De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is weer een klein stapje verder. Als je de brief van 13 april van minister Kajsa Ollongren leest, zou je dat niet zeggen, want het eerste vijf pagina’s bevatten hoofdzakelijk bekende koek.

Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio wordt hiermee een totale impuls van 370 miljoen euro gerealiseerd. Dat maakten de ministeries van BZK, LNV en EZK vanmiddag bekend in een gezamenlijk persbericht.

Vlak voor de jaarwisseling schaarden de laatste van achttien Zuid-Limburgse gemeenten zich achter de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL), een eerste aanzet voor het  wegbestemmen van overtollige winkelmeters en versterken van de hoofdwinkelstructuur. ROm reisde naar de voormalige mijnstreek en sprak met betrokkenen over de aanpak, de risico’s op planschade en de rol van de provincie.

'Ook provincie Groningen en Friesland willen de Formule 1 naar Assen.' In de media verschijnen volop steunbetuigingen van gedeputeerden en wethouders uit de noordelijke provincies die samen strijden voor topsport in Assen. Het noorden is meer dan ooit verenigd. Uitsluiting van de Tesla-handelsreis van oud-minister Kamp vormde het begin van Top Dutch.

Gemeenten in Noord-Limburg gaan onderzoeken of ze Polen en andere arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa kunnen huisvesten op bedrijventerreinen. Als alternatief voor kwalitatief ondermaats geachte bungalowparken en huisvesting tussen gewone Limburgers, die dat liever niet willen.

AkzoNobel Specialty Chemicals, gemeente Deventer, Herstructureringsmaatschappij Overijssel en provincie Overijssel investeren de komende zeven jaar ruim 25 miljoen euro om van het Deventer Open Innovatiecentrum de chemtech-plek van Europa te maken. In 2018 opent het centrum haar deuren voor veelbelovende startups.

Na het ALDI-convenant (zie onder) en deals met andere supers in regio Parkstad, gaat de strijd tegen winkelleegstand in Zuid-Limburg door. Verleden week werden 18 gemeenten het eens over publiekrechtelijke planologische aanpak met het wegbestemmen van overtollige meters als uiteindelijke doel. Wat zijn de risico's?

Rutte III maakt 950 miljoen vrij voor deals met regio’s, een deel daarvan is al min of meer vergeven. Het is een duidelijk signaal. Regio’s moeten het zelf doen. In het oktobernummer van BT deelde Ron Boschma, hoogleraar regionale economie, zijn recept voor succesvolle economische ontwikkeling: smart specialisation.

Nieuwe winkel-, kantoor- en bedrijvenlocaties zijn in Zuid-Limburg enkel nog toegestaan in een daarvoor aangewezen hoofdstructuur. Daarbuiten kunnen gemeenten op termijn winkels en kantoren herbestemmen, om zo overtollige meters van de markt te halen.

Het perifere retaildebat in Nederland draait concreet om de vraag of een perifere outlet/hypermarkt, bouwmarkt en verbrede c.q. opgepluste woonboulevard de binnenstad al dan niet versterkt. We helpen u ondanks soms ronkende adviesbrochures meteen uit de droom. 

Joop Mulder is oprichter van Oerol. Een bekendheid in Friesland met zijn kenmerkende uiterlijk en onuitputtelijke stroom aan bijzondere ideeën. Na Oerol wil hij nu de Noord-Friese economie een boost geven via het levensproject Sense of Place.

Na afloop van een City Deal zijn grotere investeringen nodig om transities daadwerkelijk op gang te brengen. Naast het zogenoemde ‘kantelgeld’ moet er ook meer procesgeld beschikbaar worden gesteld om het succes van de City Deals te waarborgen. Dat valt te lezen in de tweede PBL-notitie over de City Deals.

Verschillende bestuurlijke aanjagers werken plannen uit op gebieden als bereikbaarheid van toplocaties, verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports, wonen, digitalisering en aantrekken van toptalent. Dat is vandaag besloten in het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS).

