Nederland kent 357 bijensoorten, de helft hiervan is bedreigd. Bijen zijn zeer belangrijk voor bestuiving van land- en tuinbouwgewassen. Stadszaken vroeg Vincent Kalkman, Coördinator Hommelhulp Nederland, om tips om de openbare ruimte bijvriendelijk te maken.

Wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten toont aan dat ook in Nederland het aantal insecten gestaag afneemt. Op basis van metingen en analyses over de afgelopen decennia blijken afnamen van 54% (nachtvlinders) tot zelfs 72% (loopkevers) in natuurgebieden.

Vanaf 21 mei is de stad Utrecht gastheer van de Europese Green Week. Dit initiatief van de Europese Commissie, de stad Utrecht en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien hoe steden vooroplopen bij het aanpakken van de klimaatopgave en het leefbaar maken van de fysieke leefomgeving. Kennis en praktijk komen tijdens deze week samen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Onderzoeker Arjan Dekking inventariseerde het aantal initiatieven op het gebied van stadslandbouw in Almere. Zelf is hij al zo’n 20 jaar nauw betrokken bij onder meer Stadsboerderij Almere, Almeerse Weelde en is mede-initiatiefnemer van het actieprogramma ‘Lokaal Voedsel Flevoland’. ‘Door het veelzijdige karakter van deze projecten raken allerlei soorten mensen aan deze beweging verbonden.’

Apeldoorn mag zich een jaar lang ‘European City of Trees’ noemen. Dit werd vrijdag bekendgemaakt door de internationale vakjury van de organisatie EAC.

Het kabinet steekt 50 miljoen euro in het veiliger maken van autowegen buiten de bebouwde kom. Minister Van Nieuwenhuizen wil op gevaarlijke punten vangrails plaatsen en bomen verwijderen. Maar ligt de kern van het verkeersprobleem wel in de bomen naast de wegen?

Er is een sterke relatie tussen gezondheid en de leefomgeving. Op dit gebied valt dan ook nog veel winst te behalen. Gisteren publiceerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het rapport ‘De stad als gezonde habitat,' met daarin handelingsperspectieven voor gezondheidsverbetering. Hier vindt u een overzicht van de aanbevelingen.

Bewoners in Den Haag worden al jaren gestimuleerd om hun tuin te vergroenen. In 2018 wil de gemeente nog 20.000 extra stoeptegels verwijderen en er planten voor in de plaats zetten. De afgelopen jaren zijn er in Den Haag al ongeveer 76.000 stenen verwijderd en ingeruild voor planten.

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat Amsterdam, Rotterdam en Utrecht het beste beleid voeren om een klimaatvriendelijke stad te vormen. Fietsers, voetgangers en mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer krijgen de beste voorzieningen in deze steden en er is veel oog voor schoner en efficiënt autogebruik.

Opvallend onderzoek van de Universiteit Utrecht (UU) toont aan dat groen kan leiden tot minder zelfdodingen. De onderzoekers constateerden een relatie tussen het aantal suïcides en de hoeveelheid groen in een buurt. Maar is het verband met zelfmoord niet al te makkelijk gelegd? Een gesprek met de onderzoeker Marco Helbich van het aan de UU gelieerde instituut NIVEL.

Meer dan 450 Amsterdamse hotels krijgen groene daken. Dat is in elk geval de intentie waarmee boekingssite Booking.com en dakgroen-adviseur Rooftop Revolution meer dan 450 hoteliers in de hoofdstad gaan benaderen.

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat Amsterdam, Rotterdam en Utrecht het beste beleid voeren om een klimaatvriendelijke stad te vormen. Fietsers, voetgangers en mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer krijgen de beste voorzieningen in deze steden en er is veel oog voor schoner en efficiënt autogebruik.

Carla Dik-Faber, tweede kamerlid ChristenUnie, en Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër D66, zijn door Natuurmonumenten uitgeroepen tot Groenste Politicus 2017.

Het stadsgroen in Amsterdam vertegenwoordigt een economische waarde die hoger kan zijn dan die van woningbouw. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research.

Sinds 2017 haalt Nederland 10% meer energie uit duurzame bronnen, blijkt uit onderzoek van CBS. De vraag is of deze verbetering groot genoeg is om de energiedoelen van 2050 te halen.

Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat bewoners vinden dat de gemeente zich moet inzetten voor een betere luchtkwaliteit, meer groen en minder CO2-uitstoot.

Compacte stad en klimaatadaptatie worden vaak als contradictio in terminis neergezet. Maar nergens ligt de lat voor hemelwateropvang en duurzaamheid zo hoog als op de dichtbebouwde Amsterdamse Zuidas. Vijf vragen aan Maarten van Casteren, programmamanager sustainability, green & water op het Projectbureau Zuidas.

Drie grote namen in de vastgoedwereld hebben een locatie gekocht in Utrecht in het kader van het belangrijke stadsvernieuwingsplan Merwede Kanaalzone. De gemeente Utrecht steunt dit plan om de problemen rondom de toenemende vraag naar woningen tegemoet te komen.

Nijmegen maakt serieus werk maakt van de klimaatopgave. Enigszins noodzakelijk vanwege de rivier de Waal en anderzijds om klimaatbestendig en waterrobuust te zijn ingericht voor wat de toekomst gaat brengen. Lees hier wat de European Green Capital 2018 allemaal doet.

Drie consortia zijn geselecteerd voor de gunningsfase van de ontwikkeling en realisatie van het Floriadeterrein en de Floriade stadswijk in Almere. In die consortia is (nog) geen plek voor lokale en regionale partijen.

