Er is een overgangsregime in de maak om eventuele vertraging in de bouwproductie door het vervroegd aardgasverbod te voorkomen. Gisteren is op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) overleg geweest met bouwende en ontwikkelende partijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Eigen Huis.

Keer op keer zorgen hoosbuien voor wateroverlast, zoals gisteren in Drenthe. Het programma ruimtelijke adaptatie wijst op de risico’s én de kansen. Er moet dan wel iets gebeuren in het beleid. Tot nu toe gaat het nog niet erg hard met de stresstesten die álle Nederlandse gemeenten volgend jaar moeten hebben gedaan. Op de Amsterdamse Zuidas laten gemeente en ontwikkelaars zien hoe het kan: stedelijk verdichten en tegelijkertijd rekening houden met klimaatverandering.

Het in april afgekondigde gasverbod voor nieuwbouw per 1 juli 2018 is definitief. Daarmee is definitief sprake van een vervroegde invoering van het gasverbod, dat aanvankelijk per 2019 inging. Dat maakte het kabinet vanochtend bekend met een publicatie in het Staatsblad.

Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle werken samen aan gebiedsgewijze aanpak ‘Transform’ om 40.000 woningen aardgasvrij te maken.

Almere en Purmerend zijn koplopers in het bouwen van woningen zonder aardgasaansluiting. 41 procent van de gemeenten heeft nog géén gasloos huis opgeleverd. Dat blijkt uit onderzoek van Rigo.

In delen van Limburg viel in de nacht van zondag op maandag net zoveel neerslag als doorgaans in een hele maand. Stadszaken vroeg Timo Brinkman van het Verbond van Verzekeraars in hoeverre schade als gevolg van hevige regenval nog te verzekeren is.

Nederland en België gaan samenwerken om de in Parijs gestelde doelen van tachtig tot negentig procent CO2-reductie in 2050 te halen. Dit wordt gedaan via het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR).

Op 14 april maakte Stichting HIER klimaatbureau de winnaars van de tiende en laatste editie van het Klimaatstraatfeest bekend. De tien beste teams wonnen prijzen van tussen € 5.000 en € 500. Er deden afgelopen winter in totaal 383 teams mee aan de jubilieumeditie van de grootste energiebesparingswedstrijd van Nederland.

Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Naast een forse besparing op het energiegebruik zet de universiteit in op warmte-koudeopslag (WKO). Niet alleen de nieuwe, maar ook bestaande gebouwen worden beoogd aan te sluiten op het WKO-systeem. Een hele klus.

De aandacht voor de bodemdaling in het veenweidegebied lijkt een kantelpunt te hebben bereikt. Lange tijd onderbelicht bij bestuurders, krijgt het nu meer politieke en bestuurlijke aandacht. Trigger is het Klimaatakkoord van Parijs, waarmee het afremmen van de CO2-uitstoot door veenoxidatie een beleidsdoel is geworden.

In 2020 staat het grootste houten gebouw in Veldhoven: The Dutch Mountains. Het gebouw wordt 80.000 vierkante meter, houdt veel CO2 vast en zal naast de A2 komen te liggen. 

Tussen 2024 en 2030 wil het kabinet nieuwe windparken plaatsen op de Noordzee. Deze windparken moeten met de andere windparken voldoende stroom opwekken zodat veertig procent van het huidige elektriciteitsverbruik duurzaam wordt opgewekt.

De Rotterdamse Energiecoöperatie (REC) wil in 2020 tienduizend zonnepanelen geplaatst hebben op Rotterdamse daken. Het aantal huishoudens met zonnepanelen is op dit moment het laagst in Rotterdam, terwijl de stad wel 14,5 kilometer aan platte daken beschikbaar heeft.

Grootse vergezichten waren in de verkiezingscampagnes meestal ver te zoeken. Logisch. Onze hersenen zijn vooral geprogrammeerd voor overleven op korte termijn, dus met ‘emotie’ en het ‘hier en nu’ kan je makkelijker stemmen winnen. Een thema als duurzaamheid legt het al snel af tegen gratis parkeren bij het winkelcentrum.

De Rijksoverheid neemt maatregelen om de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit versneld weg te nemen. Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, stelt samen met de provincies en gemeenten 100 aanvullende maatregelen voor.

