Alles over Wetgeving

De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op doordat de Staat te weinig doet aan verbetering van de luchtkwaliteit. Dat stelt Milieudefensie, dat de Nederlandse Staat daarom aanklaagt voor het schenden van mensenrechten. Het grondrecht op gezondheid wordt volgens het initiatief geschonden.

Het ministerie van IenM zoekt best practices over het werken met de Ladder. Dit in het kader van de herziening van het instrument en daaraan gerelateerd de vernieuwing van de handreiking. Deze wordt praktischer en gebruiksvriendelijker, zodat overheden en marktpartijen beter met de Ladder overweg kunnen.

Vanaf 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd en moeten gemeenten binnen acht weken op een initiatief kunnen reageren. Om daarop voor te sorteren, is een negental pilots rond de (vanaf dat moment verplichte) omgevingsvisie uitgevoerd. In Hart van Holland moet dit leiden tot één omgevingsvisie voor tien gemeenten.

Met de decentralisatie van het omgevingsbeleid dreigt de ‘samenhang der dingen’ nog verder zoek te raken. Exemplarisch hiervoor is de grote toename van plannen voor kustbebouwing en de recente oproepen aan het Rijk om meer regie te nemen. De omgevingskwaliteit in Nederland lijkt gebaat bij meer coördinatie.

Naar aanleiding van de uitslag van het Brexit-referendum begon Londenaar James O'Malley een petitie om Londen onafhankelijk van het VK te verklaren. De petitie staat sinds vrijdag online en heeft op het moment van schrijven 175.662 ondertekenaars. De meningen over 'Londependence' zijn sterk verdeeld.