuid en in Watergraafsmeer zijn koffieshop-vrij. Dat blijkt uit een inventarisatie van Stadszaken en de Geofabriek.

De brandbrief die Detailhandel Nederland-voorzitter Guido van Woerkom afgelopen zaterdag aan gemeenten stuurde, schiet zijn doel voorbij. Ook bouwers, banken en niet in de laatste plaats provincies moeten worden aangesproken, stellen deskundigen in het veld.

Nederland ontwaakte onlangs met de nieuwste campagne van het herenmerk Suitsupply, bekend van de pikante billboards en van de heftige reacties die deze oproepen. Vooral het volgens sommigen vrouwonvriendelijke karakter van de afbeeldingen is onderwerp van discussie.

This is Goes calling

24 februari 2016 14:50

Wie rommel aantreft in de openbare ruimte van de gemeente Goes, straatafval of onjuist geplaatst afval voor de ophaaldiensten, heeft voorlopig de keuze uit twéé telefoonnummers voor de melding. Het is de bedoeling dat burgers zich melden bij het daarvoor opgetuigde Klantcontactcentrum, maar er is ook een nummer dat uitkomt bij de afdeling openbare ruimte van de gemeente Goes.

Een historisch besluit door de gemeenteraad in Groningen: de binnenstad van Groningen wordt vanaf 2018 busvrij. Een meerderheid stemde voor het plan om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven.

De provincie Overijssel ontwikkelt vier natuurspeelplaatsen in samenwerking met Cool Nature, een initiatief dat spelen in de natuur bevordert. Bijzonder is dat kinderen actief worden betrokken bij de inrichting. Dicht bij huis in een avontuurlijke omgeving, dat is het streven.

Prostitutiezones in de binnensteden staan onder druk. Mensenhandel, overlast en andere criminaliteit maken dat gemeenten raamprostitutie terugschroeven of zelfs helemaal sluiten. Stadszaken sprak met oud-prostituee Metje Blaak.

Innoveer smart met Citymart

12 november 2015 14:19

Minder kosten en beter werkende oplossingen voor stedelijke problemen. Dat kan volgens Citymart, een marktplaats die behoeften van de stad openbaar maakt, zodat iedereen kan meedenken over werkende oplossingen.

In 2040 wonen in Amsterdam een miljoen meer mensen dan nu. Dat betekent meer consumptie, meer activiteiten en meer stromen in een stad die nu al uit zijn voegen barst. Met het manifest ‘Westas, daar draait het om’ nemen publiek en privaat samen het voortouw naar een circulaire economie.

Er zij licht en er was licht

15 januari 2015 9:36

De fietstunnel nabij winkelcentrum Het Nieuwe Landgoed in Ede is voorzien van een interactieve lichtoplossing die het gevoel van veiligheid bevordert.