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat Amsterdam, Rotterdam en Utrecht het beste beleid voeren om een klimaatvriendelijke stad te vormen. Fietsers, voetgangers en mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer krijgen de beste voorzieningen in deze steden en er is veel oog voor schoner en efficiënt autogebruik.

Meer dan 450 Amsterdamse hotels krijgen groene daken. Dat is in elk geval de intentie waarmee boekingssite Booking.com en dakgroen-adviseur Rooftop Revolution meer dan 450 hoteliers in de hoofdstad gaan benaderen.

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat Amsterdam, Rotterdam en Utrecht het beste beleid voeren om een klimaatvriendelijke stad te vormen. Fietsers, voetgangers en mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer krijgen de beste voorzieningen in deze steden en er is veel oog voor schoner en efficiënt autogebruik.

Carla Dik-Faber, tweede kamerlid ChristenUnie, en Gerben-Jan Gerbrandy, Europarlementariër D66, zijn door Natuurmonumenten uitgeroepen tot Groenste Politicus 2017.

Het stadsgroen in Amsterdam vertegenwoordigt een economische waarde die hoger kan zijn dan die van woningbouw. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen Economic Research.

Noord-Holland is de eerste provincie die zich uitspreekt voor aardgasvrije nieuwbouw. Op 8 maart 2018 tekenden 17 gemeenten in Noord-Holland Noord een statement voor aardgasvrije nieuwbouw. Het plan is om alle nieuwbouw aardgasvrij op te leveren, om dit te realiseren zullen alle wettelijke mogelijkheden worden ingezet.

Grondstoffenschaarste en klimaatdoelstellingen maken het noodzakelijk om kringlopen in de bouw te sluiten. Maar circulair bouwen staat of valt met goed opdrachtgeverschap. Lisanne Castelein onderzocht voor haar masterscriptie hoe je als opdrachtgever circulair aanbesteedt en contracteert.

Recentelijk verscheen het handboek voor een watervriendelijke tuin van TuinBranche Nederland. Hierin worden 19 tips en oplossingen gegeven die bijdragen aan een watervriendelijke en hittebestendige tuin.

De energiedoelen van de Rijksoverheid zijn ambitieus: in 2050 moet Nederland energieneutraal worden. De Nederlandse lectoraten op het gebied van energie gaan samenwerken om steden in staat te stellen energieneutraal te worden. Dit willen ze doen met de lancering van het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NLP UE).

Sinds 2017 haalt Nederland 10% meer energie uit duurzame bronnen, blijkt uit onderzoek van CBS. De vraag is of deze verbetering groot genoeg is om de energiedoelen van 2050 te halen.

Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat bewoners vinden dat de gemeente zich moet inzetten voor een betere luchtkwaliteit, meer groen en minder CO2-uitstoot.

Compacte stad en klimaatadaptatie worden vaak als contradictio in terminis neergezet. Maar nergens ligt de lat voor hemelwateropvang en duurzaamheid zo hoog als op de dichtbebouwde Amsterdamse Zuidas. Vijf vragen aan Maarten van Casteren, programmamanager sustainability, green & water op het Projectbureau Zuidas.

Nijmegen maakt serieus werk maakt van de klimaatopgave. Enigszins noodzakelijk vanwege de rivier de Waal en anderzijds om klimaatbestendig en waterrobuust te zijn ingericht voor wat de toekomst gaat brengen. Lees hier wat de European Green Capital 2018 allemaal doet.

Aanvullende maatregelen om extra energie te besparen, een versnelling van de productie van duurzame energie zoals wind op land en een informatieplicht voor bedrijven: met dit pakket extra maatregelen moet het Energieakkoord alsnog gered worden. De maatregelen staan in de Uitvoeringsagenda van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, die voorzitter Ed Nijpels vandaag naar het Kabinet stuurde.

Het klimaat verandert en dat is ook merkbaar en zichtbaar in Nederland. De hoeveelheid water tijdens regenbuien bijvoorbeeld neemt snel toe, waardoor er een grote noodzaak is om tegels uit de tuinen te halen. Fokke de Jong, coördinator Operatie Steenbreek in Amersfoort, legt uit hoe het netwerk dit wil bereiken.

