De stad is in trek. Maar ook de gebieden daarbuiten verdienen de aandacht. Stop het spreken over periferie en krimpregio’s. Wees je bewust van het onbedoelde effect van beleid en regelgeving, juist voor ‘krimpgebieden’. Richt je op de sterke punten en de kansen van iedere regio. Iedere regio kan een ‘Plaats van Hoop’ zijn.

Sinds mijn vertrek uit ‘Den Haag’ maak ik me op mijn nieuwe leefplek in de Achterhoek druk over de openbare ruimte. Nu niet ambtshalve vanuit de overheid, maar als ondernemende burger. Ik voel me meer dan ooit verbonden met landmakers in andere gebieden in NL. En start bij deze een beweging: ‘landmakers voor een overheid met dubbele doelstellingen’.

De provincie Gelderland steunt als eerste provincie van Nederland burgerinitiatieven met subsidie onder leningsvoorwaarden. Op deze manier kunnen lokale energie-initiatieven de kostbare voorbereiding financieren die komt kijken bij het opstarten van deze initiatieven.

Een groep Amsterdammers wil zelf de opvolger van de overleden burgemeester Van der Laan kiezen. Wat is eigenlijk de belangstelling voor zo’n verkiezing in buitenlandse steden waar de gekozen burgemeester bestaat? Bijna nihil, constateerde Stadszaken.nl op basis van een scan langs buitenlandse kranten.

Het Expertteam Eigenbouw, dat werkt in opdracht van BZK en onder aanvoering van RVO, roept gemeenten op zelfbouw een plek te geven. Een mogelijkheid hiervoor is het ‘zelfbouwregister’, dat in Engeland al succesvol wordt toegepast. Na de gemeenteraadsverkiezingen start een pilot. Stadszaken sprak met Jacqueline Tellinga, lid van het expertteam en auteur van het onlangs verschenen essay ‘Zelfbouw is remedie tegen groeiende economische ongelijkheid’ in het FD (20-01). 

Omgevingsdiensten moeten transformeren van toetsende milieudiensten naar proactieve organisaties die een verbindende rol vervullen tussen sectoren. Om de nieuwe rol optimaal te kunnen oppakken, zijn naast een cultuurverandering en nieuwe competenties een ruimer mandaat vereist.

Heb je affiniteit met stedelijke ontwikkeling en wil je beter en vooral journalistieker leren schrijven? Dat bieden wij je een kans. Stadszaken.nl/ROmagazine zoekt namelijk een nieuwsstagiair.

Taal is belangrijk. Taal vertelt iets over onze – deels onbewuste - drijfveren. Omdat taal ons handelen definieert, bepaalt het ons handelen deels ook. In dit blog breekt Martin van der Maas een lans voor het fraaie ‘stadmaken’ en laat hij zien waarom dit begrip een betere stad belooft.

Maandag 28 augustus heeft de jury de inzendingen van de genomineerde gemeenten Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Groningen, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Utrecht beoordeeld voor de Operatie Steenbreektrofee. Op 20 september tijdens de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel wordt de winnaar bekendgemaakt.

Wat is eigenlijk de juridische basis van een rookverbod in de openbare ruimte, zoals Groningen wil? Die rammelt, concludeerde vakblad ROm eerder dit jaar. Het integrale omgevingsplan schept kansen, maar volgens omgevingsrechtadvocaat Anita Nijboer is aanscherping van het landelijk rookverbod onontkoombaar.

Een vijfkoppige jury heeft op basis van 20 inzendingen een drietal openbare ruimtes voorgedragen voor de Falco Award Beste Openbare Ruimte: de Groene Loper in Breda, de groenstructuur in Houten-Zuid en Herinrichting Skatepark Westblaak in Rotterdam. 

Problemen in achterstandswijken worden vaak aangepakt door de buurt sociaal-economisch te mengen. Het idee hierachter is dat de buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan hun buren die het sociaal-economisch beter doen. Maar jongeren die naar een rijkere buurt verhuizen vertonen daarna juist meer probleemgedrag.

Lokale overheden hebben onlangs weer een nieuw samenlevingscontract gesloten met bouwers, beleggers en ontwikkelaars. Binnenstedelijk bouwen kan, maar alleen met 3,6 miljard rijkssubsidie, claimt een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van projectontwikkelaars.

In verkiezingstijd zijn ambtenaren een graag genoemde bezuinigingspost om alle verkiezingsbeloften te kunnen betalen. Maar ze zijn juist ook weer nodig om veel van die beloftes uit te voeren. Dus wat willen we eigenlijk: meer of minder ambtenaren?

De Provincie Zuid-Holland dreigt een streep te zetten door de Woonvisie van Leefbaar Rotterdam-wethouder Ronald Schneider. De gemeente wil 20.000 goedkope huizen slopen, maar statenleden maken zich zorgen of er voldoende betaalbare woningen in de regio overblijven, inclusief die van de PVV.

Ik had de DWDD-toespraak van Jan Terlouw gemist. En toen ik iedereen vol lof zag, had ik geen zin meer. Dat bleek terecht. Terlouw hield namelijk een preek in de beste protestantse traditie waarin hel en verdoemenis over ons uit werd gestort. 