Eindelijk lijkt het mee te zitten in Lelystad, en dat doet wethouder Jop Fackeldey goed, in de nadagen van zijn bestuurlijke loopbaan in Lelystad. Want na tien jaar stopt hij er mee. Een gesprek met een bevlogen wethouder over wat er al is, en wat nog moet komen.

Vergeet de 3D-printer, fotonica is de techniek waar Nederland het verschil mee maakt. Althans, als het aan de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland ligt. Meer onderzoek, meer geld en meer samenwerking is nodig om de leidende positie uit te bouwen. Dit zijn belangrijkste conclusies die PhotonDelta presenteerde op Novio Tech Campus in Nijmegen.

Gert Jan Jansen, eigenaar van Hof van Twello, bezocht het BT Event en luisterde daar naar keynote spreker Jan Rotmans. Inspirerend op het eerste gezicht, maar eenmaal terug in de Twello begon het te knagen en kwamen de vraagtekens. Is dit de economie die we willen?

Een sterke economie bouwen op basis van de Next Economy. Dat stond centraal tijdens het BT Event 2017. Op het event over regionale innovatiekracht en vestigingsklimaat ging dagvoorzitter Hemmen in gesprek met het publiek en bestuurders op basis van prikkelende stellingen. Is de komst van Inditex bijvoorbeeld een toevalstreffer, achterkamertjespolitiek of resultaat van gericht beleid?

Een sterke economie bouwen op basis van de Next Economy. Dat thema stond centraal tijdens het BT Event 2017. Naast de vele workshops, waaronder sessies over de maakindustrie, circulaire verdienmodellen, PowerParking en blockchain, deelden hoogleraar Jan Rotmans en Schiphol CCO André van den Berg hun visie over de Next Economy. Hun belangrijkste lessen? Heb lef, adem duurzaamheid en zet in op smart.

Lelystad goederenhaven, het zal even wennen zijn. Toch is dit binnenkort realiteit als de gloednieuwe kade opengaat en de eerste binnenvaartschepen aanmeren om hun lading stukgoed, bulk en containers af te zetten of op te pikken.

Na jarenlang prioriteit te hebben gehad, dreigen gemeenten zich weer van hun bedrijventerrein af te keren. Dat blijkt uit onderzoek van Stec Groep onder 170 gemeenten. Positief is dat een merendeel van de gemeenten aangeven dat regionale samewerking nu echt op gang komt. 

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen van de provincie Noord-Holland.

Cees-Jan Pen trok in Binnenlands Bestuur terecht aan de bel over de staat van bedrijventerreinen in Nederland. Na jaren van herstructureren worden de budgetten drastisch teruggeschroefd en wordt de focus en het budget door provincies verlegd naar campussen, valleys en hubs. En dan is de vraag wat we met alle reguliere gemengde bedrijventerreinen aan moeten.

De winkelmarkt van Nederland wordt nog steeds geteisterd door een groot maar afnemend aantal faillissementen, die hun weerslag hebben op de Nederlandse winkelstraten. Inmiddels is er een dalende trend zichtbaar van de leegstand, echter niet in de meeste middelgrote gemeenten. Dat blijkt uit het rapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2017 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars

De drie Noordelijke provincies hebben na het succes van de Tesla campagne besloten om Top Dutch een vervolg te geven. De komende twee jaar gaan de provincies een Internationale campagne voeren gericht op het aantrekken van bedrijven om op die manier de werkgelegenheid in de noordelijke provincies te stimuleren.

Noord-Groningen is dé proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet: 5G. Aangewezen door de mannen van EZ in Den Haag om het zelfbeeld van de Groningers weer wat op te vijzelen en Nederland voor te bereiden op de next economy. ‘Wekelijks komen hier geïnteresseerde partijen op bezoek.’

Alleen VNO-NCW lijkt op het moment doordrongen van de aardverschuiving die plaatsvindt met de Omgevingswet. Economie krijgt daarin een belangrijke rol, zeker als de door de VVD afgedwongen economische effectrapportage (EER) van kracht wordt. Maar EZ-mensen pakken de handschoen vooralsnog niet op.