Na kritische reacties vanuit gemeenten en de provincie over haar gewraakte 'bouwen in het groen'-uitspraak, krijgt D66-minister Ollongren nu ook bijval. En niet alleen vanuit de vastgoedmarkt. Ex-televisietuinman Lodewijk Hoekstra verklaart zich in het standpunt van de minister te kunnen vinden.

Het project Nederland Zoemt werkt de komende jaren aan het vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Dat dit hard nodig is, blijkt wel uit de cijfers. Van de 357 soorten wilde bijen die in ons land voorkomen, is de helft bedreigd.

Waar het ook over gaat in de verkiezingsstrijd, ‘water’ lijkt tot nu toe een vergeten thema. En dat terwijl gemeenten serieus met stresstesten en actieplannen aan de slag moeten om het hoofd te bieden aan hitte, droogte en stortbuien die we nog nooit hebben meegemaakt.

Het energiesysteem moet op de schop, een technologische uitdaging. De huizen van bijna alle Nederlanders moeten worden aangepast, een politieke uitdaging. En de gastransitie kost veel geld, een sociale uitdaging. Maar er is geen reden voor de somberheid.

Het aantal insecten in Duitse natuurreservaten is met liefst 75 procent afgenomen. Ook het boerenland lijkt steeds meer op een groene woestenij, waar voor bodemleven geen plaats is. Henk Siepel, hoogleraar Dierecologie, pleit voor een intensieve gesloten landbouw, die de natuur minder aantast.

Het smeltwater uit de Alpen komt in volle vaart richting Nederland. Als we de klimaatprognoses van bijvoorbeeld het KNMI moeten geloven, zijn de gevolgen van de klimaatverandering nog maar een schijntje van wat ons in de komende decennia staat te wachten. Andy Engel, rioolbeheerder bij de gemeente Bergeijk, stapte af van beleidsplannen en schrijft nu kinderboeken. 'Daar bereiken we veel meer bewustzijn mee.'

4’33” Time for a Circular Economy is de titel van een nieuw boek over de circulaire economie uitgegeven door Fontys Hogescholen en geschreven door het Collectief Circulaire Economie. Met het boek profileert Fontys zich als hét (regionale) kennisinsituut op het gebied van circulaire economie. 

Nadat Milieudefensie de Nederlandse staat met een kort geding eerder succesvol op de knieën kreeg rondom haar luchtkwaliteitsplan, vangt ze in een bodemprocedure bot bij de rechter.

De bouw- en sloopsector is grootverbruiker als het gaat om grondstoffen en energie. Volgens het Rijk moet Nederland in 2050 volledig circulair zijn. Om dit te bereiken moet de sector zelf op de schop. De ABN AMRO-bank presenteert zes businessmodellen om de circulaire economie te stimuleren. 

Met een nationaal klimaat- en energieakkoord en een Klimaatwet geeft het nieuwe kabinet aan werk te willen maken van energietransitie. Maar het gaat niet snel genoeg. Het is tijd om de energietransitie centraal te stellen in omgevingsbeleid, stelt Jeroen Niemans.

De gemeente Hilversum ontwikkelt een zonnepark boven op de rioolzuivering bij Anna’s Hoeve, een nieuwe woonwijk bij het gelijknamige natuurgebied in Hilversum Oost. In maart 2018 wordt de eerste fase opgeleverd met 2160 panelen boven op een bufferbak. In de tweede fase volgen nog 4000 panelen.

De gemeente Ede heeft een verwarmd fietspad, op basis van verwarmingselementen en zonne-energie. ‘Het vergt nauwelijks onderhoud, is verwarmd en energieneutraal. Dit is nog maar het begin.'

Alle Nederlandse gemeenten en overheden hebben afgesproken dat ze voor 2019 een Klimaatstresstest doen. Ongeveer de helft van de gemeenten deed al zo’n test. Jeroen Grutters, projectleider bij het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, ontwikkelt op dit moment een ‘gestandaardiseerde stresstest’.  