Kust nog láng niet beschermd

22 november 2016 13:40

De poging van de gemeente Noord-Beveland om met de bouw van een eigen 'Malibu' het onlangs gesloten Kustpact te omzeilen, laat zien hoezeer kustgemeenten tegen de bouwlobby en vooral zichzelf beschermd moeten worden, stelt lector Cees-Jan Pen. 'Bij eb zie je de ware omvang van de vervuiling'.

Amsterdammers hebben een voorheen versteende plek op de Wibautstraat zelf veranderd in een buurtpark. Het is de start van een nieuwe manier van samenwerken tussen bewoners, bedrijven en overheid om de openbare ruimte beter vorm te geven.

Gemeenten gaan bij burgerparticipatie vaak niet verder dan het raadplegen of advies vragen aan inwoners. Dit blijkt uit de Monitor Burgerparticipatie, een tweejaarlijks onderzoek naar de inspanningen van gemeenten bij het betrekken van burgers bij beleid en besluitvorming.

Google naar de slimste steden ter wereld en je komt uit bij het rijtje New York, Stockholm, Amsterdam, Singapore en Barcelona. Jackson, Mississippi toont met 172.000 inwoners aan dat ook kleine(re) steden met visie een smart city kunnen worden.

Spelregels voor zelfbeheer

21 juli 2016 10:30

Omdat steeds meer verzoeken bij gemeenten binnenkomen van burgers die de openbare ruimte zelf willen beheren, heeft de gemeente Vechtstroom spelregels vastgesteld voor zelfbeheer.

Ruim de helft van de Nederlanders (51 procent) heeft interesse in het zelf duurzaam opwekken van energie. Ruim 11 procent van de Nederlanders geeft aan dit reeds te doen. De verschillen per provincie en gezinssamenstelling zijn opvallend.

Naar aanleiding van de uitslag van het Brexit-referendum begon Londenaar James O'Malley een petitie om Londen onafhankelijk van het VK te verklaren. De petitie staat sinds vrijdag online en heeft op het moment van schrijven 175.662 ondertekenaars. De meningen over 'Londependence' zijn sterk verdeeld.

In Parijs is een project op touw gezet om daklozen hulp te bieden. Zo'n 70 lokale ondernemingen hebben stickers op de deur die aangeven wat voor service zij bieden aan daklozen. Solidariteit, vriendelijkheid en menselijkheid: het Le Carillon-project laat zien dat Parijs zich verbonden voelt.

Een interactieve gebiedsinterface waarop burgers, bedrijven, eigenaren, projectontwikkelaars, lokale organisaties en de gemeente informatie uitwisselen en samenwerken aan de realisatie van projecten. Dat is sinds gisteren de praktijk in bedrijvengebied Amstel3 in Amsterdam Zuidoost.

Wereldwijd ontwikkelen steden smart city-programma’s, ieder met een eigen invalshoek. Smart city-professional Hanke Nijman zet 9 lessen op een rij. 'In een smart city worden nieuwe technologie en co-creatie ingezet om maatschappelijke vraagstukken op innovatieve wijze op te lossen.'

Op weg naar huis hoorde ik op de radio een reportage over de Torentuin. Ik leerde dat de Torentuin een paradijsje is. Waar mensen elkaar ontmoeten. Waar lekkere groenten worden verbouwd en bloemen bloeien. Waar niets wordt gestolen, op af en toe een bloemkool na. Ik had direct zin om erheen te gaan.

BTL onderhoudt voor vijf jaar al het groen rondom huurwoningen van WonenBreburg in Breda en Tilburg. Resultaatgestuurd beheer en de participatiecoach spelen een centrale rol in die ontwikkeling.

Chinezen bezoeken massaal ons land. Het aantal nachten dat Chinezen in ons land verblijven, steeg in 2015 met 33 procent ten opzichte van 2014. Deels verantwoordelijk voor die groei is de internationale versie van Monopoly, waar Giethoorn een plek inneemt tussen de metropolen.

De investeringsbereidheid onder burgers is groot, maar niet in geld. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31 en Stipo, in opdracht van het ministerie van BZK. Bewoners zetten vooral tijd, netwerk en expertise in om hun leefomgeving te verbeteren.

Arnhem heeft de ruimtelijke principes voor het gebied Stadsblokken-Meinerswijk opgesteld. Wat het college van burgemeester en wethouders betreft is er ook ruimte voor woningbouw in het gebied. Dit was aanvankelijk niet in de gebiedsvisie (2012) opgenomen, maar geeft kansen voor meer – aaneengesloten – natuur.

‘Er is meer waarde dan geld alleen.’ Dat zinnetje staat op nummer één in mijn irritante-zinnen-toptien. Op de hielen gevolgd door ‘Ik geloof heel erg in delen’ en ‘In de nieuwe economie werkt dat anders’.

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat in samenwerking met de politie het beheer van honderd buurtwhatsapps controleren. Er is sprake van wildgroei en overlap van de groepen.

Zo snel als de verschillende online buurtplatforms opduiken, zo snel verdwijnen sommige ook weer uit het oog. Stadszaken sprak met Korné Boekholt en Jules Pollaert over hoe het wél moet. Wat leren we van het Amerikaanse Nextdoor?

Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van hoe het creatiever en beter kan: Berlijn. Met bewoners die niet stil zitten, maar zélf aan de slag gaan in de openbare ruimte. Dat dat niet dankzij, maar ondanks de gemeente is, bewijst Tempelhofer Feld. Om de voormalige luchthaven te houden zoals ‘ie is – innige wens van de stedelingen – moest het komen tot een volksstemming.