Gemeente Rotterdam haalde als penvoerder vorig jaar een subsidiebedrag van bijna 18 miljoen euro binnen via het Ruggedised-programma van Horizon 2020. Hoe kregen ze dat voor elkaar?

Een datacenter in Fort Rijnouwen, teelt van biomassa, en nieuwe energienetwerken langs de aanvoerroutes van watersystemen. Als het aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ligt, krijgen de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en nieuwe rol als energiebron- en buffer.

De aanpak van wijken is veranderd. Steden werken kleinschaliger, met fors minder overheidsmiddelen en als het kan in samenspraak met de burger. Dat concludeert Platform31 in het rapport ‘Aan de slag in kwetsbare wijken’

De wetswijziging over het schrappen van de aansluitplicht van aardgas voor nieuwbouwwijken is niet zonder gevaar. NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, wijst de Tweede Kamer op de mogelijke aanloopproblemen (zowel technisch, praktisch als financieel) die zich hierbij kunnen voordoen.

In 2015 deden Schiphol, Haven van Amsterdam, FloraHolland en AMS-IX (datacenters) een oproep aan de regionale bestuurders: vergroot de concurrentiekracht van de ‘Westas’. Paul Jansen, bestuurslid SKBN en associate HorYzoN, pleit voor een publiek-private samenwerking in de Westas. 

Om drukte in de stad tegen te gaan, gaat de gemeente Amsterdam toeristen naar Den Haag sturen. Daarover hebben beide steden gisteren afspraken gemaakt.

De bovenregionale locatiedynamiek in Nederland is opnieuw toegenomen. Het aantal locatiebeslissingen in 2016 is fors gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Werden er in 2015 nog 38 locatiebeslissingen genomen, in 2016 is dit aantal gestegen tot 46 (met in totaal 7.500 arbeidsplaatsen)

In verschillende Zuid-Hollandse regio’s blijkt onvoldoende ruimte beschikbaar voor het huisvesten van grootschalige bedrijven, maritieme bedrijvigheid, zware industrie of multimodale overslagterminals. Daarmee wordt het vermogen van Zuid-Holland om in te spelen op nieuwe economische kansen belemmerd.

Boekt uw regio in 2017 economisch succes? Wie gaan ook dit jaar weer sterk groeien en wie gaan een lastige economische periode tegemoet? Gerlof Rienstra, directeur Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies, zocht het uit en deelt zijn bevindingen.

“De Noord-Hollandse kust is van ons allemaal” staat boven het bericht van de provincie Noord-Holland van 7 april jl. Aan het woord is gedeputeerde Joke Geldhof: “Balans tussen rust en reuring, daar gaat het om”. Sinds de reuring eind 2015 over de vele bouwplannen voor de gehele kust van ons land hebben veel partijen samen het kustpact gesloten.

Zijn we doorgeschoten in het inperken van het takenpakket van corporaties? En heeft de provincie gefaald in het toewijzen van ruimte voor winkel- en kantoorontwikkeling? Als het aan Tweede Kamerlid Kees Verhoeven ligt is het antwoord tweemaal ja. Een samenvatting van Het Vastgoeddebat 2017 op 16 februari in Hilversum.

De provincie Zuid-Holland heeft de exploitatie van 35 strandhuisjes in Kijkduin verboden. De bouw gaat in tegen het provinciaal beleid en zou ook niet in lijn zijn met het Kustpact waar in januari mee werd ingestemd.

Structurele vervuiling van water, lucht en bodem is in grote delen van ons land verleden tijd. De focus ligt al weer enige jaren op het creëren van duurzame bedrijvenparken. Zo niet bij het Limburgse Chemelot. Het chemische industriepark presteert het om keer op keer in het nieuws te komen met incidenten

De industrie ontwikkelt zich positief. Met name waar deze onderdeel is van topsectoren zoals high tech, life sciences & health en agri & food. Hierdoor heeft de industriële werkgelegenheid in de afgelopen jaren vooral in Zuidoost-Brabant, de regio Leiden en Bollenstreek en de Veluwe een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

Overprogrammering schaadt de financiële positie van gemeenten, de planologische mogelijkheden, de uitgifte van nieuwbouw en de bestaande voorraad. Deprogrammeren is een nieuw vak aan het worden en als u het goed doet, bespaart u miljoenen.

De commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat heeft op 6 december 2016 een advies uitgebracht over de toekomst van de Nederlandse economie. In dit artikel bespreekt Friso de Zeeuw de analyse en aanbevelingen van de commissie. Hij voegt daar vijf consequenties voor gebiedsontwikkeling aan toe.

Provincie Gelderland en Noord-Holland Noord hebben zich via endorsement letters officieel aangesloten bij het manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’, dat 6 december in Den Haag is aangeboden aan de Vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer.

3 toekomstrichtingen voor PHB

12 december 2016 10:47

Het grootste deel van de verouderde terreinen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de afgelopen jaren geherstructureerd. Maakt het succes van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) daarmee een einde aan haar bestaansrecht?

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel vier van deze serie gaan we in op contracten tussen gemeenten en private partijen, die vaak niet stand zullen houden bij de rechter.

Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van provincie Noord-Holland, kent als geen ander het effect van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) op de bedrijventerreinen in zijn provincie. Hij was erbij bij de oprichting in 2011, zag het uitgroeien tot een waardig projectbureau.

Vaart achter Dutch Windwheel

1 december 2016 10:14

De Dutch Windwheel wordt een iconisch gebouw dat een attractie, een hotel en woningen bevat en energie genereert. Deze gamechanger voor duurzaam ontwikkelen is een internationaal uithangbord voor Dutch Design & Innovation. Afgelopen dinsdag werd hiertoe de Stichting Innovatieprogramma Dutch Windwheel opgericht.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel drie van deze serie gaan we in op de tools op regionaal en provinciaal niveau.

'Een oud spreekwoord zegt: "wie veel reist, kan veel verhalen". Dat geldt ook zeker als consultant, waarbij ik de afgelopen twee maanden op congressen sprak en beurzen bezocht in Europa en de Verenigde Staten.' Rene Buck, directeur BCI, geeft een inkijkje in de wereld van de acquisitie.

Stakende stemmen beletten gisteravond een raadsbesluit over de bouw van een vakantie-eiland bij de Veerse Gatdam. In december komt het controversiële plan opnieuw in de raad van Noord-Beveland. Kunnnen zij het hun eigen 'Kustpact' passeren? 5 vragen aan omgevingsrechtadvocaat Anita Nijboer.

 

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel twee van deze serie gaan we in op publiekrechtelijk deprogrammeren zonder plan- of contractschade. 

De Provinciale Staten hebben in meerderheid toestemming gegeven voor het programma 'Brabantse Aanpak Leegstand'. De provincie zet zich op deze manier in om de groeiende leegstand in Brabant aan te pakken. 

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil, net als Antwerpen al heeft, een speciale havenambassadeur die de belangen van Nederlandse havens als Rotterdam, Amsterdam en Delfzijl in de wereld behartigt. 

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. Het is pijnlijk om flink af te boeken en ze vrezen plan- en contractschade. Niets doen is echter geen optie.

Een speciaal soort kamperfoelieplant moet de hoeveelheid verkeersgerelateerde fijnstof langs de provinciale weg tussen Veghel en Den Bosch verminderen. De beplanting wordt aangebracht in een geluidswal.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu investeert 7,7 miljoen euro in het aanleggen van snelfietspaden in de regio Haaglanden. Dit moet de verkeersdoorstroming tussen en binnen de aangesloten gemeenten verbeteren.

Martin Bekker, beleidsmedewerker Economische Zaken bij de Stadsregio Amsterdam, is een van de twee geestelijke vaders van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). Hoe kijkt hij, zeven jaar later, aan tegen de resultaten van dit bureau?