Friese bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijk organisaties richtten de Vereniging Circulair Friesland op om de circulaire economie in Friesland vorm te geven. En met succes. Circulair Friesland won op het BT event begin november de ABN AMRO Circular Economy Award voor meest circulaire regio. Wat is het succes van Circulair Friesland? En wat kunnen andere regio’s daarvan leren? 

De Utrechtse wijk Lombok is de eerste Europese wijk waar het mogelijk is om lokaal opgewekte energie op te slaan in elektrische deelauto’s. Onder meer dankzij deze lokale energierevolutie wijst de Europese Unie Utrecht aan als energiekoploper in een groot internationaal onderzoeksproject.

Het innovatieve Wonderwoods – twee duurzame gebouwen met een verticaal bos als invulling van het Healthy Urban Quarter – is de lakmoesproef van het Utrechtse Stationsgebied, zegt wethouder Victor Everhardt in Stedelijk Interieur. ‘We dagen de markt uit om met state of the art-plannen te komen.’

De gemeente Amersfoort lanceert samen met het Kennislab voor Urbanisme de Duurzame Uitdaging Amersfoort 2018. Startups, (startende) ondernemers en organisaties met een innovatief idee om circulaire stedenbouw te versnellen worden uitgenodigd om zich uiterlijk 15 december 2017 aan te melden voor een gratis ontwikkeltraject. Deelnemers maken ook kans op een financiële bijdrage.

Op dit moment wordt die wettelijke luchtkwaliteitsnorm op in ieder geval 95 plekken in het land overschreden, stelt Milieudefensie. De lucht is het ongezondst bij drukke wegen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Den Bosch en Eindhoven, en in het buitengebied bij intensieve veehouderijen.

Het door de rechter afgedwongen luchtkwaliteitsplan dat gisteravond door staatssecretaris Stientje Veldhoven van het ministerie van Infrastuctuur & Waterstaat is gepresenteerd, schiet volgens Milieudefensie aan alle kanten tekort.

'Growing Green Stadsbeheer' is het vierde boek over duurzaam stadsbeheer in Almere. De gids bevat bijna vijftig ambitieuze projecten rond circulaire economie, energievoorziening, daktuinen en een stad zonder afval. Belangrijke mijlpaal is de Floriade, die in 2022 in Almere plaatsvindt.

Den Haag en Lisse zijn de groenste stad en het groenste dorp van Nederland. Harry Boeschoten (Staatsbosbeheer) maakte dit bekend tijdens de Nationale Groendag op 20 september in Krimpen aan de IJssel. Ook ontving Leeuwarden de Steenbreektrofee van GroenLinks-kamerlid Isabelle Diks.

Aan een recordaantal van 4.530 projecten is in het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van afgelopen najaar (2.197). Voor het eerst zijn projecten met opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen qua verstrekt budget (2,8 miljard euro) koploper. 

Maandag 28 augustus heeft de jury de inzendingen van de genomineerde gemeenten Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Groningen, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Utrecht beoordeeld voor de Operatie Steenbreektrofee. Op 20 september tijdens de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel wordt de winnaar bekendgemaakt.

Vandaag vindt het kort geding voor gezonde lucht plaats dat Milieudefensie aanspande tegen de Nederlandse Staat. Bij de rechtbank van Den Haag eist Milieudefensie dat de overheid zo snel mogelijk maatregelen neemt om de lucht gezonder te maken en in ieder geval te laten voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. 

Partijen lopen warm voor Green Deals, maar wat mist is het vooraf goed doordenken van de verwachte milieuwinst en het monitoren ervan tijdens de uitvoering van deals. Een analyse van de Green Deals circulaire economie en biodiversiteit door PBL. 

Havenbedrijf Moerdijk vervangt ruim duizend straatlantaarns door LED-lampen die op het verkeer reageren. Doordat deze lampen efficiënter en duurzamer zijn, worden energieverbruik, CO2-uitstoot en lichtvervuiling verminderd op het haventerrein. 

Bijna ieder bedrijf of organisatie doet wel iets aan afvalbeheer. Maar als we met een bredere en integrale blik kijken naar al onze materiaalstromen, dan is er veel meer uit te halen. Een lesje grondstoffenmanagement aan de hand van zeven stappen.