Het klimaat verandert en dat is ook merkbaar en zichtbaar in Nederland. De hoeveelheid water tijdens regenbuien bijvoorbeeld neemt snel toe, waardoor er een grote noodzaak is om tegels uit de tuinen te halen. Fokke de Jong, coördinator Operatie Steenbreek in Amersfoort, legt uit hoe het netwerk dit wil bereiken.

Er moet meer in ’het groen’ rond de stad worden gebouwd. De huidige bouwplannen lossen de vraag naar woonruimte niet op, stelde minister Ollongren. ‘Een schrikbeeld en een absolute no go!’, reageert Johanna van der Werff, directeur van Forum voor architectuur en stedenbouw Amersfoort (FASadE).

Na kritische reacties vanuit gemeenten en de provincie over haar gewraakte 'bouwen in het groen'-uitspraak, krijgt D66-minister Ollongren nu ook bijval. En niet alleen vanuit de vastgoedmarkt. Ex-televisietuinman Lodewijk Hoekstra verklaart zich in het standpunt van de minister te kunnen vinden.

Stadsecoloog Geert Timmermans was een van de adviseurs van de nieuwe bioscoopfilm De Wilde Stad over de natuur in de hoofdstad. Hoe verhoudt de film zich tot de natuur in Amsterdam? ‘Onoplettende duiven worden te grazen genomen door een slechtvalk. Dat vind ik heel mooi in beeld gebracht.’

Het project Nederland Zoemt werkt de komende jaren aan het vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Dat dit hard nodig is, blijkt wel uit de cijfers. Van de 357 soorten wilde bijen die in ons land voorkomen, is de helft bedreigd.

Waar het ook over gaat in de verkiezingsstrijd, ‘water’ lijkt tot nu toe een vergeten thema. En dat terwijl gemeenten serieus met stresstesten en actieplannen aan de slag moeten om het hoofd te bieden aan hitte, droogte en stortbuien die we nog nooit hebben meegemaakt.

Het aantal insecten in Duitse natuurreservaten is met liefst 75 procent afgenomen. Ook het boerenland lijkt steeds meer op een groene woestenij, waar voor bodemleven geen plaats is. Henk Siepel, hoogleraar Dierecologie, pleit voor een intensieve gesloten landbouw, die de natuur minder aantast.

Het smeltwater uit de Alpen komt in volle vaart richting Nederland. Als we de klimaatprognoses van bijvoorbeeld het KNMI moeten geloven, zijn de gevolgen van de klimaatverandering nog maar een schijntje van wat ons in de komende decennia staat te wachten. Andy Engel, rioolbeheerder bij de gemeente Bergeijk, stapte af van beleidsplannen en schrijft nu kinderboeken. 'Daar bereiken we veel meer bewustzijn mee.'

De eerste exclusieve rotonde voor fietsers is vlak voor de jaarwisseling in gebruik genomen. De nieuwe opvallende fietsrotonde op de kruising van Wilhelminakade en Prinsesseweg in Groningen kreeg de voorkeur boven een shared space oplossing.

15 tot 25 duizend woningen kunnen worden gebouwd op en langs brede stadswegen. Juist, in de berm. Met die claim joeg de provincie Zuid-Holland vorig week menig groenliefhebber de stuipen op het lijf. Maar het is bittere noodzaak om in de groeiende woonvraag te voorzien, stelt onderzoeker Barend Jansen van de provincie.

Alle Nederlandse gemeenten en overheden hebben afgesproken dat ze voor 2019 een Klimaatstresstest doen. Ongeveer de helft van de gemeenten deed al zo’n test. Jeroen Grutters, projectleider bij het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, ontwikkelt op dit moment een ‘gestandaardiseerde stresstest’.  

Friese bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijk organisaties richtten de Vereniging Circulair Friesland op om de circulaire economie in Friesland vorm te geven. En met succes. Circulair Friesland won op het BT event begin november de ABN AMRO Circular Economy Award voor meest circulaire regio. Wat is het succes van Circulair Friesland? En wat kunnen andere regio’s daarvan leren? 

Het innovatieve Wonderwoods – twee duurzame gebouwen met een verticaal bos als invulling van het Healthy Urban Quarter – is de lakmoesproef van het Utrechtse Stationsgebied, zegt wethouder Victor Everhardt in Stedelijk Interieur. ‘We dagen de markt uit om met state of the art-plannen te komen.’

Amsterdam kapt 936 populieren

21 november 2017 15:54

In Amsterdam staan 14.000 populieren, waarvan de helft Canadese populieren. 936 hiervan worden in maart gekapt. Bomenspecialist Hans Kaljee noemt het een pijnlijke operatie. ‘Het zijn vaak beeldbepalende Canadese populieren waar, nu ze wat ouder zijn, ‘spontaan’ een tak kan uitvallen.’

In het Zuiderpark in Den Haag komt een Voedselpark. Hier kunnen Hagenaars leren waarom gezonde en duurzame voeding belangrijk is. Het huidige terrein dat gebruikt wordt voor natuur- en milieueducatie (NME-terrein) wordt hiervoor verder ontwikkeld. Het wordt ingericht als Voedselpark.

In 2014 sloot Den Haag zich aan bij Operatie Steenbreek. ‘Tegel eruit, plant erin’, was vanaf dat moment het motto. Ruim twee jaar later zijn er 42.749 stenen uit tuinen en de straat gehaald – en de teller tikt door. Geert van Poelgeest, projectleider Operatie Steenbreek, kreeg dit voor elkaar met een aantal bijzondere buurtinitiatieven.