Hoe verdienen we straks nog ons geld? Burgemeester van Tilburg Peter Noordanus maakt zich zorgen over het verdienend vermogen van Nederland. Hij ziet de economie in rap tempo veranderen en mist effectief rijksbeleid.

Parkeergarages van bedrijfsgebouwen staan buiten kantoortijd leeg. Zonde, vindt startup ParkBee. Het bedrijf maakt deze parkeerplaatsen toegankelijk voor het grote publiek. Voor de consument betekent dit een vriendelijk tarief en meer parkeerplaatsen, voor de vastgoedeigenaar zorgt het voor extra inkomsten.

De gemeente Zaanstad is een samenwerking aangegaan met de Zaanse rockband 'Skere Heren' om armoede onder jongeren bespreekbaar te maken. Samen willen ze optredens en bijeenkomsten verzorgen met zowel informatie als muziek. 

Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober ondertekenden bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) trekt 400 miljoen euro extra uit voor een betere bereikbaarheid van de economische belangrijke regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. 

Vorige week sloten twaalf provincies evenzoveel ‘retaildeals’ met minister Kamp. Waarom zo laat? We vroegen het gedeputeerde Sander de Rouwe van Fryslân, die als woordvoerder optreedt namens de provincies. 'Alleen de Omgevingswet kan nog een obstakel vormen.'

De provincies gaan plannen die de winkelleegstand vergroten blokkeren. Deze en andere maatregelen staan in 12 RetailDeals die de provincies vandaag met met minister Kamp sluiten. Detail: in de deals komen afspraken om te komen tot objectieve kengetallen over productiviteit en marktruimte.

De strafzaak die het OM is begonnen tegen oud-directeuren van de NS, waaronder oud-CEO Timo Huges, toont eens te meer aan dat de NS en haar aandeelhouder zich geen raad weten met het verschijnsel concurrentie. Dat belooft weinig goeds voor de aanleg van noodzakelijke verbindingen over de grens.

Gemeenten werken steeds meer samen met elkaar en met andere overheden zoals provincies. De uitgaven van de gemeenschappelijke regelingen zijn sinds 2010 met bijna 1 miljard euro toegenomen tot 9,7 miljard euro in 2015, meldt het CBS.

Alle goede bedoelingen ten spijt; de grondboeren van de gemeente bepalen uiteindelijk waar gebouwd wordt: in de wei. Maar klopt dat beeld wel? En hoeveel tijd krijgen gemeenten van de toezichthouder om gronden af te boeken? We vroegen het Fakton-directeuren Aeisso Boelman en Peter van Bosse.

De ‘verkrampte’ reacties uit de ambtelijke top van de ministeries van IenM en EZ op het Rli-rapport ‘Mainports voorbij’ schoot Cees-Jan Pen in het verkeerde keelgat. 'Dit toont eens te meer aan dat er een gebrek aan visie is op rijksniveau. Ik hoop dat ministers hun ambtelijke top snel overrulen.’

Jeroen Hatenboer, wethouder te Enschede, wil van zijn grondbedrijf af. 'Een verstandige zet die navolging verdient', vindt Henry Meijdam.

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt vernieuwd. De nieuwe Ladder is korter, duidelijker en voorkomt een nieuwe golf van jurisprudentie, stellen Stec Groep en Hekkelman Advocaten in een eerste reactie. De minister pakt hiermee haar rol als systeemverantwoordelijke.

'We zijn in slaap gesust door civieltechnische adviseurs die de politiek voorrekenden dat het allemaal wel mee zou vallen met de wateroverlast', stelt Rob Roggema, Adjunct Professor aan Swinburne University of Technology. 'Het is tijd dat we onze blik verbreden en een inhaalslag gaan maken.'

Nijmegen heeft de Green Capital Award 2018 gewonnen. In dat jaar mag de stad zich de groenste en duurzaamste stad van Europa noemen.