Woningcorporatie Eigen Haard gaat zich inzetten voor de versnelde verduurzaming van zo’n 3800 sociale huurwoningen, meldt het Parool. Een lening van de Europese Investeringsbank (EIB) maakt dat mogelijk. 

Een slimme koppeling tussen zon- en windenergie opwekking met opslag via een getijdenturbine. Deze energie-innovatie op Texel wordt definitief uitgevoerd dankzij de toezegging van subsidie uit Europa.

Voor velen die betrokken zijn bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling is duurzaamheid nog altijd een vaag begrip. Een containerbegrip wat praktisch maar moeilijk hanteerbaar valt te maken.

'Ons woongenot hangt sterk samen met een natuurrijke leefomgeving, ook in de stad', stelt Geert van Poelgeest, voorzitter Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereni­ging Zuid-Holland. Zijn vereniging pleit voor natuurinclusief bouwen en stelde een checklist samen met 40 punten voor een duurzame natuurinclusieve leefomgeving.

Hittestress is een serieus probleem dat vaak onderschat wordt, lees ik op de site kennisvoorklimaat.nl. In de vakwereld ervaar ik dat niet zo. Hittestress wordt als bedreiging omarmt en als een van de grootste kostenposten in onheilsvoorspellingen opgenomen.

Vandaag verscheen de Kamerbrief over de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse die minister Schultz liet uitvoeren. Het onderzoek toont aan dat het verkeer op de weg de komende decennia nog veel drukker gaat worden, vooral rondom de grote steden. De groei wordt onder meer veroorzaakt door bevolkings- en economische groei. Milieudefensie reageert op de uitkomsten.

Sluiting van de kolencentrale aan de Amsterdamse Hemweg zal geen 55 miljoen euro kosten, zoals eigenaar Nuon zegt, maar hooguit 10 miljoen euro. Dat zegt Arnoud Kamerbeek, energie-expert en voormalig bestuursvoorzitter van de Zeeuwse energiemaatschappij Delta, vandaag in de Volkskrant.

Steeds meer medische instellingen in Nederland maken voor hun warmtevoorziening gebruik van stadsverwarming. Met hun overstap van gas naar stadswarmte vervullen de instellingen een koploperrol in de energietransitie.

De tien grootste politieke partijen zijn geanalyseerd op de onderwerpen ‘natuur’, ‘groen’, ‘stedelijke omgeving’ en ‘klimaat’. Gezien de urgentie van dit onderwerp is het opvallend dat de politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart nauwelijks en soms zelfs geen enkele aandacht voor klimaatverandering vragen.

Ruim 85 procent van de mensen heeft nog geen idee heeft dat aardgas zal verdwijnen uit de gebouwde omgeving. Daarom zijn 70 partijen uit verschillende hoeken een mediacampagne gestart om aandacht te vragen voor de transitie van gas af. Het Programmabureau Warmte Koude Zuid Holland is initiatiefnemer van de campagne 'Van Gas Los'. 

De stad groeit, het platteland krimpt. Maar de landbouwmachine draait op volle toeren. Hoe maken we niet alleen een productielandschap, maar ook iets waar we over 50 jaar trots op zijn? Die vraag stond centraal tijdens een door het Kadaster georganiseerde meet-up over voedsel.

Bossen hebben meer invloed op het regionale weer en klimaat dan tot nu toe werd gedacht. Op basis van satellietgegevens van de afgelopen 10 jaar hebben onderzoekers vastgesteld dat er in de zomer boven bosgebieden zo’n 10 procent meer bewolking voorkomt dan boven het omringende gebied.

Wegens succes in de Utrechtse wijk Lombok breidt het duurzame energiesysteem Smart Solar Charging zich uit naar vijf wijken in de regio. Het Smart Solar Chariging-concept bestaat uit laadpalen die zonne-energie opslaan in elektrische auto's en op een ander moment het energieoverschot in de wijk gebruiken.

In deze aflevering: de Gendtse Waard, een buitendijkse polder ten oosten van Nijmegen. Het voorlopig afblazen van een Ruimte voor de Rivierproject was geen aanleiding om hier alles bij het oude te laten. Ideeën en budgetten werden gestapeld om het gebied op te knappen, bebouwing te revitaliseren en recreatie en natuur te ontwikkelen.