1/3 van de Europese hoofdkantoren van Amerikaanse bedrijven gaf aan bij een eventuele Brexit Londen te willen verlaten. 61 procent noemde Nederland als favoriete alternatief, aldus een inventarisatie van Buck Consultants International (BCI). Hoe kunnen Nederlandse regio’s op de eventuele komst van deze bedrijven voorsorteren? Drie vragen aan René Buck.

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt herzien. De nieuwe Ladder wordt eenvoudiger en moet leiden tot minder onderzoekslasten. Een van de wijzigingsvoorstellen is om uitgebreide motivatie alleen te verplichten voor nieuwe ontwikkeling buiten het stedelijk gebied. Dat schrijft Schultz in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gaan regio's helpen met het opstellen van regionale energiestrategieën. Dit hebben zij op 22 juni vastgelegd in de 'deal pilots regionale energiestrategieën'. Ze hopen hiermee de energietransitie te versnellen en krachten binnen de regio te bundelen. 

Op 21 juni hebben de provincies Groningen, Zuid-Holland en Brabant en vervoersautoriteit MRDH een intentieverklaring getekend voor het uitbreiden van het aantal waterstofbussen. Daarmee zetten de provincies een stap in de goede richting op het gebied van CO2-reductie door vervoersmiddelen.

'Het tweepettenprobleem waar Jeroen Hatenboer op wijst, is heel reëel', zegt NEPROM-directeur Jan Fokkema. Maar dat financiële motieven de ruimtelijke inrichting bepalen, zoals Pieter Hendrikse op Stadszaken suggereert, vindt hij te ver gaan. 'Vooral binnenstedelijk kan actief grondbeleid gewenst zijn.'

De gemeenten Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en provincie Utrecht hebben samen één ruimtelijke agenda opgesteld. Ze hopen hiermee een gemeenschappelijke, integrale visie op hun buitengebied te ontwikkelen om uiteindelijk de samenhang in het beleid te verbeteren.

Tijdens het InnovationQuarter jaarevent heeft startupambassadeur Neelie Kroes het nieuwe Zuid-Hollandse proof-of-concept investeringsfonds UNIIQ gelanceerd. Het fonds is een samenwerking van Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en de ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter.

Als directievoorzitter van ING Real Estate Investment en CEO bij CBRE Global Investors was Pieter Hendrikse verantwoordelijk voor een goed financieel en langetermijnbeleggingsresultaat. Het stoort hem dat gemeenten zich in hun ruimtelijk beleid vaak mede door financiële motieven laten leiden.

Den Haag moet gemeenten meer tijd gunnen om grondposities af te bouwen. Zo kan voorkomen worden dat financiële in plaats van kwalitatieve motieven de doorslag geven in de ruimtelijke ordening. Dat zegt de Enschedese wethouder en G32-bestuurslid Jeroen Hatenboer in een interview met vakblad ROm.

Friesland heeft een eenmalige subsidie van € 83.000 beschikbaar gesteld voor het BeStart project, dat groeihulp biedt voor cleantech-startups. Met de subsidie hoopt de provincie een aantrekkelijk milieu te creëren voor jonge ondernemers in de bio-based en circulaire economie. 

 

Kruiden- en specerijenbedrijf Euroma vertrekt niet naar bedrijventerrein H2O in Hattemerbroek, maar naar de Hessenpoort in Zwolle. Dit tot teleurstelling van de gemeenten Oldebroek, Heerde en Hattem. Ook op de huidige locatie in Wapenveld ziet het bedrijf niet genoeg mogelijkheden. Onzekerheid over het bestemmingsplan gaf volgens de directie de doorslag voor de transfer.

Tennet wil midden in de Noordzee een eiland aanleggen waarop we windparken kunnen aansluiten. Afgelopen week presenteerde de netbeheerder haar nieuwe visie voor het realiseren van de Europese energietransitie. Het zogeheten Hub & Spoke-principe moet CO2-reductie betaalbaar maken.

De noordelijke en zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven gaan bij de ruimtelijke inrichting van ons land de uitdaging aan om de internationale concurrentiekracht te versterken. Ministers Schultz, Kamp en Plasterk, de bestuurders en de economic boards hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend.

Bedrijfsgebouwen en winkelpanden staan leeg, waardoor overheden een stapje extra zetten om toch die innovatieve en succesvolle bedrijven binnen te halen. Netwerken is een beproefde methode, maar hoe doe je dat nou effectief zonder over te komen als een hork? 5 netwerktips.

Rotterdam is een aanbesteding voor 1.800 nieuwe laadpunten gestart. Het aantal laadpunten in de stad moet daardoor in 2018 zijn verdubbeld. Door de samenwerking met 16 andere gemeenten doet ook de omliggende regio mee. Het is de eerste aanbesteding voor laadinfrastructuur op deze schaal.

Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving de vruchten van dit natuurlijk kapitaal plukken. Maar hoe krijg je dat nou daadwerkelijk financieel aantrekkelijk?

De provincie Noord-Holland wil samen met de andere Randstadprovincies de komende jaren meer invloed uitoefenen op Europees beleid dat belangrijk is voor de Randstad.

Vrijdag 29 april verscheen het Actieplan Schiphol, dat door de ministerraad is vastgesteld. In het Actieplan zijn de groeiplannen van Schiphol voor de komende jaren geactualiseerd. Dit zijn de belangrijkste punten uit het plan.

Dat de logistiek als kostbare ruimtevreter té weinig toegevoegde waarde zou generereren, verwerpt René Buck als oude discussie. 'Als Nederland haar toppositie als logistiek land (Triple A) wil handhaven, dan is investeren in "Triple I" noodzakelijk: Infrastructuur, Innovatie en Inventiviteit.'

Vandaag is de Leegstandsmonitor Overijssel door Ank Bijleveld-Schouten aangeboden aan de Utrechtse gedeputeerde Bart Krol en directeur-generaal Peter Heij (IenM). De monitor is een initiatief van de provincie Overijssel en het CBS en brengt leegstand van negen soorten vastgoed integraal in beeld.

Om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren, gaat de provincie samenwerken met het Rijk, de provincie Limburg, regiogemeenten en het bedrijfsleven aan het programma ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’. Er is in totaal 1 miljard euro beschikbaar gesteld.

Onderzoeker Han Olden reageert op de Laddercrisis in Nederland. 'Te veel plannen worden goedgekeurd omdat we werken met verouderde rekenmodellen. Als maar op de goede manier aan de knoppen wordt gedraaid, komt er altijd het gewenste resultaat uit.'

De Ladder voor duurzame verstedelijking is de schrik van menig gemeente met ruimtelijke ambities. Voor je het weet sleept een concurrerende buurgemeente of grootgrutter je voor de rechter. 3 jaar na introductie van het instrument en 100 beroepszaken verder blijkt de soep vaak niet zo heet gegeten.

De rode contouren moeten weg. Dat is in het kort de boodschap die G32-steden en 9 investeerders afgaven in hun vorige week gepresenteerde Woonvisie. Cees-Jan Pen, Frans Soeterbroek en Gerben van Dijk pleiten voor een ‘breder perspectief’.

Gedeputeerde Michiel Scheffer roept Gelderse ondernemers en overheden op de handen ineen te slaan voor een circulaire economie in de provincie door het Manifest van Almen te tekenen. 'Samen kunnen we zorgen dat Gelderland de eerste afvalloze provincie van Nederland wordt', stelt hij.

‘De stap om als Drechtsteden gezamenlijk de rode loper voor bedrijven uit te leggen werkt’, zegt directeur Martin Bloem van DEAL! Drechtsteden. ‘Samenwerking helpt onmiskenbaar om onze maritieme regio beter op de kaart de krijgen. De cijfers leveren het bewijs.’

Nederland is een meldpunt rijker: het Meldpunt Kantoren. Het nieuwe lectoraat Ontwikkeling Werklocaties vraagt hiermee in samenwerking met de Stentor aandacht voor leegstaande panden en verpauperde bedrijventerreinen in de provincie Overijssel.