Groen in de stad is niet alleen verfrissend voor het oog, maar herstelt ook het stadsmilieu van fijnstof en CO2. Daarmee levert het een perfecte bijdrage aan het klimaatakkoord van Parijs. Met slimme aanpassingen van planten en samenstelling van groenensembles draagt MyEarth bij aan een gezonde leefomgeving. 

Metabolic is een rijzende ster in het veld van de circulaire economie. Stadszaken sprak met oprichtster en directeur Eva Gladek. Wat zijn de vier valkuilen die de ontwikkeling van een circulaire ecosysteem belemmeren volgens de nummer van vier van de Duurzame 100?

Meer inwoners en bedrijven bij groene initiatieven betrekken en de biodiversiteit in de eigen leefomgeving bevorderen, dat is de missie van de Groene Lopers Overijssel. Dit provinciebrede netwerk ondersteunt individuele Groene Lopers om meer mensen green minded te krijgen. In Zwolle zijn ze goed op weg.

Meer dan de helft van de Nederlanders wil niet dat de gemeente op korte termijn met plannen komt voor de vervanging van aardgas in hun wijk, tegenover 38 procent die dat wel wil. Met name jongeren staan open voor duurzame alternatieven om te verwarmen en koken zonder aardgas.

Een gebiedsontwikkelaar beschouwt de wateropgave vaak als een parkeernorm. Dat houdt verband met de wijze waarop de wateropgave nu doorgaans in planvorming is geregeld: als vaste 'munteenheid'. Maar tegenover harde, sectorale normen staat de complexiteit van integraal waterbeheer. Hoe daarmee op te gaan? We vroegen het aan Elgard van Leeuwen van Deltares.

In Nederland overlijden volgens het Europese Milieuagentschap 11.530 mensen voortijdig aan fijnstof en 1820 mensen door te hoge concentraties stikstofdioxide. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport van het Europese Milieuagentschap over de luchtkwaliteit in Europa.

Op 28 november opent De Gezonde Stad het eerste Zero Waste Lab van Nederland: een buurtlab voor sociale en circulaire innovatie. Amsterdammers uit de Dapperbuurt leveren gescheiden afval in en krijgen hiervoor waardemunten die zij in de buurt kunnen verzilveren.

Reclame voor schonere lucht

9 november 2016 10:26

Schonere lucht door een scherpe monitoring van de luchtkwaliteit via sensoren op reclamepanelen. De gemeente Utrecht en buitenreclame-exploitant JCDecaux willen op deze wijze de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en de leefbaarheid in de stad vergroten.

Het aantal gemeenten dat eist dat inwoners regenwater bergen in hun eigen tuin, groeit. Op dit moment zijn er 31 gemeenten met een zogenaamde 'hemelwaterverordening'. Dit aantal zal alleen maar toenemen en dat is ook zeker nodig, stelt RIONED is hun monitor over gemeentelijke watertaken.

Met een grote deal met een buitenlandse financier ter waarde van één miljard verduurzaamt de stichting BE+ de komende vijf jaar 250 bedrijventerreinen. Daarmee wordt 32 Petajoule energie bespaard, liefst een derde van de doelstelling uit het Energieakkoord.

Tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober ondertekenden bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. 

De Nederlandse hout- en bossector wil de komende dertig jaar 100.000 hectare extra bos creëeren. Het plan moet bijdragen aan de klimaatdoelen gesteld in het Energieakkoord. De nieuwe bosaanplant gaat ruim drie miljard euro kosten en beslaat een gebied groter dan de Veluwe.

In deze blog schrijft Cirkellab over hoe partijen vorm en inhoud kunnen geven aan hun circulaire ambities. EMVI, voluit 'Economisch Meest Voordelige Aanbieding', speelt hierin een belangrijke rol.

Het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 is in zicht, stelt de Nationale Energieverkenning. Daarnaast ligt het werkgelegenheidsdoel ook binnen bereik. De korte termijndoelen worden volgens het rapport echter niet op tijd bereikt.