Grote steden gaan samenwerken om hun digitale veiligheid te versterken. De citydeal is gesloten tussen het Rijk en Den Haag, Delft, Zoetermeer, Enschede, Eindhoven en Tilburg. De inzet: een veiligere leef- en werkomgeving door innovaties en kansen voor bedrijven in de veiligheidssector.

In de slimme stad worden eindeloze hoeveelheden data gecombineerd tot bruikbare informatie. Maar hoe zit het met privacy? Welke gegevens mag je gebruiken? Waarvoor? ‘Wees niet té angstig’, stelt Bart Schermer van privacy-specialist Considerati. ‘Maar denk van tevoren wel goed na.’

In een samenwerkings-overeenkomst hebben ALDI en Stadsregio Parkstad Limburg afspraken gemaakt om nieuwe winkelleegstand in stadscentra te voorkomen. Het ALDI-convenant vormt de basis voor gesprekken met andere retailers.

Noord-Holland heeft met Seed Valley een parel in huis. Het is het grootste zaadveredelingsgebied ter wereld en een van de snelst groeiende hoogwaardige industrieën van Nederland.

2 x meer inwoners betekent 2,15 x meer productiviteit. En steden die worden aangestuurd door één stadsbestuur presteren economisch beter dan stedelijke agglomeraties of stadsgewesten van gelijke omvang, maar met een versnipperd bestuurlijk systeem.

Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik bemoeien zich niet meer met de beeldkwaliteit van het buitengebied. Wat kwaliteit is, is voortaan een zaak van burgers. Dat staat in de omgevingsvisie Kromme Rijn waar de drie gemeenten samen aan werken.

Jarenlang gaven gemeenten grond uit voor nieuwe werklocaties om de gemeentekas te spekken. Noord-Brabant gooit het roer radicaal om.

Vier provincies werken met de minister van EZ aan retaildeals om verdere ontwrichting van de binnenstadeconomie te voorkomen. De deals kunnen afspraken bevatten over het schrappen van plancapaciteit en het transformeren en saneren van perifere retaillocaties.

Vorige maand zette Utrecht een streep door 4 miljoen vierkante meter nieuwe kantoren, tot opluchting van wethouders in de provincie. Gedeputeerde Bart Krol: 'Geef de provincies voldoende adequaat instrumentatrium. Ook onder de nieuwe Omgevingswet.’

De brandbrief die Detailhandel Nederland-voorzitter Guido van Woerkom afgelopen zaterdag aan gemeenten stuurde, schiet zijn doel voorbij. Ook bouwers, banken en niet in de laatste plaats provincies moeten worden aangesproken, stellen deskundigen in het veld.

Meer verkeer op B-weg

26 februari 2016 17:11

De verkeersdrukte op Overijsselse B-wegen neemt weer toe nadat de verkeersintensiteit 10 jaar lang daalde. Dat schrijft de provincie Overijssel. Daarmee is er een einde gekomen aan een dalende trend in de hoeveelheid verkeer, die zich na 2007 inzette.

Tijdens het congres ‘De Grenzeloze Stad’ in Haarlem heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) haar agenda gepresenteerd. Zo wil de MRA haar concurrentiepositie verder versterken. 

Brainport Regio Eindhoven profiteert beter van de aantrekkende economie dan de rest van Nederland, zo blijkt uit de Brainport Monitor 2015. Met 2,1% economische groei in 2014 ligt Brainport ruim voor op het Nederlandse gemiddelde van 0,9%.

Adviesinstanties en zelfs minister Schultz (I&M) hameren erop dat provincies strakker toezien op gronduitgifte door gemeenten (Brabant rekent af met kavelfabriek). Maar als gemeenten niks meer mogen, waarom stoppen we de grond van gemeenten dan niet in één regionale grondbank?

Gemeenten moeten al hun grond in één regionale grondbank stoppen en krijgen daar naar rato van hun inbreng aandelen voor terug. Dat zegt VVD-baron Henry Meijdam, tevens voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.