Minister Kamp wil vanaf 2020 af van de overheidssteun om het aantal elektrische auto’s te laten groeien. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp van Economische Zaken naar de kamer heeft gestuurd.

De snelle ratificatie van het Klimaatakkoord toont aan dat de klimaatopgave breed wordt omarmd, zei Urgenda-directeur Marjan Minnesma in het NOS-journaal. Wat betekent de 'revolutie' voor Nederland distributieland? En voor de industrie? BT sprak met Minnesma, hoofdgast op het BT Event.

Verduurzaming breekt schotten weg

15 september 2016 16:23

Energierenovaties blijken meer profijt op te leveren dan energiebesparing alleen. De positieve effecten op sociaal, economisch en fysiek terrein zijn aanwijsbaar, blijkt uit recent onderzoek van de VNG. René Schellekens, adviseur Lokaal Klimaatbeleid RWS en lid VNG-team Energie: 'Het is zaak dat we gaan samenwerken en budgetten ontschotten.'

TenneT bereidt haar elektriciteitssysteem voor op een toename van duurzame energie. Daarvoor heeft het samen met vier andere partijen een pilot opgezet om te komen tot nieuwe en verbeterde mechanismen.

De bruggen in de stad Groningen gaan woensdagmiddag vanwege de hitte niet meer open. De hitte kan voor technische problemen zorgen, zo liet de gemeente weten.

Ruim de helft van de Nederlanders (51 procent) heeft interesse in het zelf duurzaam opwekken van energie. Ruim 11 procent van de Nederlanders geeft aan dit reeds te doen. De verschillen per provincie en gezinssamenstelling zijn opvallend.

'We zijn in slaap gesust door civieltechnische adviseurs die de politiek voorrekenden dat het allemaal wel mee zou vallen met de wateroverlast', stelt Rob Roggema, Adjunct Professor aan Swinburne University of Technology. 'Het is tijd dat we onze blik verbreden en een inhaalslag gaan maken.'

Stockholm is door Ericsson uitgeroepen tot de beste Networked Society City. De stad is een pionier op het gebied van onder andere duurzaamheid, technologie en waterbeheer. Maar wat maakt Stockholm precies een smart city?

Nijmegen heeft de Green Capital Award 2018 gewonnen. In dat jaar mag de stad zich de groenste en duurzaamste stad van Europa noemen.

Het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gaan regio's helpen met het opstellen van regionale energiestrategieën. Dit hebben zij op 22 juni vastgelegd in de 'deal pilots regionale energiestrategieën'. Ze hopen hiermee de energietransitie te versnellen en krachten binnen de regio te bundelen. 

Het is nog altijd lastig om water en ruimtelijke planvorming te vervlechten, stelt adviseur waterbeheer Elgard van Leeuwen van Deltares. Dat komt onder meer doordat ruimtelijk ontwerp nog veel complexer is dan stedelijke hydrologie. 'Je valt als waterspecialist een beetje stil', aldus Van Leeuwen.

Er is nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van stedelijke afvalverwerking, een onderwerp waar veel steden en bedrijven druk mee bezig zijn. Stadszaken heeft zeven manieren op een rijtje gezet om stedelijk afval duurzaam te verwerken.

Nu het water met bakken uit de hemel komt, wordt duidelijk dat we nog meer moeten investeren in het waterbestendig maken van onze steden. Daarom selecteerde Stadszaken 5 controversiële wateroplossingen voor de stad.

Gisteren publiceerde Natuur & Milieu de Energievisie 2035: een verslag waarin de maatregelen worden genoemd die Nederland voor 2035 moet nemen om in 2050 fossielvrij te zijn. Wat zijn de doelstellingen en welke maatregelen moeten volgens Natuur & Milieu worden genomen om die te realiseren?

Gisteren werd de provincie Limburg getroffen, vorige week was het vooral de provincie Gelderland. Stortbuien, modderstromen en de straten blank. In Cuijk belandde verkeer in de bassins die nota bene zijn aangelegd om overtollig hemelwater af te voeren. Wateroverlast is niets nieuws, maar er zijn oplossingen.

Ons hoofdwegennet en waternetwerk zijn over veertien jaar volledig energieneutraal. Dat stelt minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer. Toepassing van duurzame innovaties in de infrastructuur moet wegen, vaarwegen, waterkeringen, sluizen en bruggen in 2030 volledig energieneutraal laten draaien.

Ons elektriciteitsnetwerk is nog niet ingericht op veranderende energiestromen. Hoeveel decentrale stroom kan ons netwerk aan? Bij welke energiepieken ontstaan problemen? Moeten we in de wijk ruimte reserveren voor een buurtbatterij? DNV GL ontwikkelde voor die vragen een testfaciliteit.

Ruim een derde van de Nederlanders komt niet aan de beweegnorm passend bij hun leeftijd. Het zijn schokkende cijfers, vindt Erik Scherder, maar hoe krijgen we de Nederlanders uit hun stoel? ‘Natuur in de stad speelt daar een heel belangrijke rol in.’

Op stadsniveau wordt weinig gedaan met de mogelijkheden om ecosysteemdiensten in te zetten. ‘Natuurlijk Kapitaal Breda’ kijkt wél op stadsniveau naar de meerwaarde van natuur. Daarbij is vooral aandacht voor de economische en ruimtelijke kansen van klimaatadaptatie.

Het valt mij op dat een visie op de ruimtelijke impact van de gewenste energietransitie volledig ontbreekt. Het begrip ruimte figureert in alle documenten vooral als financieringsruimte, emissieruimte of interpretatieruimte. Toch zullen de ruimtelijke gevolgen enorm zijn.

Antwoorden op mondiale vragen als klimaat, energie, veiligheid en mensrechten moeten dicht bij huis worden opgelost. Dat stelde ex-premier Jan Peter Balkende op het symposium Global 2 Glocal in Gouda afgelopen week.

Het slim opladen van elektrische auto's is weer een stapje dichterbij. Met de app Jedlix, een initiatief van Eneco, kan het laadproces plaatsvinden op de momenten dat het hard waait of de zon schijnt en daarmee de duurzame energieproductie zijn piek bereikt.

Morgen vindt de Innovatie-expo plaats, het grootste innovatie-event van Nederland. Nederland presenteert zich tijdens zijn EU-voorzitterschap als Sustainable Urban Delta: een groene, creatieve megastad die vooroploopt in het ontwikkelen van innovaties zoals fotonica en zelfrijdende auto's.

Het toekomstbestendig maken van infra is niet alleen een taak van beheerders en eigenaren, maar ook van de politiek. ‘We moeten onze infrastructuur slimmer managen, het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen lukt niet. Het vereist andere wetgeving', aldus Peter Molengraaf, CEO van Alliander.

Rotterdam is de laatste jaren druk bezig met het realiseren van iconische projecten. Een drijvend park van gerecycled plastic uit de Maas is het nieuwste idee uit de havenstad.

In 2014 sloot Den Haag zich aan bij Operatie Steenbreek. ‘Tegel eruit, plant erin’, was vanaf dat moment het motto. Ruim twee jaar later zijn er 42.749 stenen uit tuinen en de straat gehaald – en de teller tikt door. Geert van Poelgeest, projectleider Operatie Steenbreek, kreeg dit voor elkaar met een aantal bijzondere buurtinitiatieven.

De provincie Noord-Holland stelt spelregels op om ruimte te geven aan initiatieven die zonne-energie opwekken. Dit moet zonneparken buiten het bebouwde gebied mogelijk maken en tegelijkertijd het landschap zoveel mogelijk open houden.

Vijf steden en drie waterschappen werken samen aan een klimaatadaptieve stad. Het gaat om Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle en de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Raadslid Simone Kennedy (Amersfoort) pleitte onlangs voor goedkopere en betere opvang van asielzoekers. Haar oproep viel samen met een idee van architect Jan Borkent: opvang in de achtertuin als alternatief voor een grootschalig AZC.

Het is waarschijnlijk dat ergens langs de 19 snelwegtrajecten waar de maximumsnelheid pas is verhoogd naar 130 kilometer per uur de luchtkwaliteitsnorm zal worden overschreden. De kans dat het ergens mis gaat, wordt ruwweg geschat op zo'n 80%. Dat blijkt uit berekeningen van Milieudefensie op basis van gegevens van Rijkswaterstaat.